Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Analiza instrumentalna kosmetyków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S1-ChK-AIK
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza instrumentalna kosmetyków
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Studia stacjonarne I stopnia - kierunek: Chemia kosmetyczna - semestr 4
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 9.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu chemii ogólnej i analitycznej.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w wykładach - 30

- udział w ćwiczeniach – 15

-udział w laboratoriach - 75


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń -50

- przygotowanie do kolokwiów -75

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim -25

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 zna podstawowe prawa i nazewnictwo chemiczne

K_W02 zna najważniejsze pierwiastki i ich związki; sposoby korelacji właściwości pierwiastków i ich podstawowych związków chemicznych z położeniem pierwiastka w układzie okresowym

K_W03 zna podstawy algebry liniowej, analizy matematycznej i statystyki niezbędne do opisu oraz modelowania zjawisk chemicznych

K_W04 zna i rozumie podstawy teoretyczne różnych metod analitycznych i ich wykorzystanie w interpretacji wyników pomiarowych

K_W05 zna podstawowe pakiety oprogramowania użytkowego do analizy i opracowania danych

K_W06 zna teoretyczne i praktyczne aspekty wykonania jakościowej i ilościowej analizy metodami klasycznymi i instrumentalnymi oraz zasady działania aparatury

K_W07 posiada podstawową wiedzę nt. grup funkcyjnych związków organicznych oraz mechanizmów reakcji

K_W08 zna stany skupienia materii, równania stanu, teorię kinetyki chemicznej, oddziaływania międzycząsteczkowe, zasady termodynamiki, równowagi fazowe, podstawy elektrochemii

K_W12 zna techniki pobrania i przygotowania próbek z matryc środowiskowych do analizy, wskaźniki jakości wód, testy toksyczności, sposoby neutralizacji ścieków

K_W16 zna przepisy i zasady z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, podstawowe pojęcia z zakresu toksykologii; akty prawne dotyczące norm i wymagań laboratoriów chemicznych oraz regulacje prawne dotyczące niebezpiecznych substancji i ich przechowywania oraz oznakowania


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 potrafi posługiwać się nazewnictwem chemicznym oraz pojęciami z zakresu chemii ogólnej

K_U02 potrafi korelować właściwości pierwiastków i ich związków chemicz-nych z położeniem w układzie okresowym i powiązać właściwości chemiczne substancji z ich współczesnymi zastosowaniami

K_U03 potrafi stosować metody algebry liniowej i analizy matematycznej w wybranych zagadnieniach fizyki i chemii

K_U04 posiada umiejętność opisu i modelowania zjawisk chemicznych oraz stosuje wybrane procedury numeryczne w obliczeniach chemicznych

K_U05 posiada umiejętności wykonywania pomiarów podstawowych wielkości chemicznych oraz potrafi opracować wyniki eksperymentów fizyko-chemicznych

K_U06 potrafi wykonać analizy ilościowe z zastosowaniem metod wagowych, miareczkowych i instrumentalnych na podstawie procedur analitycznych oraz przygotować raporty z analizy

K_U07 rozpoznaje grupy funkcyjne związków organicznych i prowadzi eksperymenty z zakresu chemii organicznej

K_U08 rozróżnia stany skupienia materii oraz umie zdefiniować i opisać procesy fizykochemiczne

K_U09 potrafi zaprojektować proste eksperymenty fizyczne, analizować ich wyniki, i wyjaśnić zjawiska fizyczne zachodzące w otaczającym go świecie oraz rozwiązać podstawowe problemy w oparciu o prawa fizyki

K_U12 potrafi pobrać i przygotować próbki środowiskowe oraz przeprowadzić ich analizę

K_U13 umie znajdować relacje pomiędzy zachowaniem się materiałów podczas formowania i użytkowania a właściwościami fizykochemicznymi, budową i rodzajem struktury.

K_U16 potrafi odpowiednio zachować się w razie różnego typu zagrożeń, np.: pożaru, kontaktu z odczynnikami chemicznymi

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 Analityczne myślenie: Samodzielnie i efektywnie pracuje z dużą ilością informacji, dostrzega zależności pomiędzy zjawiskami i poprawnie wyciąga wnioski posługując się zasadami logiki

K_K02 Kreatywność: Myśli twórczo w celu udoskonalenia istniejących bądź stworzenia nowych rozwiązań

K_K03 Sumienność i dokładność: Jest nastawiony na jak najlepsze wykonanie zadania; dba o szczegół; jest systematyczny

K_K04 Komunikatywność: Skutecznie przekazuje innym osiągnięcia wiedzy chemicznej w zrozumiały sposób; dostosowuje poziom i formę prezentacji do potrzeb i możliwości odbiorcy

K_K05 Dążenie do rozwoju: Jest nastawiony na nieustanne zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń; widzi potrzebę ciągłego doskonalenie się i podnoszenia kompetencji zawodowych; zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia

K_K06 Wytrwałość i konsekwencja: Pracuje systematycznie i ma pozytywne podejście do trudności stojących na drodze do realizacji założonego celu; dotrzymuje terminów; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami

K_K07 Samodzielność: W pełni samodzielnie realizuje uzgodnione cele, podejmując samodzielne i czasami trudne decyzje; potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze fachowej

K_K08 Profesjonalizm i etyka: Zna i przestrzega zasady i normy obowiązujące chemika, w tym normy etyczne; rozumie społeczną rolę zawodu; rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej, dbałości o zdrowie i środowisko naturalne w działaniach własnych i innych osób

K_K09 Praca zespołowa: Nawiązuje i utrzymuje długotrwałą i efektywną współpracę z innymi; dąży do realizacji celów zespołu poprzez odpowiednie zaplanowanie i organizację pracy swojej i innych; motywuje współpracowników do zwiększenia wysiłku w celu osiągnięcia założonych celów

Metody dydaktyczne:

Wykład


Ćwiczenia laboratoryjne

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy o współczesnych metodach analizy instrumentalnej. Student poznaje metody spektroskopowe, elektrochemiczne i chromatograficzne w zastosowaniach do analizy substancji czystych i mieszanin. Wiedza obejmuje: podstawy teoretyczne, aspekt jakościowy i ilościowy instrumentalnych metod analitycznych oraz zasady działania aparatury. W ramach bloku student nabywa umiejętności przygotowania próbek analitycznych, zasad kalibracji i sprawdzania aparatury analitycznej, wykonania analiz, me6tod opracowania i analizy statystycznej wyników oraz przygotowania raportów analitycznych zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej.

Pełny opis:

Wykład obejmuje:

Metody kalibracji w analizie instrumentalnej. Ocena jakości i walidacja oznaczania analitów w różnych matrycach. Metody elektrochemiczne, wstęp, potencjometria, elektrody jonoselektywne, sensory oparte o działanie tranzystora polowego, konduktometria, Metody spektroskopowe, wstęp, spektrofotometry jednowiązkowe i dwuwiązkowe, budowa, spektrofotometria , spektroskopia IR, NMR w analizie, spektroskopia emisyjna, fluorescencja, atomowa. spektroskopia absorpcyjna i emisyjna, metoda indukcyjne sprzężonej plazmy. Wstęp do metod chromatograficznych, chromatografia gazowa.

Ćwiczenia: Zastosowanie metod statystycznej obróbki wyników do pracowania raportu z analizy chemicznej ilościowej i jakościowej. Wykreślanie krzywych kalibracyjnych w oparciu o metodę najmniejszych kwadratów, obliczanie parametrów jakości analizy.

Laboratorium:

W trakcie zajęć laboratoryjnych student wykonuje następujące oznaczenia: Konduktometryczne oznaczania kwasu acetylosalicylowego w aspirynie. Potencjometryczne oznaczanie bromków i jodków w roztworach wodnych przy użyciu elekrod jonoselektywnych. Potencjometryczne oznaczanie stężenia kwasów chlorowodorowego i octowego obok siebie. Miareczkowanie spektrofotometryczne jonów Fe2+ roztworem EDTA. Oznaczanie jonów Fe2+ w postaci kompleksu z o-fenantroliną lub 2,2' - dipirydylem metodą spektrofotometrii Vis. Oznaczanie kofeiny w kawie rozpuszczalnej metodą spektrofotometryczną (UV - Vis). Podstawy spektroskopii IR technika pracy. Oznaczanie jonów sodowych, potasowych i wapniowych metodą fotometrii płomieniowej. Oznaczanie metali ciężkich (Cd, Zn, Pb) metodą absorpcyjnej spektroskopii atomowej. Spektrograficzne oznaczanie żelaza w stopach glinu. Podstawy chromatografii gazowej - wyznaczanie czasów retencji alkoholi alifatycznych oraz krzywej kalibracyjnej, analiza ilościowa mieszaniny węglowodorów.

Literatura:

Literatura zalecana:

1) W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa 1996.

2) A. Cygański, Metody elektroanalityczne, WNT, Warszawa 1995. 3)A. Cygański, Metody spektroskopowe w chemii analitycznej, WNT, Warszawa 1993.

4) E. Szłyk, P. Piszczek, Pracownia Analizy Instrumentalnej. Ćwiczenia laboratoryjne. Cz. I. Wydawnictwo UMK, Toruń 2004

5) Z. Kęcki, Podstawy spektroskopii molekularnej, PWN Warszawa, 1998r.

6) D.C. Harris Quantitative Chemical Analysis, W.H. Freeman and Co. N.Y. 8th Ed. 2010.

Wykaz literatury uzupełniającej:

1) D. A. Skoog, D. M. West, F.J. Holler, S. R. Crouch, Podstawy Chemii Analitycznej. Tom. 1 i 2. WN. PWN Warszawa 2007.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Wykład: egzamin pisemny 3 h, pytania otwarte podzielone według stopnia trudności.

Kryteria: Na ocenę dostateczną: min. 50 % punktów egzaminu.

Student zna podstawowe treści przedmiotu przedstawione na wykładzie.

Na ocenę dostateczny plus 61-65% pkt.

Student zna i rozumie podstawy teoretyczne metody analitycznej i zasady działania aparatury analitycznej.

Na ocenę dobrą: 66-75%

Zna treści i rozumie zależności pomiędzy jakością analizy i zasadami teoretycznymi oraz potrafi rozwiązać problemy analityczne

Na ocenę dobry plus 76-80%

Zna treści i rozumie zależności pomiędzy różnymi metodami analitycznymi , stosuje wiedzę do rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych w analizie chemicznej.

Na ocenę bardzo dobry powyżej 80%

Posiada wiedzę wykraczająca poza zakres tematyczny wykładu zdobytą samodzielnie pod czas pracy w bibliotece.

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie przygotowania opracowania zadanego do rozwiązania i 2 kolokwiów śród semestralnych

wymagany próg: na ocenę dostateczną -50 %; dostateczny plus - 61 %; dobry- 66 %; dobry plus 76 %; bardzo dobry powyżej 80%.

Laboratorium: testy pisemne 10 min przed każdymi zajęciami oceniane w skali 0-5,wykonanie i zaliczenie 10 ćwiczeń na podstawie sporządzonego raportu z ćwiczeń i ocenianego w skali 0-5pkt. wymagany próg: na ocenę dostateczną -50 %; dostateczny plus - 61 %; dobry- 66 %; dobry plus 76 %; bardzo dobry powyżej 80% sumy punktów za testy i opisy ćwiczeń.

Praktyki zawodowe:

nie przewiduje się

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Szczęsny
Prowadzący grup: Magdalena Barwiołek, Katarzyna Madajska, Tadeusz Muzioł, Piotr Piszczek, Aleksandra Radtke, Andrzej Surdykowski, Robert Szczęsny, Grzegorz Trykowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Szczęsny
Prowadzący grup: Magdalena Barwiołek, Mateusz Jakubowski, Marzanna Kurzawa, Tadeusz Muzioł, Leszek Pazderski, Piotr Piszczek, Robert Szczęsny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Szczęsny
Prowadzący grup: Magdalena Barwiołek, Piotr Gauden, Mateusz Jakubowski, Piotr Piszczek, Robert Szczęsny, Adrian Topolski, Grzegorz Trykowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Szczęsny
Prowadzący grup: Magdalena Barwiołek, Liliana Dobrzańska, Piotr Gauden, Mateusz Jakubowski, Tadeusz Muzioł, Leszek Pazderski, Piotr Piszczek, Myroslav Sprynskyy, Robert Szczęsny, Aleksandra Ścigała, Adrian Topolski, Grzegorz Trykowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Szczęsny
Prowadzący grup: Magdalena Barwiołek, Liliana Dobrzańska, Piotr Gauden, Leszek Pazderski, Piotr Piszczek, Robert Szczęsny, Grzegorz Trykowski, Grzegorz Wrzeszcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Szczęsny
Prowadzący grup: Liliana Dobrzańska, Tadeusz Muzioł, Leszek Pazderski, Piotr Piszczek, Myroslav Sprynskyy, Robert Szczęsny, Adrian Topolski, Grzegorz Trykowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)