Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy technologii tłuszczów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S1-CTZ-PTST
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy technologii tłuszczów
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczone egzaminy z:

Termodynamiki technicznej,

Procesów technologicznych,

Maszyn i aparatów w technologii spożywczej


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (45 godz.):

- udział w wykładzie – 15 godz.

- udział w laboratorium – 35 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (80 godz.):

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim – 10 godz.

- przygotowanie do laboratorium – 35 godz.

- przygotowanie studenta do egzaminu – 35 godz.

Łącznie 125 godzin/25h = 5 pkt ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

Student nabywa:

W1: wiedzę o ważności tłuszczów w organizmie człowieka – K_W10, K_W15

W2: wiedzę o kompozycji olejów roślinnych i tłuszczów z różnych surowców – K_W10, K_W15

W3: wiedzę o charakterystyce fizykochemicznej olejów i tłuszczów – K_W08, K_W17,

W4: wiedzę o chemicznych reakcjach olejów, tłuszczów oraz kwasów tłuszczowych – K_W10, K_W17,

W5: teoretyczne aspekty technologii olejów roślinnych i innych tłuszczów – K_W16, K_W17,

W6: wiedzę o surowcach do produkcji olejów i tłuszczów – K_W15, K_W16, K_W17,

W7: wiedzę o produkcji tłuszczów modyfikowanych – K_W14, K_W15, K_W16, K_W17, K_W19, K_W21, K_W25

W8: wiedzę o produkcji nierafinowanych i rafinowanych olejów i tłuszczów – K_W14, K_W15, K_W16, K_W17, K_W19, K_W21, K_W25

W9: wiedzę o alkalicznej i fizycznej rafinacji oleju – K_W14, K_W15, K_W16, K_W17, K_W19, K_W21, K_W25

W10: wiedzę o technicznej specyfikacji finalnych produktów tłuszczowych – K_W17, K_W24

W11: wiedzę o kontroli jakości olejów roślinnych i innych tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego – K_W17, K_W23, K_W24, K_W25

W12: wiedzę o badaniu funkcjonalnych właściwości olejów i tłuszczów – K_W15, K_W17


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi:

U1: ocenić rolę różnych tłuszczów w zależności od składu chemicznego – K_U09, K_U16

U2: skategoryzować oleje i tłuszcze na podstawie ich właściwości fizykochemicznych – K_U09, K_U16

U3: wskazać różne technologie produkcji olejów i tłuszczów – K_U12, K_U13, K_U14, K_U15, K_U16, K_U17

U4: definiować surowce do produkcji olejów i tłuszczów –K_U13, K_U14

U5: określić wpływ modyfikacji oleju i tłuszczu na charakterystykę produktu finalnego – K_U16

U6: ocenić różnicę pomiędzy nierafinowanym i rafinowanym produktem – K_U15, K_U17

U7: wskazać różnice w właściwościach olejów rafinowanych na drodze fizycznej i alkalicznej – K_U15, K_U17

U8: przygotować techniczną specyfikację nowego produktu finalnego – K_U16

U9: wybrać odpowiednie metody w celu kontroli jakości i właściwości funkcjonalnych produktów – K_U12, K_U013, K_U14, K_U15, K_U16, K_U17


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K2: jest nastawiony na jak najlepsze wykonywanie powierzonych zadań – K_K03

K3: jest nastawiony na zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń – K_K02, K_K05

K4: zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności – K_K05, K_K09

K5: pracuje systematycznie – K_K06

K6: nawiązuje współpracę w grupie – K_K09

K7: dba o środowisko naturalne – K_K08


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny) z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i pokazów wybranych metod kontroli jakości i właściwości funkcjonalnych olejów i produktów tłuszczowych.


Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratorium: zajęcia laboratoryjne związane są z treściami programowymi przerabianymi na wykładzie. Student wykonuje zadania samodzielnie po przygotowaniu w oparciu o dostępną instrukcję oraz zalecaną literaturę. Wykonane analizy sprawdzane są bezpośrednio na pracowni w danym dniu na podstawie raportu zawierającego krótki opis, równanie reakcji, schemat obliczeń i odpowiedź z wynikiem analizy.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- laboratoryjna
- obserwacji
- projektu

Skrócony opis:

Poznanie najważniejszych pojęć i metod technologii olejów i produktów tłuszczowych.

Zrozumienie roli reakcji fizykochemicznych w skutecznej realizacji różnych etapów procesu technologicznego.

Pełny opis:

Treści programowe wykładu:

• Światowa produkcja olejów i tłuszczów, historia oraz tendencje.

• Wartość spożywcza olejów i tłuszczów.

• Charakterystyka głównych surowców olejarskich.

• Skład kwasów tłuszczów i triacylogliceroli różnych olejów i tłuszczów.

• Główne składniki olejów i tłuszczów.

• Skład wytłoku i śruty.

• Technologia produkcji tłuszczów: tłoczenie na prasach ślimakowych, kombinacja tłoczenia i ekstruzji, ekstrakcja, proces rekuperacji rozpuszczalnika, oczyszczanie oleju surowego, odszlamowanie.

• Etapy rafinacji chemicznej: neutralizacja, mycie i suszenie, bielenie, dezodoryzacja.

• Etapy rafinacji fizycznej: odszlamowanie, usuwanie wolnych kwasów tłuszczowych w fazie dezodoryzacji.

• Stabilizacja olejów antyoksydantami.

Treści programowe laboratorium:

 Tłoczenie oleju

 Badanie kinetyki ekstrakcji oleju

 Fizykochemiczna analiza:

• surowców olejarskich

• olejów surowych (nierafinowanych)

• olejów rafinowanych i z różnych etapów rafinacji

 Odszlamowanie i bielenie olejów

 Oznaczanie barwy olejów

 Oznaczanie stabilności oksydatywnej olejów

 Oznaczanie potencjału antyutleniającego olejów

 Oznaczanie zawartości mydła, fosforu, charakterystycznych liczb: kwasowej, nadtlenkowej, jodowej, zmydlania, anizydynowej, ilości skoniugowanych dienów, trienów i tetraenów

 Test smażenia

Literatura:

Literatura podstawowa

Henryk Niewiadomski. Technologia tłuszczów jadalnych. WNT, Warszawa, 1993

Bronisław Drozdowski, Zdzisław E. Sikorski, Józef Synowiecki, Piotr Tomasik, Chemia żywności, sacharydy, lipidy, białka, tom 2 Wydawnictwo: WNT, Warszawa 2012

Mieczysław Dłużewski, Anna Dłużewska. Technologia żywności: podręcznik dla technikum Część 2, WSIP, Warszawa 2001

Andrzej Jarczyk Technologia żywności: podręcznik dla technikum Część 3, WSIP, Warszawa 2004

Bailey’s Industrial Oil &Fat Products, edited by Shahidi, volume 4 Edible oils and Fat Products: Products and Applications, 6th editio, John Wiley & Sons, In. New York, 2005.

Richard D. O’Brien. Fats and Oils. Formulating and

Processing for Applications. 2009 by Taylor & Francis Group, LLC

Literatura uzupełniająca:

Krygier Krzysztof. Współczesna margaryna. Aspekty technologiczne i żywieniowe, WNT, 2010

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

wykład: K_W08, K_W10, K_W14, K_W15, K_W16, K_W17, K_W19, K_W21, K_W23, K_W24, K_W25; K_K05, K_K06

laboratorium: K_W08, K_W15, K_W16, K_W17, K_W19, K_W21, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15, K_U016, K_U17, K_K03, K_K05, K_K06, K_K09

Kryteria oceniania:

Wykład: egzamin ustny w formie odpowiedzi na pytania (20 min/studenta)

Wymagany próg na ocenę:

- dostateczną (40-50%):

- dostateczny plus (51-60%)

- dobry (61-70%)

- dobry plus (71-80%)

- bardzo dobry (81-100%)

Laboratorium: zaliczenia na ocenę;

Wymagany próg na ocenę:

- dostateczną (50-55%):

- dostateczny plus (56-65%)

- dobry (66-75%)

- dobry plus (76-85%)

- bardzo dobry (86-100%)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 35 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Szydłowska-Czerniak
Prowadzący grup: Dobrochna Rabiej-Kozioł, Aleksandra Szydłowska-Czerniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 35 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Szydłowska-Czerniak
Prowadzący grup: Dobrochna Rabiej-Kozioł, Aleksandra Szydłowska-Czerniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)