Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instrumentalne metody analizy chemicznej w zastosowaniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-OG-AI Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Instrumentalne metody analizy chemicznej w zastosowaniu
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu chemii

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w wykładach - 30


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do egzaminu 45


Łącznie: 75 godz. (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student ma wiedzę

W1 z zakresu podstaw teoretycznych instrumentalnych metod analitycznych, zasady działania aparatury K_W06,

W2 aspektów jakościowych i ilościowych w analizie. K_W15


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: posiada umiejętności wykonywania pomiarów podstawowych wielkości chemicznych oraz potrafi opracować wyniki eksperymentów fizyko-chemicznych, ….– K_U05,

U2: potrafi wykonać analizy ilościowe z zastosowaniem metod wagowych, miareczkowych i instrumentalnych na podstawie procedur analitycznych oraz przygotować raporty z analizy ….– K_U06

U3: potrafi odpowiednio zachować się w razie różnego typu zagrożeń, np.: pożaru, kontaktu z odczynnikami chemicznymi K_U16


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Analityczne myślenie: Samodzielnie i efektywnie pracuje z dużą ilością informacji, dostrzega zależności pomiędzy zjawiskami i poprawnie wyciąga wnioski posługując się zasadami logiki ….–K_K01,

K2: Profesjonalizm i etyka: Zna i przestrzega zasady i normy obowiązujące chemika, w tym normy etyczne; rozumie społeczną rolę zawodu; rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej, dbałości o zdrowie i środowisko naturalne w działaniach własnych i innych osób. K_K08


K1: Analytical thinking: self sufficient and effectively works with large amount of informations and is able to find the correlations between the features and properly prepare the conclusions according to the rules of logic .–K_K01

K2: Professionalism and ethics: Knows and applies basics and standards of chemistry employee, among others ethical; understand the social importance of the profession; importance of the intelectual honesty, is caring about health and natural environment in his activities and in social groups. K_K08

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające:

Wykład – konwencjonalny z elementami dyskusjiMetody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy o współczesnych metodach analizy instrumentalnej. Na wykładach student poznaje metody spektroskopowe, elektrochemiczne, chromatograficzne i termiczne w zastosowaniach do analizy substancji czystych i mieszanin.

Pełny opis:

Treści programowe wykładu:

1. Metody kalibracji w analizie instrumentalnej, krzywa kalibracyjna, parametry. Granice detekcji i oznaczalności, walidacja i ocena jakości metod analizy. (4 godz.)

2. Wstęp do metod spektrofotometrycznych, spektrofotometry, spektrofotometria UV–Vis, fluorescencja, NMR, spektroskopia IR w zastosowaniach w naukach przyrodniczych i ochronie dzieł sztuki. (10 godz)

3. Spektroskopia atomowa absorpcyjna i emisyjna w ochronie środowiska i medycynie. (2 godz.)

4. Podstawy metod elektrochemicznych, elektrody jonoselektywne, , potencjometria, sensory chemiczne w zastosowaniach biologicznych i medycznych. (4 godz)

5. Wstęp do metod rentgenowskich zastosowania do analizy w ochronie kultury i sztuki oraz w analizy nanaomateriałow. (4godz)

6. Zastosowanie mikroskopii elektronowej do analizy materiałów i w biologii (4h).

7. Analiza termiczna w zastosowaniach w nauce i w przemyśle (2h)

Literatura:

Literatura podstawowa

W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa, 1996;

2. A. Cygański, Metody elektroanalityczne, WNT, Warszawa, 1995;

3. A. Cygański, Metody spektroskopowe w chemii analitycznej, WNT, Warszawa, 1993.

4. Praca zbiorowa. Redakcja E. Szłyk, P. Piszczek, Pracownia Analizy Instrumentalnej. Ćwiczenia laboratoryjne. Cz. I. Wydawnictwo UMK, Toruń, 2004.

Literatura uzupełniająca:

Z. Kęcki, Podstawy spektroskopii molekularnej, PWN Warszawa, 1998r.

2) D.C. Harris Quantitative Chemical Analysis, W.H. Freeman and Co. N.Y. 8th Ed. 2010.

3) D. A. Skoog, D. M. West, F.J. Holler, S. R. Crouch, Podstawy Chemii Analitycznej. Tom. 1 i 2. WN. PWN Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

Student ma wiedzę

W1 z zakresu podstaw teoretycznych instrumentalnych metod analitycznych, zasady działania aparatury K_W06,

W2 aspektów jakościowych i ilościowych w analizie. K_W15K1

U1

student nabywa umiejętności przygotowania próbek analitycznych, zasad kalibracji i sprawdzania aparatury analitycznej, wykonania analiz, metod opracowania i analizy statystycznej wyników oraz przygotowania raportów analitycznych zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej. K_U05, K_U06

U2

Nabywa umiejętności obróbki statystycznej uzyskanych wyników oraz sposobu ich prezentacji.K_U03, KU04U1

K1 : dostrzega zależności pomiędzy zjawiskami i poprawnie wyciąga wnioski, K_K01, K__K02

K2: Jest nastawiony na jak najlepsze wykonywanie powierzonych zadań, K_K03

K3 jest nastawiony na zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń, - zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności,

K_K05; pracuje systematycznie,K_K06

K4- nawiązuje współpracę w grupie, K_K09

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: Egzamin pisemny lub esej na temat zadany przez prowadzącego. pytania 2 godz.

Egzamin zdalny

Kryteria.

Na ocenę dostateczną (50-60%)

Student definiuje: podstawowe pojęcia w analizie instrumentalnej, zna zasady działania aparatury analitycznej, metody omawiane na wykładzie.

Na ocenę dostateczny plus (61-65%)

Student potrafi opisać zależności pomiędzy poszczególnymi metodami analitycznymi, rozumie zasady prowadzenia pomiarów za pomocą aparatury analitycznej oraz zależności pomiędzy jakością wyniku a stosowanymi metodami.

Na ocenę dobrą (66-75%)

Student wie, rozumie i potrafi wykorzystać wiedze do rozwiązania problemu analitycznego. Interpretuje samodzielnie widma IR i NMR. Student zna metody oznaczania jonów metali i związków organicznych.

Na ocenę dobry plus (76-80%)

Potrafi zastosować zdobytą wiedzę do rozwiązanie pytań problemowych o dużej skali trudności pod kątem oznaczania składników w różnych matrycach..

Na ocenę bardzo dobry (>80%)

Posiada wiedzę wykraczająca poza zakres tematyczny wykładu zdobytą samodzielnie podczas pracy w bibliotece do rozwiązania nietypowych problemów analitycznych.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edward Szłyk
Prowadzący grup: Edward Szłyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu chemii analitycznej,

Pełny opis:

Treści programowe wykładu:

1. Metody kalibracji w analizie instrumentalnej, krzywa kalibracyjna, parametry. Granice detekcji i oznaczalności (4 godz.)

2. Wstęp do metod spektrofotometrycznych, spektrofotometry, spektrofotometria UV–Vis, fluorescencja, NMR, spektroskopia IR w zastosowaniach analitycznych, (12 godz)

3. Spektroskopia atomowa absorpcyjna i emisyjna. (4 godz.)

4. Podstawy metod elektrochemicznych, elektrody jonoselektywne, , potencjometria, sensory chemiczne (6 godz)

5. Wstęp do metod separacyjnych, chromatografia, chromatografia gazowa (4godz)

Literatura:

Literatura podstawowa

W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa, 1996;

2. A. Cygański, Metody elektroanalityczne, WNT, Warszawa, 1995;

3. A. Cygański, Metody spektroskopowe w chemii analitycznej, WNT, Warszawa, 1993.

4. Praca zbiorowa. Redakcja E. Szłyk, P. Piszczek, Pracownia Analizy Instrumentalnej. Ćwiczenia laboratoryjne. Cz. I. Wydawnictwo UMK, Toruń, 2004.

Literatura uzupełniająca:

Z. Kęcki, Podstawy spektroskopii molekularnej, PWN Warszawa, 1998r.

2) D.C. Harris Quantitative Chemical Analysis, W.H. Freeman and Co. N.Y. 8th Ed. 2010.

3) D. A. Skoog, D. M. West, F.J. Holler, S. R. Crouch, Podstawy Chemii Analitycznej. Tom. 1 i 2. WN. PWN Warszawa 2007.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Edward Szłyk
Prowadzący grup: Edward Szłyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu chemii analitycznej,

Pełny opis:

Treści programowe wykładu:

1. Metody kalibracji w analizie instrumentalnej, krzywa kalibracyjna, parametry. Granice detekcji i oznaczalności (4 godz.)

2. Wstęp do metod spektrofotometrycznych, spektrofotometry, spektrofotometria UV–Vis, fluorescencja, NMR, spektroskopia IR w zastosowaniach analitycznych, (12 godz)

3. Spektroskopia atomowa absorpcyjna i emisyjna. (4 godz.)

4. Podstawy metod elektrochemicznych, elektrody jonoselektywne, , potencjometria, sensory chemiczne (6 godz)

5. Wstęp do metod separacyjnych, chromatografia, chromatografia gazowa (4godz)

Literatura:

Literatura podstawowa

W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa, 1996;

2. A. Cygański, Metody elektroanalityczne, WNT, Warszawa, 1995;

3. A. Cygański, Metody spektroskopowe w chemii analitycznej, WNT, Warszawa, 1993.

4. Praca zbiorowa. Redakcja E. Szłyk, P. Piszczek, Pracownia Analizy Instrumentalnej. Ćwiczenia laboratoryjne. Cz. I. Wydawnictwo UMK, Toruń, 2004.

Literatura uzupełniająca:

Z. Kęcki, Podstawy spektroskopii molekularnej, PWN Warszawa, 1998r.

2) D.C. Harris Quantitative Chemical Analysis, W.H. Freeman and Co. N.Y. 8th Ed. 2010.

3) D. A. Skoog, D. M. West, F.J. Holler, S. R. Crouch, Podstawy Chemii Analitycznej. Tom. 1 i 2. WN. PWN Warszawa 2007.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.