Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Chemia organiczna - poziom podstawowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S1-ChK-COp
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia organiczna - poziom podstawowy
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Studia stacjonarne I stopnia - kierunek: Chemia kosmetyczna - semestr 2
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 8.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu chemii ogólnej, analitycznej i organicznej na poziomie szkoły średniej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. 30h wykład, 45h laboratorium, (75 godzin kontaktowych)

2. 75h praca indywidualna,

3. 25h czas wymagany do przygotowania w procesie oceniania,

4. całkowity czas nakładu pracy studenta to 175h.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna podstawy chemii ogólnej, fizycznej, organicznej i analitycznej – K_W01,

W2: Zna rolę eksperymentu i symulacji komputerowych w procesach chemicznych – K_W03,

W3: Zna podstawowe metody syntezy organicznej stosowane w syntezie surowców kosmetycznych – K_W06.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Posługuje się pojęciami z zakresu chemii ogólnej, fizycznej, organicznej i analitycznej – K_U01.

U2: Posiada umiejętności wykonywania pomiarów podstawowych wielkości chemicznych oraz potrafi opracować wyniki eksperymentów chemicznych – K_U03


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Analityczne myślenie: samodzielnie i efektywnie pracuje z dużą ilością informacji, dostrzega zależności i poprawnie wyciąga wnioski posługując się zasadami logiki –K_K01.

K2: Sumienność i dokładność: jest nastawiony na jak najlepsze wykonanie zadania; dba o szczegół; jest systematyczny –K_K03,

K3: Dążenie do rozwoju: jest nastawiony na nieustanne zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń; widzi potrzebę ciągłego doskonalenie się i podnoszenia kompetencji zawodowych; zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia–K_K05,

K4: Wytrwałość i konsekwencja: pracuje systematycznie i ma pozytywne podejście do trudności stojących na drodze do realizacji założonego celu; dotrzymuje terminów; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami –K_K06


Metody dydaktyczne:

Wykład:

Wykład konwencjonalny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

Laboratorium:

Ćwiczenia laboratoryjne zakończone sporządzeniem opracowań.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawową wiedzą z zakresu chemii organicznej. W trakcie zajęć omawiane są podstawowe klasy związków organicznych i ich reaktywność, zasady nomenklatury związków organicznych, typy wiązań, rodzaje izomerii, oraz podstawowe metody oczyszczania i analizy związków organicznych.

Pełny opis:

Wykład:

Wykład omawia zagadnienia dotyczące historycznego rozwoju chemii organicznej, podziału związków organicznych w oparciu o charakterystyczne grupy funkcyjne, formy zapisu struktur związków organicznych, nomenklaturę zwyczajową i systematyczną. Prezentuje budowę wiązań chemicznych w związkach organicznych, strukturę, rodzaje hybrydyzacji, klasyfikacje wiązań, budowę przestrzenną cząsteczek i typy reakcji organicznych. Omawia rodzaje izomerii związków organicznych z podziałem na izomerię konstytucyjną: łańcuchową, położenia podstawnika, grup funkcyjnych, i stereoizomerię: konformacyjną, geometryczną i optyczną. Prezentuje reguły CIP. Systematyzuje i omawia główne grupy związków organicznych takich jak alkany, cykloalkany, alkeny, alkiny, dieny, związki aromatyczne, halogenki alkilowe, alkohole, etery, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe i ich pochodne, aminy oraz związki heterocykliczne. Dla każdej z grup związków prezentuje występowanie w przyrodzie, nomenklaturę, metody syntezy, reakcje charakterystyczne, podstawowe mechanizmy reakcji (odpowiednio dla danej grupy związków reakcje substytucji wolnorodnikowej, nukleofilowej, elektrofilowej, eliminacji lub addycji).

Laboratorium:

W ramach laboratorium student zapoznaje się z podstawowymi technikami laboratoryjnymi z zakresu izolacji, oczyszczania oraz syntezy organicznej. W trakcie kursu poznawane są praktyczne aspekty podstawowych przemian z zakresu chemii organicznej: substytucji nukleofilowej SN1 i SN2, reakcji eliminacji oraz podstawienia w pierścieniu aromatycznym.

Literatura:

1. P. Mastalerz, Chemia organiczna, PWN, Warszawa, 1984

2. R. Boyd, R. Morrison, Chemia organiczna, PWN, Warszawa, 1985

3. H. Hart, L. Craine, D. Hart, Chemia organiczna, krótki kurs, PZWL, Warszawa, 1999

4. J. McMurry, Chemia organiczna, PWN, Warszawa, 2000

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny – W1, W3, U1, K1, K3, K4

Laboratorium: zaliczenie na podstawie wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych i opracowań, trzy kolokwia w trakcie semestru – W1, W2, W3, U1,U2, ocena ciągła studenta w czasie zajęć - K1-K4.

Zagadnienia egzaminacyjne:

1. Hybrydyzacja, typy wiązań, wolne rodniki, karbokationy i karboaniony.

2. Nazewnictwo związków organicznych.

3. Budowa, synteza, reakcje i zastosowanie węglowodorów (alkany, cykloalkany, alkeny, alkiny, dieny).

4. Konformacje alkanów i cykloalkanów.

5. Pojęcie aromatyczności, węglowodory aromatyczne. Reakcje podstawienia elektrofilowego benzenu i pochodnych, wpływ skierowujący podstawników.

6. Halogenowe i tlenowe pochodne węglowodorów. Otrzymywanie i reakcje halogenków, alkoholi, fenoli, ketonów, aldehydów, kwasów karboksylowych i ich pochodnych.

7. Stereochemia związków organicznych (chiralność, enancjomery, związki mezo, nadmiar enancjomeryczny)

8. Związki azotu: aminy i pochodne amin otrzymywanie i reakcje.

9. Podstawowe związki heterocykliczne.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Bosiak, Jacek Ścianowski
Prowadzący grup: Magdalena Obieziurska-Fabisiak, Agata Pacuła-Miszewska, Jacek Ścianowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Bosiak, Jacek Ścianowski
Prowadzący grup: Magdalena Obieziurska-Fabisiak, Agata Pacuła-Miszewska, Jacek Ścianowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Bosiak, Jacek Ścianowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)