Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Kosmetyki kolorowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S1-ChK-KK
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kosmetyki kolorowe
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Studia stacjonarne I stopnia - kierunek: Chemia kosmetyczna - semestr 6
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Chemia ogólna i analityczna – znajomość nomenklatury chemicznej, wykonywania obliczeń chemicznych, zapisu równana reakcji, znajomość podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych na pracowni chemicznej.

Chemii kosmetyczna – znajomość terminologii stosowanej w chemii kosmetycznej, metody badania kosmetyków.

Chemia organiczna – zagadnienia dotyczące reakcji syntezy barwników organicznych.

Farby i barwniki w kosmetykach – zagadnienia dotyczące ich właściwości w preparatach kosmetycznych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. 15h wykład, 30h zajęcia laboratoryjne, 15h konsultacji, tj. 60h kontaktowych,

2. 20h praca indywidualna,

3. 20h czas wymagany do przygotowania w procesie oceniania,

4. całkowity czas nakładu pracy studenta to 100h = 25 * 4 = 4 ECTS.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Posiada wiedzę w zakresie chemii kosmetyków kolorowych – K_W08.

W2: Zna typowe barwniki i farby stosowane w produktach kosmetycznych – K_W08.

W3: Potrafi scharakteryzować budowę, metody otrzymywania i właściwości barwników oraz farb – K_W08.

W4: Zna metody badania kosmetyków kolorowych – K_W08.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi wyjaśnić rolę i znaczenie poszczególnych składników w kosmetyku - K_U05.

U2: Posługuje się terminologią stosowaną w chemii kosmetycznej, - K_U01.

U3: Posiada umiejętność analizowania doświadczenia i wykonuje obliczenia - K_U03.

U4: Umie wykonać typowe formulacje pod kierunkiem osób prowadzących zajęcia - K_U03.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Zna znaczenie kosmetyków kolorowych w przemyśle kosmetycznym - K_K01.

K2: Rozumie związek właściwości barwników i farb, z jakością produktu kosmetycznego - K_K02.

K3: Rozumie potrzebę samokształcenia i śledzenia postępu w dziedzinie chemii kosmetycznej i ich wykorzystania w praktyce - K_K05.

K4: Potrafi korzystać ze źródeł dydaktycznych - K_K07.

K5: Potrafi współdziałać i pracować w grupie - K_K09.

K6: Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych- K_K08.

K7: Umie postępować w stanach zagrożenia- K_K08.


Metody dydaktyczne:

Wykład:

Wykład konwencjonalny z wykorzystaniem przezroczy i środków audiowizualnych.

Laboratorium:

Eksperyment laboratoryjny wykonywany w parach.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi kosmetykami kolorowymi, surowcami bazowymi oraz rodzajami związków barwiących. Celem jest również, ukazanie wzajemnej relacji pomiędzy budową, a właściwościami fizykochemicznymi barwników oraz pigmentów. Zakłada się stworzenie podstaw do samodzielnego myślenia studentów prowadzącego do zrozumienia uzyskanej wiedzy chemicznej i posługiwania się nią w sytuacjach życiowych.

Pełny opis:

Wykład:

podział kosmetyków kolorowych, koło barw, teoria koloru, mieszanie barw: metoda addytywna i subtraktywna, budowa oka, typy kolorystyczne, historia makijażu, rynek kosmetyków w Polsce, surowce bazowe, substancje barwiące (pigmenty, barwniki, laki), omówienie różnych grup kosmetyków kolorowych: do twarzy, oczu, ust, regulacje prawne oraz technologie związane z produkcją kosmetyków kolorowych

Laboratorium:

- badanie właściwości surowców bazowych

- otrzymywanie produktów z grupy kosmetyków: do twarzy, do oczu, do ust

- wykonanie własnego kosmetyku kolorowego

Literatura:

1. Alicja Marzec, Chemia kosmetyków, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2009

2. Zenon Sarbak i in., Chemia w kosmetyce i kosmetologii, MedPharm, Wrocław 2013

3. Ryszard Glinka, Receptura kosmetyczna, Oficyna Wydawnicza MA, Łódź 2003

4.B. I. Stiepanow: Podstawy chemii i technologii barwników organicznych, WNT, W-wa 1980

5. Stefan Paszyc: Podstawy fotochemii, PWN, Warszawa 1981

6. Rolf G. Kuehni.: Color, John Wiley & Sons 2012

7. Andrzej Zausznica: Nauka o barwie, PWN, Warszawa 2012

8. Aucoin Kevyn, Makijaż. Sztuka przemiany, Wydawnictwo Galaktyka 2012

9. Irena Rudowska, Kosmetyka wczoraj i dziś, Wydawnictwo Spółdzielcze 1989

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin testowy (test wyboru) obejmujący całokształt prezentowanego tematu (czas egzaminu- 45 min.).

Egzamin przeprowadzony na platformie Moodle

Laboratorium: ocena sprawności manualnej w czasie zajęć, ocena sprawozdań, kolokwium

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kaczmarek-Szczepańska, Alina Sionkowska
Prowadzący grup: Magdalena Gierszewska, Beata Kaczmarek-Szczepańska, Joanna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kaczmarek-Szczepańska, Alina Sionkowska
Prowadzący grup: Beata Kaczmarek-Szczepańska, Joanna Skopińska-Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kaczmarek-Szczepańska
Prowadzący grup: Beata Kaczmarek-Szczepańska, Joanna Skopińska-Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kaczmarek-Szczepańska
Prowadzący grup: Beata Kaczmarek-Szczepańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)