Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instrumental analysis

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S1-EN-AI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Instrumental analysis
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Studia stacjonarne I stopnia - kierunek chemia - semestr 3 j. angielski
Studia stacjonarne I stopnia - kierunek: chemia - semestr 4 j. angielski
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 8.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu chemii ogólnej i analitycznej.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w wykładach - 30

- udział w ćwiczeniach – 15

-udział w laboratoriach - 75


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń -50

- przygotowanie do kolokwiów -75

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim -25


Łącznie: 270 godz. (9 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna podstawowe prawa i nazewnictwo chemiczne …. K_W01:

W2: zna i rozumie podstawy teoretyczne różnych metod analitycznych i ich wykorzystanie w interpretacji wyników pomiarowych – K_W04

W3: zna teoretyczne i praktyczne aspekty wykonania jakościowej i ilościowej analizy metodami klasycznymi i instrumentalnymi oraz zasady działania aparatury K_W06

W4: zna przepisy i zasady z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, podstawowe pojęcia z zakresu toksykologii; akty prawne dotyczące norm i wymagań laboratoriów chemicznych oraz regulacje prawne dotyczące niebezpiecznych substancji i ich przechowywania oraz oznakowania K_W016


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: posiada umiejętności wykonywania pomiarów podstawowych wielkości chemicznych oraz potrafi opracować wyniki eksperymentów fizyko-chemicznych, ….– K_U05,

U2: potrafi wykonać analizy ilościowe z zastosowaniem metod wagowych, miareczkowych i instrumentalnych na podstawie procedur analitycznych oraz przygotować raporty z analizy ….– K_U06

U3: potrafi odpowiednio zachować się w razie różnego typu zagrożeń, np.: pożaru, kontaktu z odczynnikami chemicznymi -K_U16


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Analityczne myślenie: Samodzielnie i efektywnie pracuje z dużą ilością informacji, dostrzega zależności pomiędzy zjawiskami i poprawnie wyciąga wnioski posługując się zasadami logiki ….–K_K01,

K2: Profesjonalizm i etyka: Zna i przestrzega zasady i normy obowiązujące chemika, w tym normy etyczne; rozumie społeczną rolę zawodu; rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej, dbałości o zdrowie i środowisko naturalne w działaniach własnych i innych osób. K_K08


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające:

Wykład – konwencjonalny z elementami dyskusji

Metody dydaktyczne …poszukujące.:

- ćwiczenia – ćwiczeniowa

Laboratorium - doświadczenia


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy o współczesnych metodach analizy instrumentalnej. Student poznaje metody spektroskopowe, elektrochemiczne i chromatograficzne w zastosowaniach do analizy substancji czystych i mieszanin. Wiedza obejmuje: podstawy teoretyczne, aspekt jakościowy i ilościowy instrumentalnych metod analitycznych oraz zasady działania aparatury. W ramach bloku student nabywa umiejętności przygotowania próbek analitycznych, zasad kalibracji i sprawdzania aparatury analitycznej, wykonania analiz, metod opracowania i analizy statystycznej wyników oraz przygotowania raportów analitycznych zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej.

Pełny opis:

Wykład obejmuje:

Metody kalibracji w analizie instrumentalnej. Ocena jakości i walidacja oznaczania analitów w różnych matrycach. Metody elektrochemiczne, wstęp, potencjometria, elektrody jonoselektywne, sensory oparte o działanie tranzystora polowego, konduktometria, Metody spektroskopowe, wstęp, spektrofotometry jednowiązkowe i dwuwiązkowe, budowa, spektrofotometria , spektroskopia IR, NMR w analizie, spektroskopia emisyjna, fluorescencja, atomowa. spektroskopia absorpcyjna i emisyjna, metoda indukcyjne sprzężonej plazmy, Optody i ich zastosowania, Wstęp do metod chromatograficznych, chromatografia gazowa.

Ćwiczenia: Zastosowanie metod statystycznej obróbki wyników do pracowania raportu z analizy chemicznej ilościowej i jakościowej. Wykreślanie krzywych kalibracyjnych w oparciu o metodę najmniejszych kwadratów, obliczanie parametrów jakości analizy.

Laboratorium: student wykonuje następujące analizy: konduktometryczne oznaczanie kwasu acetylosalicylowego w aspirynie, potencjometryczne oznaczanie bromków i jodków w roztworach wodnych przy użyciu elektrod jonoselektywnych. Potencjometryczne oznaczanie stężenia kwasów chlorowodorowego i octowego obok siebie. Miareczkowanie spektrofotometryczne jonów Fe2+ roztworem EDTA. Oznaczanie jonów Fe2+ w postaci kompleksu z o-fenantroliną lub 2,2' - dipirydylem metodą spektrofotometrii Vis. Oznaczanie kofeiny w kawie rozpuszczalnej metodą spektrofotometryczną (UV - Vis). Podstawy spektroskopii IR technika pracy. Oznaczanie jonów sodowych, potasowych i wapniowych metodą fotometrii płomieniowej. Oznaczanie metali ciężkich (Cd, Zn, Pb) metodą absorpcyjnej spektroskopii atomowej. Spektrograficzne oznaczanie żelaza w stopach glinu. Podstawy chromatografii gazowej - wyznaczanie czasów retencji alkoholi alifatycznych oraz krzywej kalibracyjnej, analiza ilościowa mieszaniny węglowodorów.

Literatura:

1) W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa 1996.

2.A. Cygański, Metody elektroanalityczne, WNT, Warszawa 1995.

3.A. Cygański, Metody spektroskopowe w chemii analitycznej, WNT, Warszawa 1993.

4.Editors: E. Szłyk, P. Piszczek, Pracownia Analizy Instrumentalnej. Ćwiczenia laboratoryjne. Cz. I. Wydawnictwo UMK, Toruń 2004

5. Z. Kęcki, Podstawy spektroskopii molekularnej, PWN Warszawa, 1998r.

6. D.C. Harris Quantitative Chemical Analysis, W.H. Freeman and Co. N.Y. 8th Ed. 2010.

7. Wykaz literatury uzupełniającej:

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

wykład - K_W01, K_W04, K_W06,

ćwiczenia - K_W01, K_W04, K_W06, K_W16, ….– K_U06, K_U05,

laboratorium: K_W01, K_W04, K_W06, K_W16,, ….– K_U06, K_U05, K_U16

Wykład: egzamin pisemny 2,5 h, test pytania otwarte podzielone według stopnia trudności.

Kryteria: Na ocenę dostateczną: min. 50 % punktów egzaminu.

Student zna podstawowe treści przedmiotu przedstawione na wykładzie.

Na ocenę dostateczny plus 61-65% pkt.

Student zna i rozumie podstawy teoretyczne metody analitycznej i zasady działania aparatury analitycznej.

Na ocenę dobrą: 66-75%

Zna treści i rozumie zależności pomiędzy jakością analizy i zasadami teoretycznymi oraz potrafi rozwiązać problemy analityczne

Na ocenę dobry plus 76-80%

Zna treści i rozumie zależności pomiędzy różnymi metodami analitycznymi , stosuje wiedzę do rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych w analizie chemicznej.

Na ocenę bardzo dobry powyżej 80%

Posiada wiedzę wykraczająca poza zakres tematyczny wykładu zdobytą samodzielnie pod czas pracy w bibliotece.

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie przygotowania opracowania zadanego do rozwiązania i 2 kolokwiów śród semestralnych

wymagany próg: na ocenę dostateczną -50 %; dostateczny plus - 61 %; dobry- 66 %; dobry plus 76 %; bardzo dobry powyżej 80%.

Laboratorium: testy pisemne 15 min przed każdymi zajęciami oceniane w skali 0-5,wykonanie i zaliczenie 12 ćwiczeń na podstawie sporządzonego raportu z ćwiczeń i ocenianego w skali 0-5pkt. wymagany próg: na ocenę dostateczną -50 %; dostateczny plus - 61 %; dobry- 66 %; dobry plus 76 %; bardzo dobry powyżej 80% sumy punktów za testy i opisy ćwiczeń.

Praktyki zawodowe:

Nie ma

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 75 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edward Szłyk
Prowadzący grup: Magdalena Barwiołek, Stanisław Biniak, Piotr Gauden, Tadeusz Muzioł, Leszek Pazderski, Aleksandra Radtke, Myroslav Sprynskyy, Robert Szczęsny, Edward Szłyk, Iwona Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 75 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Szczęsny, Edward Szłyk
Prowadzący grup: Magdalena Barwiołek, Mateusz Jakubowski, Tadeusz Muzioł, Leszek Pazderski, Piotr Piszczek, Aleksandra Radtke, Myroslav Sprynskyy, Robert Szczęsny, Edward Szłyk, Iwona Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 75 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Szczęsny, Edward Szłyk
Prowadzący grup: Magdalena Barwiołek, Mateusz Jakubowski, Tadeusz Muzioł, Leszek Pazderski, Piotr Piszczek, Aleksandra Radtke, Myroslav Sprynskyy, Robert Szczęsny, Edward Szłyk, Iwona Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.