Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Analiza sensoryczna, badanie preferencji konsumenta

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S1-CTZ-AS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza sensoryczna, badanie preferencji konsumenta
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczony egzamin z:

Chemii i analizy żywności,

Podstaw informatyki i chemometrii


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (55 godz.):

- udział w wykładach – 15 godz.

- udział w laboratoriach – 40 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (120 godz.):

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim – 15 godz.

- przygotowanie do kolokwiów – 40

- przygotowanie studenta do egzaminu – 65 godz.

Łącznie 175 godzin/25h = 7 pkt ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

Student nabywa:

W1: wiedzę o budowie i mechanizmie działania aparatu zmysłowego – K_W13, K_W15

W2: wiedzę o terminologii stosowanej w analizie sensorycznej i w badaniach konsumenckich – K_W13

W3: wiedzę o sposobie sprawdzenia indywidualnej wrażliwości sensorycznej członka zespołu oceniającego – K_W13

W4: wiedzę o sposobie selekcji, szkolenia oraz monitoringu zespołu oceniającego – K_W13

W5: wiedzę o różnicy między oceną sensoryczną a organoleptyczną– K_W13

W6: wiedzę o warunkach przeprowadzenie ocen sensorycznych – K_W13,

W7: wiedzę o typologii metod sensorycznych ze względu na różne kryteria podziału – K_W13,

W8: wiedzę o analitycznych i konsumenckich testach sensorycznych – K_W13

W9: wiedzę o czynnikach psychologicznych i fizjologicznych wpływających na oceną sensoryczną – K_W13,

W10: wiedzę o warunkach przeprowadzenia ocen sensorycznych, sposobie przygotowania i prezentacji materiału do badań sensorycznych – K_W13,

W11: wiedzę o Mapie Preferencji i sposobie planowania eksperymentu sensorycznego – K_W13

W12: wiedzę o metodach statystycznych stosowanych w sensoryce i sposobie przedstawiania wyników analiz – K_W04, K_W13

W13: wiedzę o zależności pomiędzy wynikami sensorycznymi a instrumentalnymi – K_W04, K_W06, K_W13

W14: wiedzę o wykorzystaniu analizy sensorycznej w działach Kontroli Jakości, Marketingu oraz Badań i Rozwoju – K_W13, K_W23, K_W25


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi:

U1: zaplanować i zrealizować eksperyment sensoryczny dowolnego produktu – K_U03, K_U04, K_U10

U2: przeprowadzić analizę statystyczną uzyskanej oceny sensorycznej i opracować raporty z wykonanych analiz sensorycznych oraz wyciągnąć poprawne wnioski merytoryczne – K_U02, K_U03, K_U04

U3: posługuje się terminologią sensoryczną – K_U10, K_U17

U4: zastosować poznane procedury sensoryczne w analizie żywności i zaproponować metodykę sensoryczną do określonego problemu oraz wymienić czynniki wpływają na poprawność uzyskanych wyników – K_U10

U5: opisać różnicę między oceną sensoryczną a organoleptyczną – K_U10

U6: wybrać i przeprowadzić odpowiednie metody w celu wyboru, szkolenia i monitorowania osób w zespole sensorycznym – K_U10

U7: sprawdzić wrażliwość zmysłów człowieka oraz opisać budowę i mechanizm działania aparatu zmysłowego – K_U10

U8: opisać analityczne i konsumenckie testy sensoryczne – K_U10

U9: przygotować i odpowiednio zaprezentować materiał badawczy, wymienić metody stosowane w badaniach sensorycznych – K_U10

U10: opisać rolę analizy sensorycznej w zakładach przemysłowych – K_U10, K_U16, K_U21

U11: opisać sposób ustalenia Mapy Preferencji – K_U10

U12: znaleźć zależność między ocenami sensorycznymi a instrumentalnymi – K_U06, K_U10


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1: dostrzega zależności pomiędzy zjawiskami i poprawnie wyciąga wnioski – K_K01

K2: jest nastawiony na jak najlepsze wykonywanie powierzonych zadań – K_K03

K3: jest nastawiony na zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń – K_K02, K_K05

K4: zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności – K_K05, K_K09

K5: pracuje systematycznie – K_K06

K6: nawiązuje współpracę w grupie – K_K09

K7: dba o środowisko naturalne – K_K08


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny) z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.


Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratorium: laboratoryjna – zajęcia laboratoryjne związane są z treściami programowymi przerabianymi na wykładzie. Student wykonuje zadania samodzielnie po przygotowaniu w oparciu o dostępną instrukcję oraz zalecaną literaturę. Wykonane analizy sprawdzane są bezpośrednio na pracowni w danym dniu na podstawie raportu zawierającego krótki opis analizy sensorycznej i dyskusję uzyskanych wyników.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- giełda pomysłów
- laboratoryjna
- okrągłego stołu
- panelowa
- stolików eksperckich

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy z analizy sensorycznej żywności. Ponadto student nabywa umiejętności wykorzystania w praktyce metod oceny sensorycznej zarówno podczas tworzenia zespołu oceniającego jak i oceny różnych produktów spożywczych.

Pełny opis:

Treści programowe przedmiotu:

• Budowa i mechanizm działa zmysłów człowieka. Terminologia sensoryczna.

• Rola i znaczenie analizy sensorycznej w ocenie jakości produktów, w rozwoju nowych produktów oraz w badaniu preferencji konsumenta.

• Zespół oceniający- wybór, szkolenie i monitorowanie.

• Wrażliwość zmysłów człowieka.

• Czynniki psychologiczne i fizjologiczne wpływające na wyniki analizy sensorycznej.

• Przygotowanie i prezentacja próbki do badań sensorycznych.

• Typologia metod sensorycznych (konsumenckich i analitycznych).

• Analityczne testy sensoryczne (metody różnicowe, skalowania i opisowe).

• Konsumenckie testy sensoryczne (metody jakościowe i ilościowe).

• Ocena organoleptyczna a sensoryczna.

• Mapa preferencji konsumenckiej.

• Planowanie eksperymentu sensorycznego.

• Oceny sensoryczne a pomiary instrumentalne.

• Analiza statystyczna i prezentacja wyników w badaniach sensorycznych.

• Przygotowanie i prezentacja próbek do oceny sensorycznej.

• Badanie wrażliwości sensorycznej kandydatów do zespołu oceniającego (spełnienie minimum sensorycznego).

• Szkolenie wybranych oceniających na „wykalibrowanych” ekspertów sensorycznych.

• Ocena organoleptyczna produktów spożywczych (ustalenie zbioru cech i współczynników ważkości).

• Ocena produktów metodami różnicowymi .

• Ocena produktów metodami analizy opisowej.

• Ocena produktów metodami określania progów.

• Badanie zmian zapachu i smaku przy kontakcie opakowania z żywnością.

• Określenie stabilności sensorycznej produktu (ang. shelf life) na podstawie uzyskanych wyników z testów sensorycznych

• Ocena produktów metodami konsumenckimi.

• Ocena produktów sensorycznymi metodami analitycznymi i konsumenckimi (mapa preferencji).

Większość proponowanych ćwiczeń oparta jest na standardowych metodach ujętych w Polskich i Europejskich Normach.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. N. Baryłko-Piekielna, I. Matuszewska, Sensoryczna Badania Żywności Postawy-Metody-Zastosowania, PTTŻ, Kraków 2009

2. E. Babicz-Zielińska, A. Rybowska, W. Obniska, Sensoryczna ocena jakości żywności, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia, 2008

3. T. Jędryka, Metody sensoryczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań, 2001

4.J. Gawęcka, T. Jędryka, Analiza sensoryczna. Wybrane metody i przykłady zastosowań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań, 2001

5. T. Jędryka, T. Kozłowski, Materiały do ćwiczeń z analizy sensorycznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, 1986

6. H.T. Lawless, H. Hildegarde, Sensory Evaluation of Food, Principles and Practices, Springer, 2010

7. S.E. Kemp, T. Hollowood, Y. Hortm Sensory Evaluation a Practical Handbook, Wiley-Blackwell, 2009

Literatura uzupełniająca:

1. E. Aronson, Człowiek istota społeczna, PWN, Warszawa, 2002

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

wykład: K_W04, K_W06, K_W13, K_W15, K_W23, K_W25

laboratorium: – K_W13, K_U03, K_U04, K_U10, K_U16, K_U17, K_U21, K_K01, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08

Kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny w formie odpowiedzi na pytania (2 godz.)

Wymagany próg na ocenę:

- dostateczną (40-50%):

- dostateczny plus (51-60%)

- dobry (61-70%)

- dobry plus (71-80%)

- bardzo dobry (81-100%)

Laboratorium: zaliczenia na ocenę;

Wymagany próg na ocenę:

- dostateczną (50-55%):

- dostateczny plus (56-65%)

- dobry (66-75%)

- dobry plus (76-85%)

- bardzo dobry (86-100%)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Szydłowska-Czerniak
Prowadzący grup: Aneta Jastrzębska, Marzanna Kurzawa, Aleksandra Szydłowska-Czerniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy z analizy sensorycznej żywności. Ponadto student nabywa umiejętności wykorzystania w praktyce metod oceny sensorycznej zarówno podczas tworzenia zespołu oceniającego jak i oceny różnych produktów spożywczych.

Pełny opis:

Wykład:

1. Budowa i mechanizm działa zmysłów człowieka. Terminologia sensoryczna.

2. Rola i znaczenie analizy sensorycznej w ocenie jakości produktów, w rozwoju nowych produktów oraz w badaniu preferencji konsumenta.

3. Wrażliwość zmysłów człowieka.

4. Czynniki psychologiczne i fizjologiczne wpływające na wyniki analizy sensorycznej.

5. Przygotowanie i prezentacja próbki do badań sensorycznych.

6. Typologia metod sensorycznych (konsumenckich i analitycznych).

7. Analityczne testy sensoryczne (metody różnicowe, skalowania i opisowe).

8. Konsumenckie testy sensoryczne (metody jakościowe i ilościowe).

9. Ocena organoleptyczna a sensoryczna.

10. Mapa preferencji konsumenckiej.

11. Planowanie eksperymentu sensorycznego.

12. Oceny sensoryczne a pomiary instrumentalne.

13. Analiza statystyczna i prezentacja wyników w badaniach sensorycznych.

Laboratorium:

1. Przygotowanie i prezentacja próbek do oceny sensorycznej.

2. Badanie wrażliwości sensorycznej kandydatów do zespołu oceniającego (spełnienie minimum sensorycznego).

3. Szkolenie wybranych oceniających na „wykalibrowanych” ekspertów sensorycznych.

4. Ocena organoleptyczna produktów spożywczych (ustalenie zbioru cech i współczynników ważkości).

5. Ocena produktów metodami różnicowymi .

6. Ocena produktów metodami analizy opisowej.

7. Ocena produktów metodami określania progów.

8. Badanie zmian zapachu i smaku przy kontakcie opakowania z żywnością.

9. Określenie stabilności sensorycznej produktu (ang. shelf life) na podstawie uzyskanych wyników z testów sensorycznych

10. Ocena produktów metodami konsumenckimi.

11. Ocena produktów sensorycznymi metodami analitycznymi i konsumenckimi (mapa preferencji).

Literatura:

Literatura podstawowa

1. N. Baryłko-Piekielna, I. Matuszewska, Sensoryczna Badania Żywności Postawy-Metody-Zastosowania, PTTŻ, Kraków 2009

2. E. Babicz-Zielińska, A. Rybowska, W. Obniska, Sensoryczna ocena jakości żywności, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia, 2008

3. T. Jędryka, Metody sensoryczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań, 2001

4.J. Gawęcka, T. Jędryka, Analiza sensoryczna. Wybrane metody i przykłady zastosowań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań, 2001

5. T. Jędryka, T. Kozłowski, Materiały do ćwiczeń z analizy sensorycznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, 1986

6. H.T. Lawless, H. Hildegarde, Sensory Evaluation of Food, Principles and Practices, Springer, 2010

7. S.E. Kemp, T. Hollowood, Y. Hortm Sensory Evaluation a Practical Handbook, Wiley-Blackwell, 2009

Literatura uzupełniająca:

1. E. Aronson, Człowiek istota społeczna, PWN, Warszawa, 2002

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Szydłowska-Czerniak
Prowadzący grup: Dobrochna Rabiej-Kozioł, Aleksandra Szydłowska-Czerniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy z analizy sensorycznej żywności. Ponadto student nabywa umiejętności wykorzystania w praktyce metod oceny sensorycznej zarówno podczas tworzenia zespołu oceniającego jak i oceny różnych produktów spożywczych.

Pełny opis:

Wykład:

1. Budowa i mechanizm działa zmysłów człowieka. Terminologia sensoryczna.

2. Rola i znaczenie analizy sensorycznej w ocenie jakości produktów, w rozwoju nowych produktów oraz w badaniu preferencji konsumenta.

3. Wrażliwość zmysłów człowieka.

4. Czynniki psychologiczne i fizjologiczne wpływające na wyniki analizy sensorycznej.

5. Przygotowanie i prezentacja próbki do badań sensorycznych.

6. Typologia metod sensorycznych (konsumenckich i analitycznych).

7. Analityczne testy sensoryczne (metody różnicowe, skalowania i opisowe).

8. Konsumenckie testy sensoryczne (metody jakościowe i ilościowe).

9. Ocena organoleptyczna a sensoryczna.

10. Mapa preferencji konsumenckiej.

11. Planowanie eksperymentu sensorycznego.

12. Oceny sensoryczne a pomiary instrumentalne.

13. Analiza statystyczna i prezentacja wyników w badaniach sensorycznych.

Laboratorium:

1. Przygotowanie i prezentacja próbek do oceny sensorycznej.

2. Badanie wrażliwości sensorycznej kandydatów do zespołu oceniającego (spełnienie minimum sensorycznego).

3. Szkolenie wybranych oceniających na „wykalibrowanych” ekspertów sensorycznych.

4. Ocena organoleptyczna produktów spożywczych (ustalenie zbioru cech i współczynników ważkości).

5. Ocena produktów metodami różnicowymi .

6. Ocena produktów metodami analizy opisowej.

7. Ocena produktów metodami określania progów.

8. Badanie zmian zapachu i smaku przy kontakcie opakowania z żywnością.

9. Określenie stabilności sensorycznej produktu (ang. shelf life) na podstawie uzyskanych wyników z testów sensorycznych

10. Ocena produktów metodami konsumenckimi.

11. Ocena produktów sensorycznymi metodami analitycznymi i konsumenckimi (mapa preferencji).

Literatura:

Literatura podstawowa

1. N. Baryłko-Piekielna, I. Matuszewska, Sensoryczna Badania Żywności Postawy-Metody-Zastosowania, PTTŻ, Kraków 2009

2. E. Babicz-Zielińska, A. Rybowska, W. Obniska, Sensoryczna ocena jakości żywności, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia, 2008

3. T. Jędryka, Metody sensoryczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań, 2001

4.J. Gawęcka, T. Jędryka, Analiza sensoryczna. Wybrane metody i przykłady zastosowań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań, 2001

5. T. Jędryka, T. Kozłowski, Materiały do ćwiczeń z analizy sensorycznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, 1986

6. H.T. Lawless, H. Hildegarde, Sensory Evaluation of Food, Principles and Practices, Springer, 2010

7. S.E. Kemp, T. Hollowood, Y. Hortm Sensory Evaluation a Practical Handbook, Wiley-Blackwell, 2009

Literatura uzupełniająca:

1. E. Aronson, Człowiek istota społeczna, PWN, Warszawa, 2002

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)