Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ksenobiotyki w przyrodzie i życiu człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-OG-KPZC Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Ksenobiotyki w przyrodzie i życiu człowieka
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Przedmioty ogólnouniwersyteckie - Wydział chemii
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wymagania formalne - podstawy chemii i biologii na poziomie szkoły średniej.

Wymagania wstępne - umiejętność samodzielnego wyszukiwania i korzystania z dostępnych źródeł informacji oraz posługiwania się literaturą naukową.


Całkowity nakład pracy studenta:

1. Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela – 15 h

2. Praca własna – przegląd aktualnej literatury, przygotowanie do egzaminu – 25 h

3. Udział w konsultacjach: 10 h

Suma: 50 h (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W1: posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu podstawowych działów chemii, jej rozwoju i znaczenia dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poznania świata i rozwoju ludzkości- X1A_W01, X1A_W05

K_W11: zna podstawy biochemii oraz chemizm procesów metabolicznych zanieczyszczeń na organizm człowieka i środowisko X1A_W01.

K_W12: zna techniki pobrania i przygotowania próbek z matryc środowiskowych do analizy, wskaźniki jakości wód, testy toksyczności, sposoby neutralizacji ścieków - X1A_W01; X1A_W04

K_W16: zna przepisy i zasady z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, podstawowe pojęcia z zakresu toksykologii; akty prawne dotyczące norm i wymagań laboratoriów chemicznych oraz regulacje prawne dotyczące niebezpiecznych substancji i ich przechowywania oraz oznakowania - X1A_W06; X1A_W07


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01: potrafi posługiwać się nazewnictwem chemicznym oraz pojęciami z zakresu chemii ogólnej - X1A_U01; X1A_U06

X1A_U07.

K_U17: Posiada umiejętność zdobywania wiedzy z różnych źródeł -X1A_U08; X1A_U09, X1A_U10.

K_U18: Argumentuje, broni swoje stanowisko i tezy - X1A_U01.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01: Samodzielnie i efektywnie pracuje z dużą ilością informacji, dostrzega zależności pomiędzy zjawiskami i poprawnie wyciąga wnioski posługując się zasadami logiki - X1A_K01; X1A_K0, X1A_K06

K_K02: Myśli twórczo w celu udoskonalenia istniejących bądź stworzenia nowych rozwiązań - X1A_K07

K_K05: Jest nastawiony na nieustanne zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń; widzi potrzebę ciągłego doskonalenie się i podnoszenia kompetencji zawodowych; zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia- X1A_K01; X1A_K05

K_K07: W pełni samodzielnie realizuje uzgodnione cele, podejmując samodzielne i czasami trudne decyzje; potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze fachowej- X1A_K02; X1A_K03


Metody dydaktyczne:

Prezentacje multimedialne, dyskusja, konsultacje.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- panelowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Celem wykładów jest poznanie podstawowych pojęć związanych z toksykologią; dyskusja na temat toksycznego działania różnorodnych ksenobiotyków oraz czynników fizyko-chemicznych występujących w środowisku, które mają wpływ na organizmy żywe. Ponadto, celem wykładów jest zdefiniowanie zagrożeń chemicznych dla człowieka i środowiska, możliwości ich neutralizacji.

Pełny opis:

Ksenoestrogeny - zagrożenie dla człowieka i środowiska. Podstawowe pojęcia toksykologiczne: wchłanianie, transformacja, wydalanie, działanie i wpływ czynników środowiskowych na ich zwartość. Wchłanianie substancji toksycznych, ich metabolizm, transport, dystrybucja, akumulacja i wydalanie. Drogi dostarczania toksyn – ich dawki i stężenia. Przyczyny zatruć. Mechanizmy działania toksycznego; toksyczność wybranych substancji organicznych i nieorganicznych. Substancje toksyczne pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, ich wpływ na organizm człowieka. Substancje odurzające – działanie toksyczne w kontakcie jednorazowym i długoterminowym. Dodatki do żywności. Modyfikacje genetyczne organizmów a zagrożenia dla człowieka i środowiska.

Literatura:

1. Alloway B.J., Ayres D.C., Chemiczne podstawy zanieczyszczenia środowiska. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 1999.

2. Wardencki W. (praca zbiorowa): Bioanalityka w ocenie zanieczyszczenia środowiska, CEEAM, Gdańsk 2004.

3. Manahan S.E., Toksykologia środowiska. Aspekty chemiczne i biochemiczne. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2006.

4. Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L. – Biochemia. PWN, Warszawa 2011

5. Kołodziejczyk A. – Naturalne związki organiczne. PWN, Warszawa 2004.

6. Siemiński M., Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2001.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia – wiedza

K_W1: posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu podstawowych działów chemii, jej rozwoju i znaczenia dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poznania świata i rozwoju ludzkości- X1A_W01, X1A_W05

K_W11: zna podstawy biochemii oraz chemizm procesów metabolicznych zanieczyszczeń na organizm człowieka i środowisko X1A_W01.

K_W12: zna techniki pobrania i przygotowania próbek z matryc środowiskowych do analizy, wskaźniki jakości wód, testy toksyczności, sposoby neutralizacji ścieków - X1A_W01; X1A_W04

K_W16: zna przepisy i zasady z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, podstawowe pojęcia z zakresu toksykologii; akty prawne dotyczące norm i wymagań laboratoriów chemicznych oraz regulacje prawne dotyczące niebezpiecznych substancji i ich przechowywania oraz oznakowania - X1A_W06; X1A_W07

Efekty kształcenia – umiejętności

K_U01: potrafi posługiwać się nazewnictwem chemicznym oraz pojęciami z zakresu chemii ogólnej - X1A_U01; X1A_U06

X1A_U07.

K_U17: Posiada umiejętność zdobywania wiedzy z różnych źródeł -X1A_U08; X1A_U09, X1A_U10.

K_U18: Argumentuje, broni swoje stanowisko i tezy - X1A_U01.

Efekty kształcenia – kompetencje społeczne

K_K01: Samodzielnie i efektywnie pracuje z dużą ilością informacji, dostrzega zależności pomiędzy zjawiskami i poprawnie wyciąga wnioski posługując się zasadami logiki - X1A_K01; X1A_K0, X1A_K06

K_K02: Myśli twórczo w celu udoskonalenia istniejących bądź stworzenia nowych rozwiązań - X1A_K07

K_K05: Jest nastawiony na nieustanne zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń; widzi potrzebę ciągłego doskonalenie się i podnoszenia kompetencji zawodowych; zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia- X1A_K01; X1A_K05

K_K07: W pełni samodzielnie realizuje uzgodnione cele, podejmując samodzielne i czasami trudne decyzje; potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze fachowej- X1A_K02; X1A_K03

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu na ocenę. Dłuższa wypowiedź pisemna na pytania otwarte.

Ocena końcowa z wykładu zostanie ustalona na podstawie uzyskanej liczby punktów wg zasady:

• na ocenę dostateczną: uzyskanie przez studenta powyżej 50% punktów

• na ocenę dobrą: uzyskanie przez studenta powyżej 70% punktów

• na ocenę bardzo dobrą: uzyskanie przez studenta powyżej 81% punktów.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Gadzała-Kopciuch
Prowadzący grup: Renata Gadzała-Kopciuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem wykładów jest poznanie podstawowych pojęć związanych z toksykologią; dyskusja na temat toksycznego działania różnorodnych ksenobiotyków oraz czynników fizyko-chemicznych występujących w środowisku, które mają wpływ na organizmy żywe. Ponadto, celem wykładów jest zdefiniowanie zagrożeń chemicznych dla człowieka i środowiska, możliwości ich neutralizacji.

Pełny opis:

Ksenoestrogeny - zagrożenie dla człowieka i środowiska. Podstawowe pojęcia toksykologiczne: wchłanianie, transformacja, wydalanie, działanie i wpływ czynników środowiskowych na ich zwartość. Wchłanianie substancji toksycznych, ich metabolizm, transport, dystrybucja, akumulacja i wydalanie. Drogi dostarczania toksyn – ich dawki i stężenia. Przyczyny zatruć. Mechanizmy działania toksycznego; toksyczność wybranych substancji organicznych i nieorganicznych. Substancje toksyczne pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, ich wpływ na organizm człowieka. Substancje odurzające – działanie toksyczne w kontakcie jednorazowym i długoterminowym. Dodatki do żywności. Modyfikacje genetyczne organizmów a zagrożenia dla człowieka i środowiska.

Literatura:

1. Alloway B.J., Ayres D.C., Chemiczne podstawy zanieczyszczenia środowiska. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 1999.

2. Wardencki W. (praca zbiorowa): Bioanalityka w ocenie zanieczyszczenia środowiska, CEEAM, Gdańsk 2004.

3. Manahan S.E., Toksykologia środowiska. Aspekty chemiczne i biochemiczne. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2006.

4. Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L. – Biochemia. PWN, Warszawa 2011

5. Kołodziejczyk A. – Naturalne związki organiczne. PWN, Warszawa 2004.

6. Siemiński M., Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2001.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Gadzała-Kopciuch
Prowadzący grup: Renata Gadzała-Kopciuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem wykładów jest poznanie podstawowych pojęć związanych z toksykologią; dyskusja na temat toksycznego działania różnorodnych ksenobiotyków oraz czynników fizyko-chemicznych występujących w środowisku, które mają wpływ na organizmy żywe. Ponadto, celem wykładów jest zdefiniowanie zagrożeń chemicznych dla człowieka i środowiska, możliwości ich neutralizacji.

Pełny opis:

Ksenoestrogeny - zagrożenie dla człowieka i środowiska. Podstawowe pojęcia toksykologiczne: wchłanianie, transformacja, wydalanie, działanie i wpływ czynników środowiskowych na ich zwartość. Wchłanianie substancji toksycznych, ich metabolizm, transport, dystrybucja, akumulacja i wydalanie. Drogi dostarczania toksyn – ich dawki i stężenia. Przyczyny zatruć. Mechanizmy działania toksycznego; toksyczność wybranych substancji organicznych i nieorganicznych. Substancje toksyczne pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, ich wpływ na organizm człowieka. Substancje odurzające – działanie toksyczne w kontakcie jednorazowym i długoterminowym. Dodatki do żywności. Modyfikacje genetyczne organizmów a zagrożenia dla człowieka i środowiska.

Literatura:

1. Alloway B.J., Ayres D.C., Chemiczne podstawy zanieczyszczenia środowiska. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 1999.

2. Wardencki W. (praca zbiorowa): Bioanalityka w ocenie zanieczyszczenia środowiska, CEEAM, Gdańsk 2004.

3. Manahan S.E., Toksykologia środowiska. Aspekty chemiczne i biochemiczne. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2006.

4. Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L. – Biochemia. PWN, Warszawa 2011

5. Kołodziejczyk A. – Naturalne związki organiczne. PWN, Warszawa 2004.

6. Siemiński M., Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2001.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Gadzała-Kopciuch
Prowadzący grup: Renata Gadzała-Kopciuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem wykładów jest poznanie podstawowych pojęć związanych z toksykologią; dyskusja na temat toksycznego działania różnorodnych ksenobiotyków oraz czynników fizyko-chemicznych występujących w środowisku, które mają wpływ na organizmy żywe. Ponadto, celem wykładów jest zdefiniowanie zagrożeń chemicznych dla człowieka i środowiska, możliwości ich neutralizacji.

Pełny opis:

Ksenoestrogeny - zagrożenie dla człowieka i środowiska. Podstawowe pojęcia toksykologiczne: wchłanianie, transformacja, wydalanie, działanie i wpływ czynników środowiskowych na ich zwartość. Wchłanianie substancji toksycznych, ich metabolizm, transport, dystrybucja, akumulacja i wydalanie. Drogi dostarczania toksyn – ich dawki i stężenia. Przyczyny zatruć. Mechanizmy działania toksycznego; toksyczność wybranych substancji organicznych i nieorganicznych. Substancje toksyczne pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, ich wpływ na organizm człowieka. Substancje odurzające – działanie toksyczne w kontakcie jednorazowym i długoterminowym. Dodatki do żywności. Modyfikacje genetyczne organizmów a zagrożenia dla człowieka i środowiska.

Literatura:

1. Alloway B.J., Ayres D.C., Chemiczne podstawy zanieczyszczenia środowiska. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 1999.

2. Wardencki W. (praca zbiorowa): Bioanalityka w ocenie zanieczyszczenia środowiska, CEEAM, Gdańsk 2004.

3. Manahan S.E., Toksykologia środowiska. Aspekty chemiczne i biochemiczne. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2006.

4. Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L. – Biochemia. PWN, Warszawa 2011

5. Kołodziejczyk A. – Naturalne związki organiczne. PWN, Warszawa 2004.

6. Siemiński M., Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2001.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.