Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Osteologia i metody identyfikacji osób na podstawie szczątków kostnych 2600-OSSA-3-S1
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Jerszyńska B (red.), 2008 Współczesna antropologia fizyczna, Zakres i metody badań, współpraca interdyscyplinarna. XI Warsztaty Antropologiczne, Poznań.

Kozłowski T., 2008 Obraz średniowiecznych populacji ludzkich z terenu Polski w świetle badań antropologii historycznej, [w:] Źródła historyczne wydobywane z ziemi, red. S. Suchodolski, Wrocław, s. 93 – 110.

Kozłowski T. 2012, Stan biologiczny i warunki życia ludności in Culmine na Pomorzu Nadwiślańskim (X-XIII w.). Mons Sancti Laurenti, t. 7, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.

Piontek J. 1999, Biologia populacji pradziejowych. Zarys Metodyczny, Poznań.

Acsadi G., Nemeskeri J. 1970 History of Human Life Span and Mortality, Budapest.

Aufderheide A.C., Rodriguez-Martin C., 1998, The Cambridge Encyclopedia of Human Paleopathology, Cambridge.

Human Osteology, 2008 Human Osteology, Method Statement, red. N. Powers, Museum of London.

Ortner D.J., 2003 Identification of pathological conditions in human skeletal remains, San Diego-London.

Standards 1994, Standards for Data Collection from Human Skeletal Remains, red. J. E. Buikstra, H. D. Ubelaker, Arkansas Archeological Survey Research Series No. 44, Fayetville.

White T.D., Folkens P.A., 2005 The Human Bone Manual, Burlington.

Efekty uczenia się:

- student zna, rozumie pojęcia dotyczące anatomii człowieka i antropologii fizycznej, opisuje szczegółowo budowę układu kostnego człowieka (K_W01)

- wyjaśnia pojęcia anatomiczne oraz związki i zależności pomiędzy strukturą i funkcją poszczególnych kości z uwzględnieniem zmienności wewnątrzpopulacyjnej i międzypopulacyjnej (K_W02)

- wskazuje podstawowe metody analityczne wykorzystywane w badaniach anatomicznych i antropologicznych (K_W05)

- zna zasady etyki badań w antropologii i anatomii człowieka oraz pracy ze szczątkami ludzkimi (K_W19)

- stosuje podstawowe techniki pomiarowe i analityczne wykorzystywane w postępowaniu dowodowym (K_U01)

-wykorzystuje podstawową wiedzę z zakresu anatomii człowieka i antropologii w analizie zjawisk przyrodniczych (KU_02).

- stosuje metody analizy materiału dowodowego z zakresu biologii i innych wybranych dyscyplin naukowych (K_U06)

materiału biologicznego (K_U07)

- wykazuje umiejętność czytania ze zrozumieniem literatury fachowej (z zakresu anatomii i antropologii) w języku ojczystym i angielskim (KU_16)

- rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania wiedzy i kompetencji zawodowych z zakresu anatomii człowieka i antropologii (K_K01).

- wykazuje ostrożność i krytycyzm w przyjmowaniu informacji z literatury naukowej, internetu, a szczególnie dostępnej w masowych mediach, mających odniesienie do biologii sądowej (K_K02)

- ma świadomość ryzyka wykonywanej działalności oraz ponoszenia pełnej odpowiedzialności w zakresie działań związanych z przygotowywaniem ekspertyz sądowych (K_K03)

- ma świadomość konieczności postępowania zgodnie z etyką naukową (K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium. W zakresie umiejętności: zaliczenie praktyczne w postaci oceny zadań zrealizowanych na ćwiczeniach - wykonany projekt.

W zakresie kompetencji społecznych: oceniana jest aktywność studenta na zajęciach i jego zaangażowanie oraz praca zespołowa.

Ocena ostateczna z ćwiczeń laboratoryjnych: średnia z uśrednionych ocen cząstkowych uzyskanych na zajęciach i oceny z końcowego kolokwium.

ndst 0-59%

dst- 60-69%

dst plus- 70-79%

db- 80-87%

db plus- 88-94%

bdb- 94-100%

Zakres tematów:

1. Rekapitulacja informacji uzyskanych w trakcie cyklu zajęciowego Anatomia i histologia człowieka (część anatomiczna)

2. Antropometria – podstawy. Pomiary antropometryczne szkieletu postkranialnego

3. Pomiary antropometryczne czaszki

4. Ustalanie płci na podstawie szczątków kostnych

5. Szkielety osób młodocianych

6. Ustalanie wieku na podstawie szczątków kostnych

7. Zmiany patologiczne i rozwojowe i ich identyfikacja w materiale kostnym

8. Analiza wybranego zespołu szczątków ludzkich – praca własna

9. Analiza wybranego zespołu szczątków ludzkich – praca własna

10. Analiza wybranego zespołu szczątków ludzkich – praca własna

Metody dydaktyczne:

-wykład konwersatoryjny

- prezentacja multimedialna

- projekt

- obserwacja

- laboratorium

- ćwiczenie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 12:45 - 14:15, Wydziały: Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, sala B040
0/ szczegóły
2 każda środa, 12:45 - 14:15, Wydziały: Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, sala B040
0/ szczegóły
3 każda środa, 11:00 - 12:30, Wydziały: Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, sala B040
0/ szczegóły
4 każdy poniedziałek, 11:00 - 12:30, Wydziały: Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, sala B040
0/ szczegóły
5 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
0/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)