Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S1-O-FIZ Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Fizyka
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Stacjonarne studia pierwszego stopnia - Chemia - Semestr 2
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 LUB 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu fizyki na poziomie szkoły średniej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 75 godz.

- udział w wykładach: 30 godz.

- udział w ćwiczeniach: 15 godz.

- udział w laboratorium: 30 godz.

Czas poświęcony na indywidualną pracę studenta: 50 godz.

- przygotowanie do zajęć, studiowanie literatury, sporządzanie raportów: 25 h

- przygotowanie do kolokwiów i egzaminu: 25 h

Łącznie 125 godzin/25h = 5 pkt ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Student

W1: posiada znajomość podstawowych terminów, pojęć, zasad i praw fizyki i ich uniwersalnego charakteru w stopniu wystarczającym do dalszej edukacji - K_W09;

W2: zna stany skupienia materii, zasady termodynamiki - K_W08;

W3: zna rolę eksperymentu w fizyce i metody szacowania błędów eksperymentalnych - K_W04;

W4: zna zasady algebry liniowej, analizy matematycznej i statystyki niezbędne do opisu zjawisk fizycznych - K_W03;


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi stosować metody algebry liniowej i analizy matematycznej w wybranych zagadnieniach fizyki - K_U03;

U2: rozróżnia stany skupienia materii oraz umie zdefiniować i opisać procesy fizykochemiczne - K_U08;

U3: potrafi zaprojektować proste eksperymenty fizyczne, analizować ich wyniki, i wyjaśnić zjawiska fizyczne zachodzące w otaczającym go świecie oraz rozwiązać podstawowe problemy w oparciu o prawa fizyki - K_U09;

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Analityczne myślenie: Samodzielnie i efektywnie pracuje z dużą ilością informacji, dostrzega zależności pomiędzy zjawiskami i poprawnie wyciąga wnioski posługując się zasadami logiki - K_K01;


K2: Sumienność i dokładność: Jest nastawiony na jak najlepsze wykonanie zadania, dba o szczegół, jest systematyczny - K_K03;

K3: Dążenie do rozwoju: Jest nastawiony na nieustanne zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń; widzi potrzebę ciągłego doskonalenie się i podnoszenia kompetencji zawodowych; zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia - K_K05;

K4: Praca zespołowa: Nawiązuje i utrzymuje długotrwałą i efektywną współpracę z innymi; dąży do realizacji celów zespołu poprzez odpowiednie zaplanowanie i organizację pracy swojej i innych; motywuje współpracowników do zwiększenia wysiłku w celu osiągnięcia założonych celów - K_K09;


Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.


Ćwiczenia: metoda ćwiczeniowa; ćwiczenie treści omawianych na wykładzie.


Laboratorium: klasyczna metoda problemowa, metoda laboratoryjna i metoda obserwacji; eksperymenty wykonywane w dwuosobowych zespołach; student przygotowuje się do danego ćwiczenia samodzielnie w oparciu o dostępną instrukcję oraz zalecaną literaturę, a następnie przygotowuje sprawozdanie zawierające wyniki, obliczenia, dyskusję błędów i wnioski.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna
- obserwacji

Skrócony opis:

Wiedza fizyczna ma fundamentalne znaczenie we wszystkich naukach przyrodniczych. Celem zajęć jest usystematyzowanie tej wiedzy, z którą studenci zetknęli się na wcześniejszych etapach kształcenia, a także istotne jej rozszerzenie.

Problemy zaprezentowane na zajęciach pozwolą zapoznać się z podstawowymi oddziaływaniami występującymi w przyrodzie oraz prawami rządzącymi zjawiskami fizycznymi. Pokażemy, że wiele zjawisk, które możemy obserwować wokół nas, ma stosunkowo proste wyjaśnienie fizyczne, a zrozumienie ich istoty może dawać dużą osobistą satysfakcję.

Będziemy zwracać uwagę studentów na to, że wiele technik pomiarowych wykorzystywanych obecnie rutynowo w różnych działach chemii ma swoje źródło w badaniach podstawowych z fizyki.

Omawiając kolejne problemy fizyczne pokażemy znaczenie matematyki w opisie zjawisk fizycznych, w tym narzędzi takich jak rachunek różniczkowy czy całkowy, który studenci poznają na zajęciach z matematyki.

Pełny opis:

Wiedza fizyczna ma fundamentalne znaczenie we wszystkich naukach przyrodniczych. Celem zajęć jest usystematyzowanie tej wiedzy, z którą studenci zetknęli się na wcześniejszych etapach kształcenia, a także istotne jej rozszerzenie.

Problemy zaprezentowane na zajęciach pozwolą zapoznać się z podstawowymi oddziaływaniami występującymi w przyrodzie oraz prawami rządzącymi zjawiskami fizycznymi. Pokażemy, że wiele zjawisk, które możemy obserwować wokół nas, ma stosunkowo proste wyjaśnienie fizyczne, a zrozumienie ich istoty może dawać dużą osobistą satysfakcję.

Będziemy zwracać uwagę studentów na to, że wiele technik pomiarowych wykorzystywanych obecnie rutynowo w różnych działach chemii ma swoje źródło w badaniach podstawowych z fizyki.

Omawiając kolejne problemy fizyczne pokażemy znaczenie matematyki w opisie zjawisk fizycznych, w tym narzędzi takich jak rachunek różniczkowy czy całkowy, który studenci poznają na zajęciach z matematyki. Będziemy zwracać uwagę na to, jak abstrakcyjne modele matematyczne można powiązać z rzeczywistymi procesami fizycznymi.

Program wykładu:

1. Elementy rachunku wektorowego, iloczyny skalarny i wektorowy.

2. Układy współrzędnych (kartezjański, cylindryczny, sferyczny), symetria a wybór układu współrzędnych.

3. Jednostki układu SI oraz jednostki tradycyjne (np. używane w spektroskopii czy astronomii), rozpiętość wartości różnych wielkości.

4. Opis ruchu postępowego i obrotowego punktu materialnego.

5. Zasady dynamiki Newtona, pęd, moment pędu, siła harmoniczna, siły tarcia, siła grawitacyjna, zasady zachowania pędu i momentu pędu.

6. Inercjalne i nieinercjalne układy odniesienia, siła Coriolisa.

7. Praca, energia, energia potencjalna (w polu grawitacyjnym, sprężystości), zasada zachowania energii, maszyny proste.

8. Statyka i dynamika płynów.

9. Kinetyczna teoria gazów i elementy termodynamiki.

10. Elektryczność i magnetyzm.

11. Fale: równanie falowe, interferencja fal, efekt Dopplera.

12. Zjawiska i eksperymenty świadczące o dualiźmie korpuskularno-falowym.

13. Fale elektromagnetyczne.

14. Optyka falowa i geometryczna.

Ćwiczenia rachunkowe będą ściśle skorelowane z wykładem. Zadania rozwiązywane na ćwiczeniach będą ilustrowały treści z wykładu, ćwiczone będzie wykorzystanie matematyki do rozwiązywania problemów fizycznych. Jednocześnie będziemy zwracać uwagę na to, że nie każde rozwiązanie pojawiające się w modelu matematycznym ma sens fizyczny i aspekt ten powinien być zawsze rozważany.

Na zajęciach laboratoryjnych przeprowadzane będą eksperymenty fizyczne, które, podobnie jak ćwiczenia, będą ilustrowały zagadnienia dyskutowane na wykładzie. Studenci będą musieli samodzielnie przeprowadzić wszystkie pomiary a ich wyniki opracować i znaleźć interesujące nas wielkości fizyczne. Duży nacisk będzie położony na dochowanie staranności przeprowadzenia eksperymentu, kontrolę i ograniczenie czynników, które mogę zaburzać pomiar, oraz analizę pojawiających się błędów pomiarowych.

Proponowane ćwiczenia laboratoryjne będą obejmowały następujące tematy:

- zajęcia wstępne: sposób przeprowadzania pomiarów i rachunek błędów

- prawo Archimedesa - wyznaczanie gęstości

- wahadło matematyczne i fizyczne - wyznaczanie stałej grawitacji

- równia pochyła: siły tarcia i grawitacja

- prawo Hooka

- przewodnictwo cieplne izolatorów

- elektryczność: prawo Ohma, prawa Kirchhoffa

- optyka: dyfrakcja i interferencja

Literatura:

1. S. J. Ling, J. Sanny, W. Moebs i inni, Fizyka dla szkół wyższych tom I-III, Katalyst Education, OpenStax Polska

(https://openstax.org/details/books/fizyka-dla-szkół-wyższych-polska);

2. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy Fizyki tom I-V, PWN;

3. A. K. Wróblewski, J. A. Zakrzewski, Wstęp do fizyki, tom I-II, PWN;

4. H. Szydłowski, Pracownia fizyczna, PWN;

5. T. Dryński, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, PWN;

6. M. S. Cedrik i inni, Zbiór zadań z fizyki, PWN;

7. J. Jędrzejewski, W. Kruczek, A. Kujawski, Zbiór zadań z fizyki dla kandydatów na wyższe uczelnie, WNT;

8. J. Kalisz, M. Massalska, J. Massalski, Zbiór zadań z fizyki z rozwiązaniami, PWN;

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: pozytywna ocena z egzaminu pisemnego - W1, W2, W3, W4, K3

Ćwiczenia: pozytywne oceny z kolokwiów pisemnych - U1, U2, K1, K3

Laboratorium: zaliczenie na podstawie poprawnie przygotowanych raportów zawierających opis przeprowadzonego zadania i opracowanie wyników pomiarów - U3, K1, K2, K3, K4

Kryteria oceniania:

0-50% - ndst (2)

50-60% - dst (3)

61-65% - dst plus (3+)

66-75% - db (4)

76-80% - db plus (4+)

81-100% - bdb (5)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Derkowska-Zielińska, Dariusz Dziczek
Prowadzący grup: Robert Czaplicki, Beata Derkowska-Zielińska, Iwona Gorczyńska, Katarzyna Madajczyk, Ewelina Pijewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie i przyswojenie przez studentów podstawowej wiedzy z zakresu fizyki. Pokazane zostanie, jak przy prostych założeniach oraz w oparciu o podstawowe oddziaływania i prawa przyrody można dokonać opisu zjawisk fizycznych zachodzących w otaczającym nas świecie. W trakcie wykładu przekazana zostanie podstawowa wiedza z zakresu przedstawionego w programie wykładu ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań praktycznych. Dodatkowo celem wykładu jest wykształcenie umiejętności analizy i opisu prostych zjawisk zachodzących w otaczającym nas świecie w oparciu o podstawowe oddziaływania i prawa przyrody. Celem wykładu jest również nabycie umiejętności posługiwania się metodami matematycznymi w naukach o środowisku, opisu matematycznego zjawisk i procesów w przyrodzie oraz abstrakcyjnego rozumienia problemów z zakresu nauk przyrodniczych.

Ćwiczenia rachunkowe poświęcone są rozwiązywaniu prostych zadań i problemów fizycznych przy wykorzystaniu wiadomości wyniesionych z wykładu jak również wyrobienie umiejętności posługiwania się prostym aparatem matematycznym w rozwiązywaniu problemów fizycznych oraz zadań rachunkowych.

Zajęcia laboratoryjne ukażą złożoność nawet prostych ilościowych pomiarów fizycznych, wyrobią podstawowe nawyki i umiejętności planowania i wykonania doświadczenia fizycznego oraz wprowadzą do zagadnień analizy błędów pomiarowych.

Program:

1. Podstawy rachunku wektorowego, pojęcie pochodnej i całki,

2. Układ współrzędnych, podstawowe jednostki układu SI, rzędy

wielkości długości, czasu, prędkości i masy występujące we

Wszechświecie.

3. Opis ruchu, ruch postępowy i obrotowy punktu materialnego.

4. Dynamika - zasady dynamiki Newtona, pęd, zasada zachowania

pędu, siły tarcia, siła grawitacyjna, siła Coriolisa.

5. Praca, moc, energia, zasada zachowania energii.

6. Statyka i dynamika płynów.

7. Kinetyczna teoria gazów.

8. Elementy termodynamiki.

9. Elektryczność i magnetyzm.

10. Fale, rodzaje fal, równanie falowe i jego rozwiązanie,

interferencja fal, fale stojące, dudnienie, efekt Dopplera,

elementy fizyki dźwięku.

11. Dualizm korpuskularno-falowy, zjawiska fotoelektryczne i

Comptona.

12. Światło jako promieniowanie elektromagnetyczne.

13. Optyka falowa.

14. Optyka geometryczna.

15. Optyka nieliniowa.

Literatura:

Literatura:

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy Fizyki tom I-V, PWN

2. Sz. Szczeniowski, Fizyka Doświadczalna cz. I-V, PWN

3. I. W. Sawieliew, Kurs Fizyki, tom I i II, PWN,

4. R. Resnick, D. Halliday, Fizyka dla studentów nauk przyrodniczych

i technicznych, tom I i II, PWN.

5. R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands, Feynmana wykłady z

fizyki, PWN

6. A. K. Wróblewski, J. A. Zakrzewski, Wstep do fizyki, PWN,

7. A. Piekara, Mechanika Ogólna, PWN

8. J. Jędrzejewski, W. Kruczek, A. Kujawski, Zbiór zadań z fizyki dla

kandydatów na wyższe uczelnie, WNT

9. J. Kalisz, M. Massalska, J. Massalski, Zbiór zadań z fizyki z

rozwiązaniami, PWN,

10. P.G. Hewitt: Fizyka wokół nas, PWN, Warszawa, 2000

Uwagi:

Kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny – W01, W03, W05, U01.

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę, ocena ciągła studenta w czasie zajęć – W01, W03, W05, U01.

Laboratorium: Warunkiem zaliczenia zajęć jest wykonanie przewidzianej liczby ćwiczeń wraz z uzyskaniem pozytywnych ocen z odpowiedzi oraz uzyskanie pozytywnych ocen wszystkich sprawozdań, ocena ciągła studenta w czasie zajęć – W01, W02, W03, W05, U01.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu pisemnego z wykładu jest zaliczenie ćwiczeń oraz pracowni fizycznej na ocenę pozytywną.

Oceny końcowe ustala się w następujący sposób:

[91%-100%] – bardzo dobra

[81%, 90%] – dobra plus

[71%, 80%] – dobra

[61%, 70%] – dostateczna plus

[51%, 60%] – dostateczna

[0, 50%] – niedostateczna

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Derkowska-Zielińska, Dariusz Dziczek
Prowadzący grup: Stanisław Chwirot, Robert Czaplicki, Beata Derkowska-Zielińska, Katarzyna Madajczyk, Krzysztof Rochowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie i przyswojenie przez studentów podstawowej wiedzy z zakresu fizyki. Pokazane zostanie, jak przy prostych założeniach oraz w oparciu o podstawowe oddziaływania i prawa przyrody można dokonać opisu zjawisk fizycznych zachodzących w otaczającym nas świecie. W trakcie wykładu przekazana zostanie podstawowa wiedza z zakresu przedstawionego w programie wykładu ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań praktycznych. Dodatkowo celem wykładu jest wykształcenie umiejętności analizy i opisu prostych zjawisk zachodzących w otaczającym nas świecie w oparciu o podstawowe oddziaływania i prawa przyrody. Celem wykładu jest również nabycie umiejętności posługiwania się metodami matematycznymi w naukach o środowisku, opisu matematycznego zjawisk i procesów w przyrodzie oraz abstrakcyjnego rozumienia problemów z zakresu nauk przyrodniczych.

Ćwiczenia rachunkowe poświęcone są rozwiązywaniu prostych zadań i problemów fizycznych przy wykorzystaniu wiadomości wyniesionych z wykładu jak również wyrobienie umiejętności posługiwania się prostym aparatem matematycznym w rozwiązywaniu problemów fizycznych oraz zadań rachunkowych.

Zajęcia laboratoryjne ukażą złożoność nawet prostych ilościowych pomiarów fizycznych, wyrobią podstawowe nawyki i umiejętności planowania i wykonania doświadczenia fizycznego oraz wprowadzą do zagadnień analizy błędów pomiarowych.

Program:

1. Podstawy rachunku wektorowego, pojęcie pochodnej i całki,

2. Układ współrzędnych, podstawowe jednostki układu SI, rzędy

wielkości długości, czasu, prędkości i masy występujące we

Wszechświecie.

3. Opis ruchu, ruch postępowy i obrotowy punktu materialnego.

4. Dynamika - zasady dynamiki Newtona, pęd, zasada zachowania

pędu, siły tarcia, siła grawitacyjna, siła Coriolisa.

5. Praca, moc, energia, zasada zachowania energii.

6. Statyka i dynamika płynów.

7. Kinetyczna teoria gazów.

8. Elementy termodynamiki.

9. Elektryczność i magnetyzm.

10. Fale, rodzaje fal, równanie falowe i jego rozwiązanie,

interferencja fal, fale stojące, dudnienie, efekt Dopplera,

elementy fizyki dźwięku.

11. Dualizm korpuskularno-falowy, zjawiska fotoelektryczne i

Comptona.

12. Światło jako promieniowanie elektromagnetyczne.

13. Optyka falowa.

14. Optyka geometryczna.

15. Optyka nieliniowa.

Literatura:

Literatura:

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy Fizyki tom I-V, PWN

2. Sz. Szczeniowski, Fizyka Doświadczalna cz. I-V, PWN

3. I. W. Sawieliew, Kurs Fizyki, tom I i II, PWN,

4. R. Resnick, D. Halliday, Fizyka dla studentów nauk przyrodniczych

i technicznych, tom I i II, PWN.

5. R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands, Feynmana wykłady z

fizyki, PWN

6. A. K. Wróblewski, J. A. Zakrzewski, Wstep do fizyki, PWN,

7. A. Piekara, Mechanika Ogólna, PWN

8. J. Jędrzejewski, W. Kruczek, A. Kujawski, Zbiór zadań z fizyki dla

kandydatów na wyższe uczelnie, WNT

9. J. Kalisz, M. Massalska, J. Massalski, Zbiór zadań z fizyki z

rozwiązaniami, PWN,

10. P.G. Hewitt: Fizyka wokół nas, PWN, Warszawa, 2000

Uwagi:

Kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny – W01, W03, W05, U01.

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę, ocena ciągła studenta w czasie zajęć – W01, W03, W05, U01.

Laboratorium: Warunkiem zaliczenia zajęć jest wykonanie przewidzianej liczby ćwiczeń wraz z uzyskaniem pozytywnych ocen z odpowiedzi oraz uzyskanie pozytywnych ocen wszystkich sprawozdań, ocena ciągła studenta w czasie zajęć – W01, W02, W03, W05, U01.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu pisemnego z wykładu jest zaliczenie ćwiczeń oraz pracowni fizycznej na ocenę pozytywną.

Oceny końcowe ustala się w następujący sposób:

[91%-100%] – bardzo dobra

[81%, 90%] – dobra plus

[71%, 80%] – dobra

[61%, 70%] – dostateczna plus

[51%, 60%] – dostateczna

[0, 50%] – niedostateczna

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Derkowska-Zielińska, Dariusz Dziczek
Prowadzący grup: Mirosław Bylicki, Alicja Chruścińska, Stanisław Chwirot, Beata Derkowska-Zielińska, Dariusz Dziczek, Dorota Kowalska, Katarzyna Madajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie i przyswojenie przez studentów podstawowej wiedzy z zakresu fizyki. Pokazane zostanie, jak przy prostych założeniach oraz w oparciu o podstawowe oddziaływania i prawa przyrody można dokonać opisu zjawisk fizycznych zachodzących w otaczającym nas świecie. W trakcie wykładu przekazana zostanie podstawowa wiedza z zakresu przedstawionego w programie wykładu ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań praktycznych. Dodatkowo celem wykładu jest wykształcenie umiejętności analizy i opisu prostych zjawisk zachodzących w otaczającym nas świecie w oparciu o podstawowe oddziaływania i prawa przyrody. Celem wykładu jest również nabycie umiejętności posługiwania się metodami matematycznymi w naukach o środowisku, opisu matematycznego zjawisk i procesów w przyrodzie oraz abstrakcyjnego rozumienia problemów z zakresu nauk przyrodniczych.

Ćwiczenia rachunkowe poświęcone są rozwiązywaniu prostych zadań i problemów fizycznych przy wykorzystaniu wiadomości wyniesionych z wykładu jak również wyrobienie umiejętności posługiwania się prostym aparatem matematycznym w rozwiązywaniu problemów fizycznych oraz zadań rachunkowych.

Zajęcia laboratoryjne ukażą złożoność nawet prostych ilościowych pomiarów fizycznych, wyrobią podstawowe nawyki i umiejętności planowania i wykonania doświadczenia fizycznego oraz wprowadzą do zagadnień analizy błędów pomiarowych.

Program:

1. Podstawy rachunku wektorowego, pojęcie pochodnej i całki,

2. Układ współrzędnych, podstawowe jednostki układu SI, rzędy

wielkości długości, czasu, prędkości i masy występujące we

Wszechświecie.

3. Opis ruchu, ruch postępowy i obrotowy punktu materialnego.

4. Dynamika - zasady dynamiki Newtona, pęd, zasada zachowania

pędu, siły tarcia, siła grawitacyjna, siła Coriolisa.

5. Praca, moc, energia, zasada zachowania energii.

6. Statyka i dynamika płynów.

7. Kinetyczna teoria gazów.

8. Elementy termodynamiki.

9. Elektryczność i magnetyzm.

10. Fale, rodzaje fal, równanie falowe i jego rozwiązanie,

interferencja fal, fale stojące, dudnienie, efekt Dopplera,

elementy fizyki dźwięku.

11. Dualizm korpuskularno-falowy, zjawiska fotoelektryczne i

Comptona.

12. Światło jako promieniowanie elektromagnetyczne.

13. Optyka falowa.

14. Optyka geometryczna.

15. Optyka nieliniowa.

Literatura:

Literatura:

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy Fizyki tom I-V, PWN

2. Sz. Szczeniowski, Fizyka Doświadczalna cz. I-V, PWN

3. I. W. Sawieliew, Kurs Fizyki, tom I i II, PWN,

4. R. Resnick, D. Halliday, Fizyka dla studentów nauk przyrodniczych

i technicznych, tom I i II, PWN.

5. R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands, Feynmana wykłady z

fizyki, PWN

6. A. K. Wróblewski, J. A. Zakrzewski, Wstep do fizyki, PWN,

7. A. Piekara, Mechanika Ogólna, PWN

8. J. Jędrzejewski, W. Kruczek, A. Kujawski, Zbiór zadań z fizyki dla

kandydatów na wyższe uczelnie, WNT

9. J. Kalisz, M. Massalska, J. Massalski, Zbiór zadań z fizyki z

rozwiązaniami, PWN,

10. P.G. Hewitt: Fizyka wokół nas, PWN, Warszawa, 2000

Uwagi:

Kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny przeprowadzony zdalnie – W01, W03, W05, U01.

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę, ocena ciągła studenta w czasie zajęć – W01, W03, W05, U01.

Laboratorium: Warunkiem zaliczenia zajęć jest wykonanie przewidzianej liczby ćwiczeń wraz z uzyskaniem pozytywnych ocen z odpowiedzi oraz uzyskanie pozytywnych ocen wszystkich sprawozdań, ocena ciągła studenta w czasie zajęć – W01, W02, W03, W05, U01.

Warunkiem przystąpienia do zdalnego egzaminu pisemnego z wykładu jest zaliczenie ćwiczeń oraz pracowni fizycznej na ocenę pozytywną.

Oceny końcowe ustala się w następujący sposób:

[91%-100%] – bardzo dobra

[81%, 90%] – dobra plus

[71%, 80%] – dobra

[61%, 70%] – dostateczna plus

[51%, 60%] – dostateczna

[0, 50%] – niedostateczna

Nowe kryteria oceniania ćwiczeń w semestrze letnim 2019/2020:

1. W związku ze stanem epidemii do odwołania ćwiczenia odbywają się za pośrednictwem platformy Moodle w następującym trybie:

a) najpóźniej w dzień planowanych zajęć prowadzący udostępnia studentom plik z przykładowymi zadaniami:

i) rozwiązanymi w całości,

ii) rozwiązanymi częściowo,

iii) bez rozwiązań,

komentarzami i wyjaśnieniami, do samodzielnego przestudiowania;

b) obowiązkiem studentów jest zapoznanie się z materiałem i przekazanie prowadzącemu w nieprzekraczalnym terminie do dwóch dni poprzedzających kolejne planowe zajęcia (włącznie) raportu zawierającego rozwiązania zadań z grupy ii) i iii);

– raporty przekazywane są za pośrednictwem platformy moodle;

- każdy raport zostaje oceniony przez prowadzącego w skali 0-0.5-1-1.5-2 pkt w ciągu tygodnia od otrzymania;

- dopuszcza się nieprzekazanie przez studenta jednego raportu (odpowiada to jednej nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach); tak samo traktowane będzie przekazanie raportu po terminie.

2. Pod koniec semestru przewidywany jest sprawdzian wiadomości, o terminie i trybie którego studenci zostaną poinformowani z wyprzedzeniem.

3. Ćwiczenia podlegają zaliczeniu na ocenę, którą ustala się na podstawie łącznej liczby zdobytych punktów za raporty i sprawdzian końcowy, według kryterium:

> 10 pkt -> bdb (5.0)

9 pkt -> db+ (4.5)

8 pkt -> db (4.0)

7 pkt -> dst+ (3.5)

6 pkt -> dst (3.0)

< 6 pkt -> ndst (2.0)

4. Studenci, którzy nie uzyskają zaliczenia (zdobędą mniej niż 5 punktów), będą mogli przystąpić do dodatkowego sprawdzianu, którego zakres i termin ustali prowadzący zajęcia. Zaliczenie tego sprawdzianu oznacza uzyskanie końcowej oceny dostatecznej.

5. Sprawy nie ujęte powyżej rozstrzyga prowadzący ćwiczenia w porozumieniu z koordynatorem kursu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Derkowska-Zielińska, Dariusz Dziczek
Prowadzący grup: Mirosław Bylicki, Alicja Chruścińska, Beata Derkowska-Zielińska, Dorota Kowalska, Krzysztof Rochowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie i przyswojenie przez studentów podstawowej wiedzy z zakresu fizyki. Pokazane zostanie, jak przy prostych założeniach oraz w oparciu o podstawowe oddziaływania i prawa przyrody można dokonać opisu zjawisk fizycznych zachodzących w otaczającym nas świecie. W trakcie wykładu przekazana zostanie podstawowa wiedza z zakresu przedstawionego w programie wykładu ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań praktycznych. Dodatkowo celem wykładu jest wykształcenie umiejętności analizy i opisu prostych zjawisk zachodzących w otaczającym nas świecie w oparciu o podstawowe oddziaływania i prawa przyrody. Celem wykładu jest również nabycie umiejętności posługiwania się metodami matematycznymi w naukach o środowisku, opisu matematycznego zjawisk i procesów w przyrodzie oraz abstrakcyjnego rozumienia problemów z zakresu nauk przyrodniczych.

Program wykładu:

1. Podstawy rachunku wektorowego, pojęcie pochodnej i całki,

2. Układ współrzędnych, podstawowe jednostki układu SI, rzędy

wielkości długości, czasu, prędkości i masy występujące we

Wszechświecie.

3. Opis ruchu, ruch postępowy i obrotowy punktu materialnego.

4. Dynamika - zasady dynamiki Newtona, pęd, zasada zachowania

pędu, siły tarcia, siła grawitacyjna, siła Coriolisa.

5. Praca, moc, energia, zasada zachowania energii.

6. Statyka i dynamika płynów.

7. Kinetyczna teoria gazów.

8. Elementy termodynamiki.

9. Elektryczność i magnetyzm.

10. Fale, rodzaje fal, równanie falowe i jego rozwiązanie,

interferencja fal, fale stojące, dudnienie, efekt Dopplera,

elementy fizyki dźwięku.

11. Dualizm korpuskularno-falowy, zjawiska fotoelektryczne i

Comptona.

12. Światło jako promieniowanie elektromagnetyczne.

13. Optyka falowa.

14. Optyka geometryczna.

15. Optyka nieliniowa.

Ćwiczenia rachunkowe poświęcone są rozwiązywaniu prostych zadań i problemów fizycznych przy wykorzystaniu wiadomości wyniesionych z wykładu jak również wyrobienie umiejętności posługiwania się prostym aparatem matematycznym w rozwiązywaniu problemów fizycznych oraz zadań rachunkowych.

Zakres tematyczny ćwiczeń:

1. Rachunek wektorowy i kinematyka

2. Dynamika

3. Statyka i dynamika płynów

4. Termodynamika

5. Drgania i fale

6. Fale akustyczne

7. Elementy optyki

Zajęcia laboratoryjne ukażą złożoność nawet prostych ilościowych pomiarów fizycznych, wyrobią podstawowe nawyki i umiejętności planowania i wykonania doświadczenia fizycznego oraz wprowadzą do zagadnień analizy błędów pomiarowych.

Literatura:

Literatura:

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy Fizyki tom I-V, PWN

2. Sz. Szczeniowski, Fizyka Doświadczalna cz. I-V, PWN

3. I. W. Sawieliew, Kurs Fizyki, tom I i II, PWN,

4. R. Resnick, D. Halliday, Fizyka dla studentów nauk przyrodniczych

i technicznych, tom I i II, PWN.

5. R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands, Feynmana wykłady z

fizyki, PWN

6. A. K. Wróblewski, J. A. Zakrzewski, Wstep do fizyki, PWN,

7. A. Piekara, Mechanika Ogólna, PWN

8. J. Jędrzejewski, W. Kruczek, A. Kujawski, Zbiór zadań z fizyki dla

kandydatów na wyższe uczelnie, WNT

9. J. Kalisz, M. Massalska, J. Massalski, Zbiór zadań z fizyki z

rozwiązaniami, PWN,

10. P.G. Hewitt: Fizyka wokół nas, PWN, Warszawa, 2000

Uwagi:

Kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny – W01, W03, W05, U01.

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę, ocena ciągła studenta w czasie zajęć – W01, W03, W05, U01.

Laboratorium: Warunkiem zaliczenia zajęć jest wykonanie przewidzianej liczby ćwiczeń wraz z uzyskaniem pozytywnych ocen z odpowiedzi oraz uzyskanie pozytywnych ocen wszystkich sprawozdań, ocena ciągła studenta w czasie zajęć – W01, W02, W03, W05, U01.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu pisemnego z wykładu jest zaliczenie ćwiczeń oraz pracowni fizycznej na ocenę pozytywną.

Oceny końcowe z egzaminu z wykładu ustala się w następujący sposób:

[91%-100%] – bardzo dobra

[81%, 90%] – dobra plus

[71%, 80%] – dobra

[61%, 70%] – dostateczna plus

[51%, 60%] – dostateczna

[0, 50%] – niedostateczna

Ćwiczenia:

1. W związku ze stanem epidemii ćwiczenia odbywają się za pośrednictwem platformy Moodle w następującym trybie:

a) najpóźniej w dzień planowanych zajęć prowadzący udostępnia studentom plik z przykładowymi zadaniami:

i) rozwiązanymi w całości,

ii) rozwiązanymi częściowo,

iii) bez rozwiązań,

komentarzami i wyjaśnieniami, do samodzielnego przestudiowania;

b) obowiązkiem studentów jest zapoznanie się z materiałem i przekazanie prowadzącemu w nieprzekraczalnym terminie dwóch dni poprzedzających kolejne planowe zajęcia (włącznie) raportu zawierającego rozwiązania zadań z grupy ii) i iii) (np. zajęcia odbywają się w poniedziałki i czwartki, raporty z poniedziałku należy oddać do wtorku (włącznie), a z czwartku do soboty (włącznie);

– raporty przekazywane są za pośrednictwem platformy Moodle;

- każdy raport zostaje oceniony przez prowadzącego w skali 0-0.5-1-1.5-2 pkt i przekazany studentowi przed kolejnymi zajęciami za pośrednictwem platformy Moodle;

- dopuszcza się nieprzekazanie przez studenta jednego raportu (odpowiada to jednej nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach); tak samo traktowane będzie przekazanie raportu po terminie;

- na ostatnich zajęciach odbywa się sprawdzian wiadomości, za który można uzyskać max. 8 pkt.

2. Zajęcia zdalne są obowiązkowe, a o obecności na nich decyduje terminowo oddany zwrot raportu. Dopuszcza się tylko jedną nieusprawiedliwioną nieobecność.

3. Ćwiczenia podlegają zaliczeniu na ocenę, którą ustala się na podstawie łącznej liczby zdobytych punktów za raporty i kolokwium według kryterium:

> 20 pkt bdb (5.0)

Od 18 pkt db+ (4.5)

Od 16 pkt db (4.0)

Od 14 pkt dst+ (3.5)

Od 12 pkt dst (3.0)

< 12 pkt ndst (2.0)

4. Studenci, którzy nie uzyskają zaliczenia (zdobędą mniej niż 12 punktów), będą mogli przystąpić do dodatkowego sprawdzianu, którego zakres i termin ustali prowadzący zajęcia. Zaliczenie tego sprawdzianu oznacza uzyskanie końcowej oceny dostatecznej.

5. Sprawy nie ujęte powyżej rozstrzyga prowadzący ćwiczenia w porozumieniu z koordynatorem kursu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Derkowska-Zielińska, Dariusz Dziczek
Prowadzący grup: Mirosław Bylicki, Alicja Chruścińska, Robert Czaplicki, Beata Derkowska-Zielińska, Andrzej Karbowski, Dorota Kowalska, Michał Makowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie i przyswojenie przez studentów podstawowej wiedzy z zakresu fizyki. Pokazane zostanie, jak przy prostych założeniach oraz w oparciu o podstawowe oddziaływania i prawa przyrody można dokonać opisu zjawisk fizycznych zachodzących w otaczającym nas świecie. W trakcie wykładu przekazana zostanie podstawowa wiedza z zakresu przedstawionego w programie wykładu ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań praktycznych. Dodatkowo celem wykładu jest wykształcenie umiejętności analizy i opisu prostych zjawisk zachodzących w otaczającym nas świecie w oparciu o podstawowe oddziaływania i prawa przyrody. Celem wykładu jest również nabycie umiejętności posługiwania się metodami matematycznymi w naukach o środowisku, opisu matematycznego zjawisk i procesów w przyrodzie oraz abstrakcyjnego rozumienia problemów z zakresu nauk przyrodniczych.

Program wykładu:

1. Podstawy rachunku wektorowego, pojęcie pochodnej i całki,

2. Układ współrzędnych, podstawowe jednostki układu SI, rzędy

wielkości długości, czasu, prędkości i masy występujące we

Wszechświecie.

3. Opis ruchu, ruch postępowy i obrotowy punktu materialnego.

4. Dynamika - zasady dynamiki Newtona, pęd, zasada zachowania

pędu, siły tarcia, siła grawitacyjna, siła Coriolisa.

5. Praca, moc, energia, zasada zachowania energii.

6. Statyka i dynamika płynów.

7. Kinetyczna teoria gazów.

8. Elementy termodynamiki.

9. Elektryczność i magnetyzm.

10. Fale, rodzaje fal, równanie falowe i jego rozwiązanie,

interferencja fal, fale stojące, dudnienie, efekt Dopplera,

elementy fizyki dźwięku.

11. Dualizm korpuskularno-falowy, zjawiska fotoelektryczne i

Comptona.

12. Światło jako promieniowanie elektromagnetyczne.

13. Optyka falowa.

14. Optyka geometryczna.

15. Optyka nieliniowa.

Ćwiczenia rachunkowe poświęcone są rozwiązywaniu prostych zadań i problemów fizycznych przy wykorzystaniu wiadomości wyniesionych z wykładu jak również wyrobienie umiejętności posługiwania się prostym aparatem matematycznym w rozwiązywaniu problemów fizycznych oraz zadań rachunkowych.

Zakres materiału na ćwiczeniach:

1. Wyznaczanie objętości prostopadłościanu - pomiary bezpośrednie i pośrednie, analiza błędu pomiarowego, sporządzanie raportu.

2. Ruch harmoniczny.

3. Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego - histogram, dopasowanie funkcji metodą najmniejszych kwadratów.

4. Ciecze.

5. Termodynamika.

6. Fale akustyczne.

7. Elementy optyki.

Zajęcia laboratoryjne ukażą złożoność nawet prostych ilościowych pomiarów fizycznych, wyrobią podstawowe nawyki i umiejętności planowania i wykonania doświadczenia fizycznego oraz wprowadzą do zagadnień analizy błędów pomiarowych.

Literatura:

Literatura:

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy Fizyki tom I-V, PWN

2. Sz. Szczeniowski, Fizyka Doświadczalna cz. I-V, PWN

3. I. W. Sawieliew, Kurs Fizyki, tom I i II, PWN,

4. R. Resnick, D. Halliday, Fizyka dla studentów nauk przyrodniczych

i technicznych, tom I i II, PWN.

5. R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands, Feynmana wykłady z

fizyki, PWN

6. A. K. Wróblewski, J. A. Zakrzewski, Wstep do fizyki, PWN,

7. A. Piekara, Mechanika Ogólna, PWN

8. J. Jędrzejewski, W. Kruczek, A. Kujawski, Zbiór zadań z fizyki dla

kandydatów na wyższe uczelnie, WNT

9. J. Kalisz, M. Massalska, J. Massalski, Zbiór zadań z fizyki z

rozwiązaniami, PWN,

10. P.G. Hewitt: Fizyka wokół nas, PWN, Warszawa, 2000

Uwagi:

Kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny – W01, W03, W05, U01.

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę, ocena ciągła studenta w czasie zajęć – W01, W03, W05, U01.

Laboratorium: Warunkiem zaliczenia zajęć jest wykonanie przewidzianej liczby ćwiczeń wraz z uzyskaniem pozytywnych ocen z odpowiedzi oraz uzyskanie pozytywnych ocen wszystkich sprawozdań, ocena ciągła studenta w czasie zajęć – W01, W02, W03, W05, U01.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu pisemnego z wykładu jest zaliczenie ćwiczeń oraz pracowni fizycznej na ocenę pozytywną.

Oceny końcowe z egzaminu z wykładu ustala się w następujący sposób:

[91%-100%] – bardzo dobra

[81%, 90%] – dobra plus

[71%, 80%] – dobra

[61%, 70%] – dostateczna plus

[51%, 60%] – dostateczna

[0, 50%] – niedostateczna

Ćwiczenia:

Kryteria oceniania:

1. Raporty: 4 x 5 pkt = 20 pkt

2. Kartkówki: 5 x 1 pkt = 5 pkt

3. Sprawdzian końcowy 25 pkt

>40 pkt bdb (5.0)

od 36 pkt db + (4.5)

od 31 pkt db (4.0)

od 26 pkt dst + (3.5)

od 20 pkt dst (3.0)

< 20 pkt ndst (2.0)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Jankowski, Mariusz Pawlak
Prowadzący grup: Mirosław Jabłoński, Piotr Jankowski, Mariusz Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie i przyswojenie przez studentów podstawowej wiedzy z zakresu fizyki. Pokazane zostanie, jak przy prostych założeniach oraz w oparciu o podstawowe oddziaływania i prawa przyrody można dokonać opisu zjawisk fizycznych zachodzących w otaczającym nas świecie. W trakcie wykładu przekazana zostanie podstawowa wiedza z zakresu przedstawionego w programie wykładu ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań praktycznych. Dodatkowo celem wykładu jest wykształcenie umiejętności analizy i opisu prostych zjawisk zachodzących w otaczającym nas świecie w oparciu o podstawowe oddziaływania i prawa przyrody. Celem wykładu jest również nabycie umiejętności posługiwania się metodami matematycznymi w naukach o środowisku, opisu matematycznego zjawisk i procesów w przyrodzie oraz abstrakcyjnego rozumienia problemów z zakresu nauk przyrodniczych.

Program wykładu:

1. Podstawy rachunku wektorowego, pojęcie pochodnej i całki,

2. Układ współrzędnych, podstawowe jednostki układu SI, rzędy

wielkości długości, czasu, prędkości i masy występujące we

Wszechświecie.

3. Opis ruchu, ruch postępowy i obrotowy punktu materialnego.

4. Dynamika - zasady dynamiki Newtona, pęd, zasada zachowania

pędu, siły tarcia, siła grawitacyjna, siła Coriolisa.

5. Praca, moc, energia, zasada zachowania energii.

6. Statyka i dynamika płynów.

7. Kinetyczna teoria gazów.

8. Elementy termodynamiki.

9. Elektryczność i magnetyzm.

10. Fale, rodzaje fal, równanie falowe i jego rozwiązanie,

interferencja fal, fale stojące, dudnienie, efekt Dopplera,

elementy fizyki dźwięku.

11. Dualizm korpuskularno-falowy, zjawiska fotoelektryczne i

Comptona.

12. Światło jako promieniowanie elektromagnetyczne.

13. Optyka falowa.

14. Optyka geometryczna.

15. Optyka nieliniowa.

Ćwiczenia rachunkowe poświęcone są rozwiązywaniu prostych zadań i problemów fizycznych przy wykorzystaniu wiadomości wyniesionych z wykładu jak również wyrobienie umiejętności posługiwania się prostym aparatem matematycznym w rozwiązywaniu problemów fizycznych oraz zadań rachunkowych.

Zakres materiału na ćwiczeniach:

1. Wyznaczanie objętości prostopadłościanu - pomiary bezpośrednie i pośrednie, analiza błędu pomiarowego, sporządzanie raportu.

2. Ruch harmoniczny.

3. Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego - histogram, dopasowanie funkcji metodą najmniejszych kwadratów.

4. Ciecze.

5. Termodynamika.

6. Fale akustyczne.

7. Elementy optyki.

Zajęcia laboratoryjne ukażą złożoność nawet prostych ilościowych pomiarów fizycznych, wyrobią podstawowe nawyki i umiejętności planowania i wykonania doświadczenia fizycznego oraz wprowadzą do zagadnień analizy błędów pomiarowych.

Literatura:

Literatura:

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy Fizyki tom I-V, PWN

2. Sz. Szczeniowski, Fizyka Doświadczalna cz. I-V, PWN

3. I. W. Sawieliew, Kurs Fizyki, tom I i II, PWN,

4. R. Resnick, D. Halliday, Fizyka dla studentów nauk przyrodniczych

i technicznych, tom I i II, PWN.

5. R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands, Feynmana wykłady z

fizyki, PWN

6. A. K. Wróblewski, J. A. Zakrzewski, Wstep do fizyki, PWN,

7. A. Piekara, Mechanika Ogólna, PWN

8. J. Jędrzejewski, W. Kruczek, A. Kujawski, Zbiór zadań z fizyki dla

kandydatów na wyższe uczelnie, WNT

9. J. Kalisz, M. Massalska, J. Massalski, Zbiór zadań z fizyki z

rozwiązaniami, PWN,

10. P.G. Hewitt: Fizyka wokół nas, PWN, Warszawa, 2000

Uwagi:

Kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny – W01, W03, W05, U01.

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę, ocena ciągła studenta w czasie zajęć – W01, W03, W05, U01.

Laboratorium: Warunkiem zaliczenia zajęć jest wykonanie przewidzianej liczby ćwiczeń wraz z uzyskaniem pozytywnych ocen z odpowiedzi oraz uzyskanie pozytywnych ocen wszystkich sprawozdań, ocena ciągła studenta w czasie zajęć – W01, W02, W03, W05, U01.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu pisemnego z wykładu jest zaliczenie ćwiczeń oraz pracowni fizycznej na ocenę pozytywną.

Oceny końcowe z egzaminu z wykładu ustala się w następujący sposób:

[91%-100%] – bardzo dobra

[81%, 90%] – dobra plus

[71%, 80%] – dobra

[61%, 70%] – dostateczna plus

[51%, 60%] – dostateczna

[0, 50%] – niedostateczna

Ćwiczenia:

Kryteria oceniania:

1. Raporty: 4 x 5 pkt = 20 pkt

2. Kartkówki: 5 x 1 pkt = 5 pkt

3. Sprawdzian końcowy 25 pkt

>40 pkt bdb (5.0)

od 36 pkt db + (4.5)

od 31 pkt db (4.0)

od 26 pkt dst + (3.5)

od 20 pkt dst (3.0)

< 20 pkt ndst (2.0)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.