Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o wodzie, ale baliście się zapytać

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-OG-WoW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o wodzie, ale baliście się zapytać
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Przedmioty ogólnouniwersyteckie - Wydział chemii
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

„brak”

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

np.

- udział w wykładach - 30

- konsultacje z nauczycielem akademickim - 10

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

np.

- przygotowanie do wykładu - 5

- czytanie literatury - 15

- przygotowanie do egzaminu - 15

Łącznie: 75 godz. (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1:Ma wiedzę z zakresu podstawowych działów chemii i fizyki ciała stałego.

W2: Zna i rozumie współzależność pomiędzy poszczególnymi składnikami przyrody, obiegiem materii (wody) oraz rolą i wpływem wody na otaczający świat.

W3: Zna podstawy chemii ogólnej (rozumie pojęcia i prawa), terminologię i nomenklaturę chemiczną.

W4: Opisuje poszczególne rodzaje materiałów, ich właściwości i zastosowania.

W5: Charakteryzuje właściwości związku po jego budowie; umie posługiwać się pojęciami rozpuszczalność, hydrofobowość oraz biozgodności, potrafi opisać unikatowe właściwości wody, potrafi wskazać czyste technologie otrzymywania energii oparte na wodzie oraz możliwości ich usprawnień.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Utrwala podstawy wiedzy chemicznej zdobytej w szkole średniej, podstawowe definicje, nazewnictwo chemiczne. Wykorzystuje zdobytą wiedzę do krytycznej analizy wpływu właściwości wody na otaczający świat.

U2: Analizuje krytycznie zdobytą wiedzę potrafi krytycznie ocenić skutki ingerencji człowieka w środowisko i proponuje właściwe rozwiązania zapobiegające skutkom negatywnym lub je eliminujące.

U3: Potrafi samodzielnie przygotować wystąpienie z zakresu badania struktury i właściwości fizykochemicznych materiałów (w tym wody).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Samodzielnie i efektywnie pracuje z dużą ilością informacji.

K2: Myśli twórczo w celu udoskonalenia istniejących bądź stworzenia nowych rozwiązań.

K3: Zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności.

K4: Nawiązuje współpracę w grupie.

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład problemowy

- dyskusja


Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Interdyscyplinarny oraz popularnonaukowy wykład prezentuje wybrane zagadnienia związane z jednym najważniejszych związków chemicznych występujących na Ziemi. Celem tego wykładu jest przedstawienie fascynujących właściwości wody od Wielkiego Wybuchu, aż do dnia dzisiejszego. Zostaną także przedstawione unikatowe właściwości wody i jej znaczenie dla otaczającej przyrody. Omówione zostaną także techniki badania właściwości wody oraz jej pozytywne/negatywne znaczenie w technologii i przemyśle. W końcowej części wykładu zostaną podjęte kontrowersyjne tematy, takie jak „żywa woda, „woda plazmowana”, „pamięć wody”, czy „homeopatia”.

Pełny opis:

Przedmiot adresowany do studentek(ów) pragnących poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia związane ze zrozumieniem roli wody w otaczając świecie. Autorzy wykładu podejmą się odpowiedzi na m. in. następujące pytania oraz omówią poniższe zagadnienia:

1. Woda we Wszechświecie. Kiedy powstały tworzące ją pierwiastki – wodór i tlen? Skąd wzięła się woda na Ziemi? Dlaczego życie na Ziemi narodziło się w wodzie? Czy życie wymaga wody? Ile jest wody we wszechświecie. Metody jej poszukiwania.

2. Budowa wody. Tlenowce. Woda jako jeden z czterech klasycznych pierwiastków, obok ognia, ziemi i powietrza. Jakie czynniki decydują o unikatowych właściwościach wody? Jeśli nie woda, to co? Woda w chemii. Zastosowanie wody w chemii, rozpuszczalnik, reagent. Rodzaje wody w związkach chemicznych. Ile wody jest w wodzie, a ile w lodzie. Ciężka woda.

3. Właściwości wody. Woda i ponad 70 anomalii. Przemiany fazowe wody. Para wodna. Ciekła woda. Lód.

4. Czy woda ma pecha czy pH? Czym jest ujemny logarytm ze stężenia jonów hydroniowych. Autodysocjacja wody. Dlaczego pH wody jest takie ważne? Rozpuszczalność substancji (gazów, cieczy, ciał stałych) w wodzie.

5. Obieg wody na Ziemi. Śnieg. Chmury. Mgła. Miraż – złudzenie optyczne związane z wodą. Wiązanie wodorowe. Hydrofobowość. Hydrofilowość. Czy po wodzie można chodzić. Biokompatybilność. Wilgotność.

6. Pozyskiwanie słodkiej wody konsumpcyjnej, gospodarka wodna, niedobory wody na świecie. Gospodarka wodna w Polsce. Pozwolenia wodno-prawne. Czy każdy może mieć swoją studnię. Deszczówka. Dlaczego woda słona jest niedobra, a woda destylowana nie ma smaku?

7. Uzdatnianie wody. Oczyszczanie ścieków. Co płynie w kranie. Studnie głębinowe w dużych miastach. Domowe i przemysłowe sposoby uzdatniania wody. Czym są filtry węglowe, a czym są filtry sprzedawane w sklepach i czemu mają służyć? Woda konsumpcyjna. Woda do picia. Woda mineralna. Woda w butelkach. Czym jest i czym różni się od wody z wodociągu? Jaka woda jest najlepsza, może woda destylowana, demineralizowana?

8. Woda w gospodarstwie domowym. Woda do mycia, gotowania, prania, zmywania naczyń. Twardość wody. Zmiękczanie wody. Ile wody zużywają statystyczne gospodarstwa domowe w różnych częściach świata. Jakie jest dzienne, minimalne zapotrzebowanie człowieka na wodę. Ile człowiek może przeżyć bez wody? Pustynnienie Polski.

9. Woda w przemyśle. Produkcja papieru oraz ubrań. Cięcie wodą. Chłodzenie. woda jako rozpuszczalnik. Jakie gałęzie przemysłu są najbardziej wodochłonne. Przetwarzanie i produkcja żywności – czym jest wirtualna woda. Przeliczniki zużycia wody na jednostkowe produkty. Woda w rolnictwie.

10. Woda i baterie. Ogniwa elektrochemiczne, baterie, akumulatory – rola wody w wytwarzaniu energii w wyniku reakcji chemicznych. Wodór jako paliwo. Woda jako idealny ekologicznie produkt uboczny pracy ogniw wodorowych. Czy woda może być paliwem?

11. Woda w religii i kulturze. Chrzest, woda święcona. Ablucje w innych wiarach. Przemiana wody w wino. Woda jako uosobienie czystości, czysty jak łza.

12. Woda w medycynie. Woda jako podstawowy lek. Aquafobia - lęk przed wodą. Pragnienie. Doustna terapia nawadniająca. Dlaczego się pocimy i czym jest pot. Łzy. Dlaczego jest w nas tyle wody?

13. Woda w napojach. W każdej kulturze istnieje napój związany z tożsamością, bardziej lub mniej formalny. Podział na alkoholowe i bez alkoholowe np. herbata, coca-cola, kawa, whiskey, tequila, wino, wódka, piwo, kwas chlebowy, poncz itp.. W każdym z tych napojów jest woda - skład każdego z tych napojów.

14. Woda w rekreacji. Baseny, plaże, parki wodne, sporty wodne, nurkowanie, pływanie, hokej, łyżwiarstwo, narty wodne, narty na śniegu. Akwarystyka.

15. Prawdy i mity dotyczące wody. „Woda - wielka tajemnica” (reż. Anastasija Popowa, 2006). Pamięć wody. Homeopatia Woda strukturyzowana. Woda alkaliczna. Woda Fiji. Martwa woda. Żywa woda. Woda plazmowana.

16. Pojęcia związane z wodą, słownik wody: monotlenek diwodoru, tlenek diwodoru, woda destylowana, woda demineralizowana, woda redestylowana, woda toaletowa, woda utleniona, woda w kolanie i cukier w kostkach, woda królewska, woda wapienna, woda amoniakalna, woda sodowa. Woda w przysłowiach i powiedzeniach.

Wykład zostanie zilustrowany licznymi prezentacjami.

Literatura:

1. P. Atkins, L. Jones, Chemia ogólna. Cząsteczki, materia, reakcje, PWN, Warszawa, 2004.

2. P. Hewitt, Fizyka wokół nas, PWN, Warszawa, 2015.

3. J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna, T.2, Chemiczne metody analizy ilościowej, PWN, Warszawa, 2018.

4. A.L. Kowal, M. Świderska-Bróż, Oczyszczanie wody, PWN, Warszawa-Wrocław, 2009.

5. J. Nawrocki, S. Biłozor, Uzdatnianie wody, procesy chemiczne i biologiczne, PWN, Warszawa-Poznań, 2010.

6. http://www1.lsbu.ac.uk/water/

7. M. Overman, Woda, PWN, Warszawa, 1977.

8. Ł. Lamża, Wszechświat: krok po kroku, Wydawnictwo: Copernicus Center Press, 2017.

9. J. Turło, red. Prawie wszystko o wodzie, Top Kurier, Toruń, 1997.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- egzamin pisemny- W1, W2, W3, W4, W5

Kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie pisemnego testu przeprowadzonego na platformie Modle. Egzamin pisemny testowy składający się z pytań jednokrotnego wyboru spośród co najwyżej 5 ewentualności. Błędne wskazanie odpowiedzi jest równoznaczne z 0 punktów za pytanie. Poprawna odpowiedź – 1 punkt. Co najmniej 20 pytań w teście.

Zaliczenie egzaminu po osiągnięciu co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania np. 10 punktów dla 20 pytań. Ocena bardzo dobra po uzyskaniu więcej niż 80% punktów. Pozostałe oceny proporcjonalnie w zakresie 50-80% punktów.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gauden, Grzegorz Trykowski
Prowadzący grup: Piotr Gauden, Grzegorz Trykowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gauden, Grzegorz Trykowski
Prowadzący grup: Piotr Gauden, Grzegorz Trykowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gauden, Grzegorz Trykowski
Prowadzący grup: Piotr Gauden, Grzegorz Trykowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gauden, Grzegorz Trykowski
Prowadzący grup: Piotr Gauden, Grzegorz Trykowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gauden, Grzegorz Trykowski
Prowadzący grup: Piotr Gauden, Grzegorz Trykowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.