Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instrumental methods of chemical analysis in applications

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-OG-EN-IA Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Instrumental methods of chemical analysis in applications
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie - Wydział chemii
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Basic knowledge from chemistry.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w wykładach - 30


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do egzaminu 45


Łącznie: 75 godz. (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student ma wiedzę

W1 z zakresu podstaw teoretycznych instrumentalnych metod analitycznych, zasady działania aparatury K_W06,

W2 aspektów jakościowych i ilościowych w analizie. K_W15


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: posiada umiejętności wykonywania pomiarów podstawowych wielkości chemicznych oraz potrafi opracować wyniki eksperymentów fizyko-chemicznych, ….– K_U05,

U2: potrafi wykonać analizy ilościowe z zastosowaniem metod wagowych, miareczkowych i instrumentalnych na podstawie procedur analitycznych oraz przygotować raporty z analizy ….– K_U06

U3: potrafi odpowiednio zachować się w razie różnego typu zagrożeń, np.: pożaru, kontaktu z odczynnikami chemicznymi K_U16


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Analityczne myślenie: Samodzielnie i efektywnie pracuje z dużą ilością informacji, dostrzega zależności pomiędzy zjawiskami i poprawnie wyciąga wnioski posługując się zasadami logiki ….–K_K01,

K2: Profesjonalizm i etyka: Zna i przestrzega zasady i normy obowiązujące chemika, w tym normy etyczne; rozumie społeczną rolę zawodu; rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej, dbałości o zdrowie i środowisko naturalne w działaniach własnych i innych osób. K_K08


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające:

Wykład – konwencjonalny z elementami dyskusji


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy o współczesnych metodach analizy instrumentalnej. Na wykładach student poznaje metody spektroskopowe, elektrochemiczne i chromatograficzne w zastosowaniach do analizy substancji czystych i mieszanin.

Pełny opis:

Lectures subjects:

1) Calibration methods in instrumental analysis, calibration curves, parameter, detection limit, quantification limit (4 h.)

2) Classification of the instrumental methods. An introduction to spectroscopic methods: spectrophotometers, UV-Vis, fluorescence, NMR, and IR spectroscopy, application of absorption and emission methods in analysis. (12 h)

3) Atomic absorption spectroscopy theory and applications. (4h)

4) An introduction to electrochemical methods: potentiometry, ion selective electrodes, chemical sensors in analysis (6h).

5) Introduction to separation methods, chromatography, gas chromatography (4godz).

Literatura:

Literature basic

1. W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa, 1996;

2. A. Cygański, Metody elektroanalityczne, WNT, Warszawa, 1995;

3. A. Cygański, Metody spektroskopowe w chemii analitycznej, WNT, Warszawa, 1993.

4. Praca zbiorowa. Redakcja E. Szłyk, P. Piszczek, Pracownia Analizy Instrumentalnej. Ćwiczenia laboratoryjne. Cz. I. Wydawnictwo UMK, Toruń, 2004.

Literatura advanced:

Z. Kęcki, Podstawy spektroskopii molekularnej, PWN Warszawa, 1998r.

2) D.C. Harris Quantitative Chemical Analysis, W.H. Freeman and Co. N.Y. 8th Ed. 2010.

3) D. A. Skoog, D. M. West, F.J. Holler, S. R. Crouch, Podstawy Chemii Analitycznej. Tom. 1 i 2. WN. PWN Warszawa 2007.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Learning outcomes - konwledge

Student has knowledge

W1 Student acquire basic knowledge on methods and possibilities of instrumental analysis, rules of instrument operation K_W06,

W2 Knows and applies rules of quantitative and qualitative analysis. K_W15K1

Learning outcomes - skills

U1; student presents skills of sample preparation for analysis, rules of calibrations and checking of analytical instrumentation, preforming the analysis, , methods of reporting, statistical analysis of the results according to the good laboratory practice rules.. K_U05, K_U06

U2: Acquires the knowledge and skills of statistical analysis of results and way of report presentations. K_U03, KU04U1

Learning outcomes – social competencies

K1 :is able to find relations between phenomena and draw the conclusions properly. K_K01, K__K02

K2: Is positively motivated to the improvement of preformed analyses and tasks., K_K03

K3 is positively motivated on new knowledge, skills, and experiences, - knows limitations of the own knowledge and skills.,

K_K05; is working systematically,K_K06

K4- is able to cooperate in the group, K_K09

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: K_W01, K_W04, K_W06,

Egzamin testowy pisemny 2,5 godz.

Kryteria.

Na ocenę dostateczną (50-60%)

Student definiuje: podstawowe pojęcia w analizie instrumentalnej, zna zasady działania aparatury analitycznej, metody omawiane na wykładzie.

Na ocenę dostateczny plus (61-65%)

Student potrafi opisać zależności pomiędzy poszczególnymi metodami analitycznymi, rozumie zasady prowadzenia pomiarów za pomocą aparatury analitycznej oraz zależności pomiędzy jakością wyniku a stosowanymi metodami.

Na ocenę dobrą (66-75%)

Student wie, rozumie i potrafi wykorzystać wiedze do rozwiązania problemu analitycznego. Interpretuje samodzielnie widma IR i NMR. Student zna metody oznaczania jonów metali i związków organicznych.

Na ocenę dobry plus (76-80%)

Potrafi zastosować zdobytą wiedzę do rozwiązanie pytań problemowych o dużej skali trudności pod kątem oznaczania składników w różnych matrycach..

Na ocenę bardzo dobry (>80%)

Posiada wiedzę wykraczająca poza zakres tematyczny wykładu zdobytą samodzielnie podczas pracy w bibliotece do rozwiązania nietypowych problemów analitycznych.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Edward Szłyk
Prowadzący grup: Edward Szłyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Lecture with presentations on basic subjects in instrumental analysis,

Pełny opis:

Lectures subjects:

1) Calibration methods in instrumental analysis, calibration curves, parameter, detection limit, quantification limit (4 h.)

2) Classification of the instrumental methods. An introduction to spectroscopic methods: spectrophotometers, UV-Vis, fluorescence, NMR, and IR spectroscopy, application of absorption and emission methods in analysis. (12 h)

3) Atomic absorption spectroscopy theory and applications. (4h)

4) An introduction to electrochemical methods: potentiometry, ion selective electrodes, chemical sensors in analysis (6h).

5) Introduction to separation methods, chromatography, gas chromatography (4godz).

Literatura:

Literature basic

1. W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa, 1996;

2. A. Cygański, Metody elektroanalityczne, WNT, Warszawa, 1995;

3. A. Cygański, Metody spektroskopowe w chemii analitycznej, WNT, Warszawa, 1993.

4. Praca zbiorowa. Redakcja E. Szłyk, P. Piszczek, Pracownia Analizy Instrumentalnej. Ćwiczenia laboratoryjne. Cz. I. Wydawnictwo UMK, Toruń, 2004.

Literatura advanced:

Z. Kęcki, Podstawy spektroskopii molekularnej, PWN Warszawa, 1998r.

2) D.C. Harris Quantitative Chemical Analysis, W.H. Freeman and Co. N.Y. 8th Ed. 2010.

3) D. A. Skoog, D. M. West, F.J. Holler, S. R. Crouch, Podstawy Chemii Analitycznej. Tom. 1 i 2. WN. PWN Warszawa 2007.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.