Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Recykling dla każdego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-OG-RK
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0711) Procesy chemiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Recykling dla każdego
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Przedmioty ogólnouniwersyteckie - Wydział chemii
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (godz.):

- udział w wykładach - 10 godzin

- udział w ćwiczeniach – 20 godzin

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (godz.):

- przygotowanie do wykładu – 5 godzin

- przygotowanie do ćwiczeń – 5 godzin

- pisanie prac, projektów – 5 godzin

- czytanie literatury – 5 godzin

- przygotowanie do egzaminu - 10


Łącznie: 60 godz. (3 punkty ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma podstawową wiedzę w zakresie gospodarki odpadami.

W2: Ma podstawową wiedzę w zakresie recyklingu wybranych odpadów.

W3: Opisuje problemy wynikające nieracjonalnego postepowania z odpadami.

W5: Zna zasady ochrony dóbr materialnych i historycznych przed niepożądanym zniszczeniem.

W4: Charakteryzuje podstawowe rodzaje tworzyw sztucznych.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Wykorzystuje wiedzę teoretyczną do przeprowadzenia przykładowego recyklingu wybranych odpadów.

U2: Wykorzystuje wiedzę teoretyczną do przywrócenia użyteczności wybranych przedmiotów.

U3: Analizuje informacje o właściwościach odpadów w celu przeprowadzenia ich przykładowego recyklingu.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość racjonalnego postępowania z odpadami.

K2: Posiada umiejętność przekazywania innym sposobu postepowania z odpadami.


Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca: wykład informacyjny ilustrowany materiałami audiowizualnymi and metoda oparte na praktycznej działalności studenta: ćwiczenia


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- projektu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie uczestników do istotnych we współczesnym świecie zagadnień związanych z surowca i odpadami. W trakcie zajęć uczestnik zapozna się szeregiem zagadnień teoretycznych przedstawionych w formie wykładu. Uczestnicy przedmiotu po zapoznaniu się z treściami wykładowymi będą uczestniczyć w praktycznych ćwiczeniach i w zespołach 2-3 osobowych w sposób praktyczny będą przywracać użyteczność przedmiotom i/lub będą uczestniczyć w przetworzeniu wybranych odpadów do nowych użytecznych surowców lub nieszkodliwych pochodnych odpadów.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie uczestników do istotnych we współczesnym świecie zagadnień jak (wykład – 10 godzin):

- surowce i racjonalne wykorzystanie,

- źródła energii i ich racjonalne wykorzystanie,

- źródła odpadów,

- główne rodzaje odpadów,

- ślad węglowy

- ustawodawstwo w zakresie postępowania z odpadami,

- pojęcie recyklingu,

- cele i rodzaje recyklingu,

- ekonomiczne aspekty recyklingu,

- przykłady recyklingu przemysłowego,

- zwalczanie tandety,

- ochrona zasobów technicznych i historycznych,

- recykling w malej skali i w warunkach domowych.

Wyżej wskazany zakres wiedzy zostanie wzbogacony przez ćwiczenia praktyczne obejmujące:

- ćwiczenie 1 (5 godzin) : rozpoznawanie i sortowanie tworzyw sztucznych; recykling butelek PET,

- ćwiczenie 2 (5 godzin): odzysk metali szlachetnych (złoto, platyna) ze złomu elektronicznego lub katalizatorów samochodowych,

- ćwiczenie 3 (5 godzin): renowacja mebli i wyrobów technicznych czyli drugie życie przedmiotów domowych,

- ćwiczenie 4 (5 godzin): „cuda” z papieru czyli przetwarzanie makulatury.

Uczestnicy przedmiotu po zapoznaniu się z treściami wykładowymi będą uczestniczyć w praktycznych ćwiczeniach i w zespołach 2-3 osobowych w sposób praktyczny będą przywracać użyteczność przedmiotom i/lub będą uczestniczyć w przetworzeniu wybranych odpadów do nowych użytecznych surowców lub nieszkodliwych pochodnych odpadów.

Prowadzący:

Dr hab. Jerzy P. Łukaszewicz, prof. UMK – koordynator i zgłaszający przedmiot

Dr Anna Ilnicka – drugi prowadzący

Literatura:

1. Materiały pomocnicze przygotowane przez zespół prowadzący.

2. Aktualne ustawodawstwo w zakresie gospodarki odpadami.

3. B. Bilitewski, G. Hardtle, K. Marek, Podręcznik gospodarki odpadami - teoria i praktyka, Wyd. Seidel Przywecki.

4. J. Kijeński, A. Błędzki, R. Jeziórska, Odzysk i recykling materiałów polimerowych, Wyd. Marlin.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- egzamin elektroniczny: W1-W4, U1-U3

- ćwiczenia: U1-U3, K1-K2

Kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie na ocenę na podstawie testowego egzaminu elektronicznego na platformie Moodle (10 pytań ocenianych od 0 do 10 punktów każde).

ndst – 0-49 pkt (0-49%)

dst – 50-59 pkt (50-59%)

dst plus – 60-69 pkt (60-69%)

db – 70-79 pkt (70-79%)

db plus – 80-89 pkt (80-89%)

bdb – 90-100 pkt (90-100%)

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie opisów wykonanych ćwiczeń 1-4.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Łukaszewicz
Prowadzący grup: Anna Ilnicka, Jerzy Łukaszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)