Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy chemii analitycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S1-CM-PCA
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy chemii analitycznej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Studia stacjonarne I stopnia - kierunek: Chemia Medyczna - semestr 2
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (135 godz.):

- udział w wykładach – 30 godz.

- udział w laboratoriach – 90 godz.

- udział w ćwiczeniach – 15 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (165 godz.):

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim – 20 godz.

- przygotowanie do kolokwiów – 60 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń – 20 godz.

- przygotowanie studenta do egzaminu – 65 godz.

Łącznie 300 godzin/25h = 12 pkt ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

Student

W1: nabywa wiedzę o teoretycznych i praktycznych aspektach wykonania analizy ilościowej metodami klasycznymi: wagowymi i miareczkowymi (sprzęcie laboratoryjnym, pobieraniu i przygotowaniu prób do analizy),

W2: posiada wiedzę o przyczynach i sposobach unikania błędów w analizie ilościowej,

W3: ma wiedzę o sposobie przedstawiania wyników analiz

W4: definiuje podstawowe pojęcia na których opiera się analiza objętościowa i wagowa (dysocjacja elektrolityczna, roztwory buforowe, związki kompleksowe, procesy redukcyjno-oksydacyjne, osady w analizie chemicznej rozpuszczalność i iloczyn rozpuszczalności)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1: potrafi posługiwać się sprzętem stosowanym w analizie objętościowej i wagowej

U2: wykonuje analizy ilościowych z zastosowaniem metod miareczkowych i wagowych na podstawie procedur

U3: opracowuje raporty z wykonywanych analiz

U4: analizuje statystycznie uzyskane wyniki

U5: dokonuje obliczeń ilościowych z zakresu analizy: alkacymetrycznej, strąceniowej, kompleksometrycznej i redoksometrii oraz metod wagowych


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1: dostrzega zależności pomiędzy zjawiskami i poprawnie wyciąga wnioski

K2: jest nastawiony na jak najlepsze wykonywanie powierzonych zadań

K3: jest nastawiony na zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń

K4: zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności

K5: pracuje systematycznie

K6: nawiązuje współpracę w grupie

K7: dba o środowisko naturalne


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny) z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.


Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratorium: laboratoryjna – zajęcia laboratoryjne związane są z treściami programowymi przerabianymi na wykładzie. Student wykonuje zadania samodzielnie po przygotowaniu w oparciu o dostępną instrukcję oraz zalecaną literaturę. Wykonane analizy sprawdzane są bezpośrednio na pracowni w danym dniu na podstawie raportu zawierającego krótki opis, równanie reakcji, schemat obliczeń i odpowiedź z wynikiem analizy.


- ćwiczenia: ćwiczeniowa - ćwiczenia związane są z treściami programowymi przerabianymi na wykładzie.

Skrócony opis:

Poznanie najważniejszych pojęć i metod ilościowych w chemii analitycznej. Nabycie umiejętności rozwiązywania zadań analitycznych i zrozumienie zastosowania teoretycznej wiedzy do oznaczeń miareczkowych.

Metody dydaktyczne:

Wykład ilustrowany foliami i pokazami analiz dla całego roku. Ćwiczenia; rozwiązywanie zadań i problemów analitycznych równym frontem w grupie ćwiczeniowej.

Laboratorium

Wykonanie analiz chemicznych z zakresu: grawimetrii, miareczkowania, alkacymetrycznego, strąceniowego, redoksymetrycznego i kompleksometrycznego, nauka nastwiania roztworów mianowanych - praca indywidualna

Pełny opis:

Wykład:

Proces analizy chemicznej ilościowej. Błędy i opracowanie statystyczne wyników. Podstawowe prawa chemiczne stosowane w analizie ilościowej. Wprowadzenie do metod wagowych. Podstawy analizy ilościowej w roztworach. Analiza miareczkowa: strąceniowa, kwasowo-zasadowa, redoks, kompleksometria EDTA. Zastosowania w praktyce. Teoria wskaźników kwasowo-zasadowych, redoks, kompleksometrycznych i strąceniowych (Mohr, Volhard, Fajans).

Ćwiczenia:

Obliczenia z zakresu analizy: alkacymetrycznej, redoksometrii, strąceniowej i metod wagowych. Obliczenia statystyczne wyników analizy.

Laboratorium

Wykonanie analiz chemicznych z zakresu: grawimetrii oznaczania baru w postaci siarczanu baru, miareczkowania: alkacymetrycznego miareczkowanie, kwas mocnego, zasady, słabego kwasu - octowy, sody, strąceniowego oznaczanie chlorków metodą Mohra, bromków metdoą Fajansa i tiocyjanianów metodą Volharda, redoksymetrycznego oznaczania szczawianów, żelaza, miedzi jodometrycznie, kompleksometrycznego oznaczanie wapnia, magnezu i miesznainy wapnia i magnezu, nauka nastwiania roztworów mianowanych - kwasow, zasad, KMnO4, tiosiarczanu, azotanu srebra i EDTA, praca indywidualna.

Literatura:

7. Wykaz literatury podstawowej:

1) D.C. Harris Quantitaive Chemical Analysis, VIIIth Ed. Freeman,and Co. N.Y.

2) A. Cygański Chemiczne metody analizy ilościowej WNT, Warszawa, 1992;

3) A. Hulanicki, Reakcje kwasów i zasad w chemii analitycznej, PWN, Warszawa, 1993;

4) E. Szłyk, M. Kurzawa, A. Szydłowska, A. Jastrzębska, Ilościowa Analiza Chemiczna. Metody wagowe i miareczkowe, UMK, 2005, Toruń:

8. Wykaz literatury uzupełniającej:

1) J. Minczewski, Z. Marczenko, Metody analityczne w analizie chemicznej. PWN Warszawa, 1998;

Metody i kryteria oceniania:

Formy i warunki zaliczenia:

Wykłady: Egzamin pisemny 2,5 h test otwarty

Ćwiczenia: ZAL na podstawie kolowium

Kryteria.

Na ocenę dostateczną:

Student zna podstawy teoretyczne metody analitycznej oraz potrafi opisać doświadczenia przeprowadzone w pracowni.

Na ocenę dostateczny plus

Student zna i rozumie podstawy teoretyczne metody analitycznej oraz potrafi zna zasady opisu analizy chemicznej przeprowadzonej w pracowni.

Na ocenę dobrą:

Zna metodę i rozumie zasady teoretyczne oraz sposób wykonania analizy. Potrafi planować doświadczenia analityczne i samodzielnie opisać analizę oraz wyciągnąć prawidłowe wnioski.

Na ocenę dobry plus

Posiada pełną wiedzę o metodzie analitycznej rozumie zasadę pracy aparatury analitycznej i potrafi zastosować do rozwiązywania nowych problemów analitycznych.

Na ocenę bardzo dobry

Posiada wiedzę wykraczająca poza zakres tematyczny wykładu zdobytą samodzielnie pod czas pracy w bibliotece, stosuje właściwe metody badania złożonych matryc analitycznych i potrafi zastosować do rozwiązywania nowych problemów analitycznych wykraczających poza temat wykładu.

Praktyki zawodowe:

Nie ma.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jastrzębska, Aleksandra Szydłowska-Czerniak
Prowadzący grup: Dobrochna Rabiej-Kozioł, Katarzyna Słabkowska, Robert Szczęsny, Aleksandra Szydłowska-Czerniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jastrzębska, Aleksandra Szydłowska-Czerniak
Prowadzący grup: Szymon Bocian, Marcin Cichosz, Tadeusz Muzioł, Leszek Pazderski, Dobrochna Rabiej-Kozioł, Aleksandra Szydłowska-Czerniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jastrzębska, Aleksandra Szydłowska-Czerniak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)