Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Mikrobiologia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S1-ChK-MO
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia ogólna
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Studia stacjonarne I stopnia - kierunek: Chemia kosmetyczna - semestr 4
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

podstawowa wiedza z zakresu biologii, biochemii, chemii organicznej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

75 godz. w tym: wykład - 15 godz., ćwiczenia laboratoryjne - 20 godz. oraz 40 godz. pracy własnej studenta (przygotowanie się do zajęć, przygotowanie raportów z przeprowadzonych doświadczeń, przygotowanie się do kolokwium)

Efekty uczenia się - wiedza:

zna podstawy biochemii oraz procesów biochemicznych

posiada wiedzę z zakresu mikrobiologii ogólnej

zna metody oceniania bezpieczeństwa i skuteczności kosmetyków

Efekty uczenia się - umiejętności:

potrafi ocenić bezpieczeństwo i skuteczność kosmetyku

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Skutecznie przekazuje innym osiągnięcia wiedzy o kosmetykach w zrozumiały sposób; dostosowuje poziom i formę prezentacji do potrzeb i możliwości odbiorcy


Metody dydaktyczne:

wykład - prezentacja multimedialna

ćwiczenia - samodzielne wykonanie doświadczeń na podstawie instrukcji


Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Zajęcia z przedmiotu mikrobiologia ogólna służą zapoznaniu studentów zasadami pracy w laboratorium mikrobiologicznym. Umożliwiają zapoznanie z metodyką analizy mikrobiologicznej mediów, pomieszczeń produkcyjnych oraz gotowych produktów.

Pełny opis:

Studenci poznają następujące zagadnienia:

Mikroorganizmy i ich znaczenie w środowisku i przemyśle

Budowa komórki bakteryjnej i identyfikacja bakterii

Metabolizm bakterii

Biofilm i jego zagrożenia w produkcji kosmetyków

Mikroorganizmy w produkcji kosmetyków i ich wykrywanie

Testy konserwacji

Literatura:

Kunicki-Goldfinger WJH – Życie bakterii

Schlegel H – Mikrobiologia ogólna

Salyers AA, Whitt DD - Mikrobiologia – różnorodność, chorobotwórczość i środowisko

Walczak M, Burkowska A, Swiontek Brzezinska M, Kalwasińska A – Podstawy mikrobiologii w teorii i praktyce

Kołwzan B. Analiza zjawiska biofilmu – warunki jego powstawania i funkcjonowania

PN-EN ISO 11930:2012 Test skuteczności i ocena zakonserwowania produktów kosmetycznych

PN-EN ISO 18415:2011 Wykrywanie organizmów specyficznych i niespecyficznych

PN-EN ISO 22717: 2010 Wykrywanie Pseudomonas aeruginosa

PN-EN ISO 21150:2010 Wykrywanie obecności Escherichia coli

PN-EN ISO 18416: 2009 Wykrywanie Candida albicans

PN-EN ISO 22718:2010 Wykrywanie obecności Staphylococcus aureus

PN-EN ISO 16212:2011 Oznaczanie liczby pleśni i drożdży

Metody i kryteria oceniania:

- prezentacja multimedialna

- obecność na zajęciach

- zaangażowanie w wykonaniu doświadczeń

- zaliczenia pisemne - śródsemestralne i końcowe

- przygotowanie i opracowanie wyników

- egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Swiontek Brzezinska
Prowadzący grup: Aleksandra Burkowska-But, Agnieszka Kalwasińska, Maria Swiontek Brzezinska, Joanna Świątczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Rafińska
Prowadzący grup: Katarzyna Rafińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Rafińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)