Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy metod separacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S1-CM-PMS
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy metod separacyjnych
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Studia stacjonarne I stopnia - kierunek: Chemia Medyczna - semestr 4
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawy chemii analitycznej.

Zagadnienia ogólne z zakresu technik chromatograficznych i elektromigracyjnych.


Całkowity nakład pracy studenta:

- Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 15 h wykład, 45 h laboratorium,

Godziny samodzielnej nauki:

- przygotowanie do wykładów - 10 godz.

- pisanie raportów - 5 godz.

- czytanie literatury - 5 godz.

- przygotowanie do kolokwium/egzaminu - 20 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01: dysponuje wiedzą z zakresu głównych działów chemii, posługuje się odpowiednią terminologią i nomenklaturą

K_W04: zna teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania technik chromatograficznych, elektromigracyjnych i spektroskopowych w analizach chemicznych

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01: potrafi analizować i rozwiązywać problemy chemiczne w oparciu o zdobyta wiedzę, samodzielnie przygotowuje próbki do analiz - X1A_U06, X1A_U07

K_U04: potrafi zaplanować eksperyment i wykorzystać aparaturę służącą do realizacji określonego zadania badawczego X1A_U01; X1A_U02, X1A_U03

K_U09: potrafi samodzielnie poszerzać wiedzę z zakresu wybranej specjalizacji - X1A_U07


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K02: zdobyte umiejętności umożliwią mu samodzielne opracowywanie procedur analitycznych potrafi organizować pracę w zespole, przyjmując w niej różne role dąży do realizacji powierzonych zadań: X1A_K02

K_K03: potrafi odpowiednio określić priorytety w celu zaplanowania i realizacji określonego zadania: X1A_K03, P1A_K04


Metody dydaktyczne:

Wykład

Laboratorium


Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi i praktycznymi nowoczesnych metod separacyjnych, głównie technik chromatograficznych i elektromigracyjnych, szczególnie pod kątem analiz próbek zawierających substancje aktywne biologicznie.

Pełny opis:

Mechanizmy separacji, teoria półkowa i kinetyczna chromatografii, właściwości i wybór faz stacjonarnych, zasady doboru faz ruchomych, aparatura chromatograficzna, metody przygotowania próbek, sposoby oceny i kryteria sprawności kolumn, analiza jakościowa i ilościowa.

Tematy:

1. Chromatografia gazowa (GC) – interpretacja chromatogramów, parametry retencji, analiza jakościowa i ilościowa.

2. Oznaczanie ogólnego węgla organicznego (OWO) – kalibracja, metodyka pomiarów.

3. Analiza wybranych kationów w wodach lub płynach infuzyjnych za pomocą izotachoforezy (ITP).

4. Klasyczna cienkowarstwowa chromatografia cieczowa (TLC). Rozdzielanie barwników roślinnych (antocyjany, chlorofil).

5. Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) - dane retencyjne analiza jakościowa i ilościowa.

6. Separacja membranowa.

Literatura:

I. Baranowska, B. Buszewski [red.], Bioanalityka w nauce i życiu - tom 1, PWN, Warszawa 2020, wyd. 1. ISBN: 978-83-01-21281-0.

I. Baranowska [red.]; Analiza śladowa. Zastosowania, Wydawnictwo MALAMUT, Warszawa 2013.

B. Buszewski, E. Dziubakiewicz, M. Szumski [red.], Techniki elektromigracyjne: teoria i praktyka, Wydawnictwo MALAMUT, Warszawa 2012.

Z. Brzózka [red.]; Miniaturyzacja w analityce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.

J.R. Dean, Methods for environmental trace analysis, John Wiley & Sosns Inc., Chichester 2003.

B. Ardrey, Liquid chromatography-mass spectrometry: an introduction, John Wiley & Sosns Inc., Chichester 2003.

C. F. Poole, S. K. Poole, Chromatography today, Elsevier, Amsterdam 1991.

W. Rödel, G. Wölm. Chromatografia gazowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.

R.J. Hamilton, P.A. Sewell, Wysokosprawna chromatografia cieczowa, PWN, Warszawa 1982.

J. Namieśnik, Z. Jamrógiewicz (red), Fizykochemiczne metody kontroli zanieczyszczeń środowiska, WNT, Warszawa 1998.

P. Bocek, Analytical capillary isotachophoresis, Verlag Chemie, Wienheim 1987.

Metody i kryteria oceniania:

wykład: egzamin pisemny; laboratorium: zaliczenie na ocenę

Do zaliczenia eksperymentów laboratoryjnych należy znać procedury analityczne niezbędne do prawidłowego wykonania ćwiczeń-analizy laboratoryjnej, pozytywna ocena z kolokwium poprzedzającego ćwiczenie zawiera pisemne sprawozdanie z każdego eksperymentu – W01, W02, K02

niedostateczny - 2 pkt (≥50%)

dostateczny - 3 pkt (50-60%)

dostateczny plus - 3,5 pkt (61-65%)

dobry - 4 pkt (66-75%)

dobry plus - 4,5 pkt (76-80%)

bardzo dobry - 5 pkt (≤81%)

Praktyki zawodowe:

nie są wymagane

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Buszewski
Prowadzący grup: Tomasz Kowalkowski, Magdalena Ligor, Tomasz Ligor, Myroslav Sprynskyy, Małgorzata Szultka-Młyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi i praktycznymi nowoczesnych metod separacyjnych, głównie technik chromatograficznych i elektromigracyjnych, szczególnie pod kątem analiz próbek zawierających substancje aktywne biologicznie.

Pełny opis:

Mechanizmy separacji, teoria półkowa i kinetyczna chromatografii, właściwości i wybór faz stacjonarnych, zasady doboru faz ruchomych, aparatura chromatograficzna, metody przygotowania próbek, sposoby oceny i kryteria sprawności kolumn, analiza jakościowa i ilościowa.

Literatura:

I. Baranowska, B. Buszewski [red.], Bioanalityka w nauce i życiu - tom 1, PWN, Warszawa 2020, wyd. 1. ISBN: 978-83-01-21281-0.

I. Baranowska [red.]; Analiza śladowa. Zastosowania, Wydawnictwo MALAMUT, Warszawa 2013.

B. Buszewski, E. Dziubakiewicz, M. Szumski [red.], Techniki elektromigracyjne: teoria i praktyka, Wydawnictwo MALAMUT, Warszawa 2012.

Z. Brzózka [red.]; Miniaturyzacja w analityce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.

J.R. Dean, Methods for environmental trace analysis, John Wiley & Sosns Inc., Chichester 2003.

B. Ardrey, Liquid chromatography-mass spectrometry: an introduction, John Wiley & Sosns Inc., Chichester 2003.

C. F. Poole, S. K. Poole, Chromatography today, Elsevier, Amsterdam 1991.

W. Rödel, G. Wölm. Chromatografia gazowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.

R.J. Hamilton, P.A. Sewell, Wysokosprawna chromatografia cieczowa, PWN, Warszawa 1982.

J. Namieśnik, Z. Jamrógiewicz (red), Fizykochemiczne metody kontroli zanieczyszczeń środowiska, WNT, Warszawa 1998.

P. Bocek, Analytical capillary isotachophoresis, Verlag Chemie, Wienheim 1987.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Ligor
Prowadzący grup: Tomasz Kowalkowski, Tomasz Ligor, Myroslav Sprynskyy, Sylwia Studzińska, Małgorzata Szultka-Młyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi i praktycznymi nowoczesnych metod separacyjnych, głównie technik chromatograficznych i elektromigracyjnych, szczególnie pod kątem analiz próbek zawierających substancje aktywne biologicznie.

Pełny opis:

Mechanizmy separacji, teoria półkowa i kinetyczna chromatografii, właściwości i wybór faz stacjonarnych, zasady doboru faz ruchomych, aparatura chromatograficzna, metody przygotowania próbek, sposoby oceny i kryteria sprawności kolumn, analiza jakościowa i ilościowa.

Literatura:

I. Baranowska, B. Buszewski [red.], Bioanalityka w nauce i życiu - tom 1, PWN, Warszawa 2020, wyd. 1. ISBN: 978-83-01-21281-0.

I. Baranowska [red.]; Analiza śladowa. Zastosowania, Wydawnictwo MALAMUT, Warszawa 2013.

B. Buszewski, E. Dziubakiewicz, M. Szumski [red.], Techniki elektromigracyjne: teoria i praktyka, Wydawnictwo MALAMUT, Warszawa 2012.

Z. Brzózka [red.]; Miniaturyzacja w analityce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.

J.R. Dean, Methods for environmental trace analysis, John Wiley & Sosns Inc., Chichester 2003.

B. Ardrey, Liquid chromatography-mass spectrometry: an introduction, John Wiley & Sosns Inc., Chichester 2003.

C. F. Poole, S. K. Poole, Chromatography today, Elsevier, Amsterdam 1991.

W. Rödel, G. Wölm. Chromatografia gazowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.

R.J. Hamilton, P.A. Sewell, Wysokosprawna chromatografia cieczowa, PWN, Warszawa 1982.

J. Namieśnik, Z. Jamrógiewicz (red), Fizykochemiczne metody kontroli zanieczyszczeń środowiska, WNT, Warszawa 1998.

P. Bocek, Analytical capillary isotachophoresis, Verlag Chemie, Wienheim 1987.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Ligor
Prowadzący grup: Tomasz Ligor, Myroslav Sprynskyy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi i praktycznymi nowoczesnych metod separacyjnych, głównie technik chromatograficznych i elektromigracyjnych, szczególnie pod kątem analiz próbek zawierających substancje aktywne biologicznie.

Pełny opis:

Mechanizmy separacji, teoria półkowa i kinetyczna chromatografii, właściwości i wybór faz stacjonarnych, zasady doboru faz ruchomych, aparatura chromatograficzna, metody przygotowania próbek, sposoby oceny i kryteria sprawności kolumn, analiza jakościowa i ilościowa.

Literatura:

I. Baranowska, B. Buszewski [red.], Bioanalityka w nauce i życiu - tom 1, PWN, Warszawa 2020, wyd. 1. ISBN: 978-83-01-21281-0.

I. Baranowska [red.]; Analiza śladowa. Zastosowania, Wydawnictwo MALAMUT, Warszawa 2013.

B. Buszewski, E. Dziubakiewicz, M. Szumski [red.], Techniki elektromigracyjne: teoria i praktyka, Wydawnictwo MALAMUT, Warszawa 2012.

Z. Brzózka [red.]; Miniaturyzacja w analityce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.

J.R. Dean, Methods for environmental trace analysis, John Wiley & Sosns Inc., Chichester 2003.

B. Ardrey, Liquid chromatography-mass spectrometry: an introduction, John Wiley & Sosns Inc., Chichester 2003.

C. F. Poole, S. K. Poole, Chromatography today, Elsevier, Amsterdam 1991.

W. Rödel, G. Wölm. Chromatografia gazowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.

R.J. Hamilton, P.A. Sewell, Wysokosprawna chromatografia cieczowa, PWN, Warszawa 1982.

J. Namieśnik, Z. Jamrógiewicz (red), Fizykochemiczne metody kontroli zanieczyszczeń środowiska, WNT, Warszawa 1998.

P. Bocek, Analytical capillary isotachophoresis, Verlag Chemie, Wienheim 1987.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Ligor
Prowadzący grup: Tomasz Kowalkowski, Tomasz Ligor, Myroslav Sprynskyy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi i praktycznymi nowoczesnych metod separacyjnych, głównie technik chromatograficznych i elektromigracyjnych, szczególnie pod kątem analiz próbek zawierających substancje aktywne biologicznie.

Pełny opis:

Mechanizmy separacji, teoria półkowa i kinetyczna chromatografii, właściwości i wybór faz stacjonarnych, zasady doboru faz ruchomych, aparatura chromatograficzna, metody przygotowania próbek, sposoby oceny i kryteria sprawności kolumn, analiza jakościowa i ilościowa.

Literatura:

I. Baranowska, B. Buszewski [red.], Bioanalityka w nauce i życiu - tom 1, PWN, Warszawa 2020, wyd. 1. ISBN: 978-83-01-21281-0.

I. Baranowska [red.]; Analiza śladowa. Zastosowania, Wydawnictwo MALAMUT, Warszawa 2013.

B. Buszewski, E. Dziubakiewicz, M. Szumski [red.], Techniki elektromigracyjne: teoria i praktyka, Wydawnictwo MALAMUT, Warszawa 2012.

Z. Brzózka [red.]; Miniaturyzacja w analityce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.

J.R. Dean, Methods for environmental trace analysis, John Wiley & Sosns Inc., Chichester 2003.

B. Ardrey, Liquid chromatography-mass spectrometry: an introduction, John Wiley & Sosns Inc., Chichester 2003.

C. F. Poole, S. K. Poole, Chromatography today, Elsevier, Amsterdam 1991.

W. Rödel, G. Wölm. Chromatografia gazowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.

R.J. Hamilton, P.A. Sewell, Wysokosprawna chromatografia cieczowa, PWN, Warszawa 1982.

J. Namieśnik, Z. Jamrógiewicz (red), Fizykochemiczne metody kontroli zanieczyszczeń środowiska, WNT, Warszawa 1998.

P. Bocek, Analytical capillary isotachophoresis, Verlag Chemie, Wienheim 1987.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)