Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Surowce kosmetyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S1-ChK-SK
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Surowce kosmetyczne
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Studia stacjonarne I stopnia - kierunek: Chemia kosmetyczna - semestr 3
Punkty ECTS i inne: 8.00 LUB 9.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

znajomość podstaw chemii oraz chemii organicznej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. 30h wykład, 90h laboratorium, tj. 120 godzin kontaktowych,

2. 65h praca indywidualna,

3. 40h czas wymagany do przygotowania w procesie oceniania,

4. całkowity czas nakładu pracy studenta to 225h

225h:25h/ECTS = 9ECTS.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna podstawowe grupy surowców kosmetycznych oraz metody ich pozyskiwania – K_W05.

W2: Zna podstawowe metody syntezy organicznej stosowane w syntezie surowców kosmetycznych – K_W06.

W3: Zna metody instrumentalne stosowane w badaniach kosmetyków – K_W09.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Posługuje się pojęciami z zakresu chemii ogólnej, fizycznej, organicznej i analitycznej – K_U01.

U2: Posiada umiejętność opisu i modelowania zjawisk chemicznych– K_U02.

U3: Posiada umiejętności wykonywania pomiarów podstawowych wielkości chemicznych oraz potrafi opracować wyniki eksperymentów chemicznych - K_U03.

U4: Umie scharakteryzować surowce kosmetyczne - K_U04.

U5: Umie powiązać strukturę surowca kosmetycznego z jego działaniami kosmetycznymi – K_U05.

U6: Umie pozyskać surowce kosmetyczne ze źródeł naturalnych – K_U06.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Kształtuje analityczne myślenie: samodzielnie i efektywnie pracuje z dużą ilością informacji, dostrzega zależności i poprawnie wyciąga wnioski posługując się zasadami logiki - K_K01.

K2: Myśli twórczo w celu udoskonalenia istniejących bądź stworzenia nowych rozwiązań – K_K02.

K3: Jest sumienny i dokładny, nastawiony na jak najlepsze wykonanie zadania – K_K03.

K4: Dąży do rozwoju: jest nastawiony na nieustanne zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń; widzi potrzebę ciągłego doskonalenie się i podnoszenia kompetencji zawodowych – K_K05.

K5: Jest wytrwały i konsekwentny, pracuje systematycznie i ma pozytywne podejście do trudności stojących na drodze do realizacji założonego celu; dotrzymuje terminów; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami – K_K06.

K6: W pełni samodzielnie realizuje uzgodnione cele, podejmując samodzielne i czasami trudne decyzje; potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze fachowej – K_K07.

K7: Nawiązuje i utrzymuje długotrwałą i efektywną współpracę z innymi; dąży do realizacji celów zespołu poprzez odpowiednie zaplanowanie i organizację pracy swojej i innych; motywuje współpracowników do zwiększenia wysiłku w celu osiągnięcia założonych celów – K_K08.


Metody dydaktyczne:

Wykład:

Wykład konwencjonalny z wykorzystaniem technik multimedialnych.

Laboratorium:

Samodzielna praca laboratoryjna.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest: omówienie grup surowców kosmetycznych, zasad ich nazewnictwa oraz nomenklatury INCI. Przedstawienie metod wyodrębniania i charakteryzacji surowców kosmetycznych ze źródeł naturalnych, zapoznanie z podstawowymi metodami wydzielania, oczyszczania i modyfikacji surowców pochodzenia naturalnego (destylacja z parą wodną, ekstrakcja itp.), przeprowadzenie izolacji z surowców roślinnych m.in. olejków eterycznych, kwasów tłuszczowych, flawonoidów, kwasu cytrynowego, alkaloidów oraz charakterystyka otrzymanych surowców, oznaczanie ich zawartość w materiale użytym do izolacji.

Pełny opis:

Wykład:

Omówienie grup surowców kosmetycznych, zasad nazewnictwa składników kosmetyków oraz nomenklatury INCI. Przedstawienie wody jako surowca kosmetycznego. Charakterystyka surowców tłuszczowych: alkoholi tłuszczowych, wosków, kwasów tłuszczowych, estrów kwasów tłuszczowych. Omówienie związków powierzchniowo-czynnych, konserwantów, przeciwutleniaczy, witamin, substancji białkowych, substancji zagęszczających. Wyodrębnianie surowców kosmetycznych ze źródeł naturalnych. Metody charakteryzacji surowców kosmetycznych.

Laboratorium:

Zapoznanie z podstawowymi metodami wydzielania i oczyszczania surowców pochodzenia naturalnego (destylacja z parą wodną, ekstrakcja itp.). Wykonanie preparatów. Izolacja olejków eterycznych z surowców roślinnych: olejek cynamonowy (aldehyd cynamonowy i eugenol), olejek muszkatałowy (trimirystyna, a następnie hydroliza do kwasu mirystynowego i estryfikacja). Izolacja kwasów tłuszczowych z wiórków kokosowych. Izolacja ergosterolu z drożdży piekarskich i kwasu cytrynowego z cytryny. Wydzielanie alkaloidów - teobrominy z kakao, a następnie jej metylowanie do kofeiny. Izolacja flawonoidów z kory drzew (dąb, wierzba, brzoza). Izolacja piperydyny i kapsaicyny. Charakterystyka spektroskopowa wydzielonych i otrzymanych surowców, oznaczenie ich czystości i zawartości w materiale użytym do izolacji.

Literatura:

1. R. Czerpak, A. Jabłońska-Trypuć, Roślinne surowce kosmetyczne, MedPharm, Polska 2008.

2. Red. Z.D. Draelos, Red. Wyd. polskiego A. Ignaciuk. Kosmeceutyki, Wydawnictwo Medyczne Urban and Partner, Wrocław 2006.

3. J. Przondo, Związki powierzchniowo-czynne i ich zastosowanie w produktach chemii gospodarczej, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2010.

4. Z. Jerzmanowska, Substancje roślinne – metody wyodrębniania, PWN, Warszawa 1967.

5. J. Arct, K. Pytkowska, Leksykon surowców kosmetycznych, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, Warszawa 2010.

6. K. Jędrzejczak, B. Kowalczyk, B. Bacler, Rośliny kosmetyczne, Wydawnictwo Śląskiej Akademii Medycznej, Katowice 2006.

7. I. Matławska, W. Bylka, A. Gawron-Gzella, M. Sikorska, M. Szafer-Hajdrych, M. Wójcińska, M. Dudek-Makuch, E. Banaszak-Witkowska, Farmakognozja, Wydawnictwo Naukowe Akademii Medycznej w Poznaniu, Poznań 2006.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny – W1-W3, U1-U6.

Laboratorium: zaliczenie na podstawie wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych i opracowań, kolokwium wstępne i końcowe – W1-W3, U1-U6, ocena ciągła studenta w czasie zajęć - U1-U6, K1-K7.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Bajer, Marta Ziegler-Borowska
Prowadzący grup: Dagmara Bajer, Marta Ziegler-Borowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Bajer, Marta Ziegler-Borowska
Prowadzący grup: Dagmara Bajer, Jolanta Kowalonek, Marta Ziegler-Borowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Bajer, Marta Ziegler-Borowska
Prowadzący grup: Dagmara Bajer, Dorota Chełminiak-Dudkiewicz, Patryk Rybczyński, Marta Ziegler-Borowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Bajer, Marta Ziegler-Borowska
Prowadzący grup: Dagmara Bajer, Anna Kmieciak, Kinga Mylkie, Marta Ziegler-Borowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Bajer, Marta Ziegler-Borowska
Prowadzący grup: Dagmara Bajer, Dorota Chełminiak-Dudkiewicz, Marta Ziegler-Borowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Bajer, Marta Ziegler-Borowska
Prowadzący grup: Dagmara Bajer, Dorota Chełminiak-Dudkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)