Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rysunek techniczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S1-CTZ-RT Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Rysunek techniczny
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczony egzamin z:

Podstaw informatyki i chemometrii

Matematyki

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (45 godz.):

- udział w wykładach – 15 godz.

- udział w ćwiczeniach – 30 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (15 godz.):

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim – 2 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń – 3

- przygotowanie studenta do egzaminu – 10 godz.

Łącznie 60 godzin/30h = 2 pkt ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Student nabywa wiedzę o:

W1: zasadach oraz normach wykorzystywanych w rysunku technicznym i grafice inżynierskiej – K_W02, K_W04, K_W11, K_W21

W2: standardach tworzenia rysunków w rzutach prostokątnych i aksonometrycznych prostych elementów z uwzględnieniem przekrojów i wymiarowania – K_W02, K_W04, K_W21

W3: sposobach jednoznacznego odwzorowania na płaszczyźnie rysunku przestrzennych elementów konstrukcyjnych maszyn

wraz z wymiarami i informacją na temat sposobu ich wykonania – K_W02, K_W04, K_W21

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi:

U1: posługiwać się przyrządami pomiarowymi,

czytać i pracować z przykładowymi dokumentacjami technicznymi maszyn i urządzeń – K_U02, K_U03, K_U04,

U2: rysować na desce kreślarskiej oraz posługiwać się w podstawowym zakresie programem do komputerowego projektowania np. AutoCAD w obszarze grafiki 2D – K_U04,

U3: sporządzić rysunki wykonawcze stosując technikę przekrojów i wymiarowanie. – K_U04, K_U14, K_U21,

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1: jest nastawiony na jak najlepsze wykonywanie powierzonych zadań – K_K03

K2: jest nastawiony na zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń – K_K05

K3: zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności,

pracuje systematycznie – K_K05, K_K06

K4: nawiązuje współpracę w grupie – K_K09

K5: rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu rysunku technicznego wynikającą ze zmian normalizacyjnych i wersji programów komputerowych – , K_K02, K_K05, K_K06, K_K07

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny) z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.


Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczenia: ćwiczeniowa - ćwiczenia związane są z treściami programowymi przerabianymi na wykładzie.

Skrócony opis:

Poznanie podstawowych wiadomości o elementach rysunku technicznego oraz technikach kreślenia konstrukcji geometrycznych.

Nabycie umiejętności komputerowego wspomagania wykonywania rysunków technicznych.

Pełny opis:

Treści programowe wykładu:

Wymiary i forma graficzna rysunków technicznych. Podstawowe elementy rysunku technicznego: podziałka i tabliczka rysunkowa, rodzaje linii rysunkowych i ich zastosowanie, formaty arkuszy, pismo techniczne. Techniki kreślenia podstawowych konstrukcji geometrycznych Podstawowe wiadomości o wielościanach w aspekcie ich praktycznego wykorzystania w rysunku technicznym. Rzutowanie prostokątne przedmiotu pokazanego w aksonometrii. Rodzaje aksonometrii stosowane w rysunku technicznym jako poglądowa metoda przedstawiania obiektów inżynierskich. Przekroje i kłady. Wymiarowanie. Rozmieszczenie wymiarów na rysunkach. Połączenia rozłączne i nierozłączne. Sposoby i zasady odwzorowania części maszynowych. Rysowanie typowych części maszyn. Uproszczenia rysunkowe. Rysunek złożeniowy a rysunek wykonawczy. Omówienie komputerowego wykonywania rysunków technicznych (grafika 2D) przy pomocy typowych programow graficznych np. AutoCAD.

Treści programowe ćwiczeń:

Samodzielna praca w grupach: posługiwanie się suwmiarką, czytanie i wykonywanie rysunków wykonawczych i złożeniowych, wykonywanie zadań konstrukcyjnych zgodnie z obowiązującymi zasadami i normami.

Literatura:

Literatura podstawowa

Tadeusz Dobrzański. Rysunek techniczny maszynowy. WNT, Warszawa 2010.

Mieczysław Suseł, Krzysztof Makowski: Grafika inżynierska z zastosowaniem programu AutoCAD. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005.

Bajkowski J. Rysunek techniczny z elementami komputerowych technik kreślenia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1994.

Literatura uzupełniająca:

Bajkowski J., Bartkiewicz J., Gronkowski M., Klimczak T. Zbiór zadań z rysunku technicznego, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, 1993.

Rogowski J., Waligórski J. Zasady rysunku technicznego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1995.

PN-ISO – zbiór norm dotyczących rysunku technicznego

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

wykład: K_W02, K_W04, K_W11, K_W21, K_K01, K_K03, K_K05, K_K07

ćwiczenia: K_W04, K_W21, K_U02, K_U03, K_U04, K_U14, K_U21, K_K03, K_K05, K_K06, K_K09

Kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny w formie odpowiedzi na pytania (2 godz.)

Wymagany próg na ocenę:

- dostateczną (40-50%):

- dostateczny plus (51-60%)

- dobry (61-70%)

- dobry plus (71-80%)

- bardzo dobry (81-100%)

Ćwiczenia: zaliczenia na ocenę;

Wymagany próg na ocenę:

- dostateczną (50-55%):

- dostateczny plus (56-65%)

- dobry (66-75%)

- dobry plus (76-85%)

- bardzo dobry (86-100%)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Korcala
Prowadzący grup: Andrzej Korcala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Korcala
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Korcala
Prowadzący grup: Andrzej Korcala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Korcala
Prowadzący grup: Andrzej Korcala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Korcala
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.