Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Laboratorium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S1-O-LD
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Laboratorium dyplomowe
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Stacjonarne studia pierwszego stopnia - Chemia - Semestr 6
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

75 h - godziny realizowane z udziałem nauczycieli

50 h - czas poświęcony na pracę indywidualną studenta

- praca własna nad realizowanym projektem - 20h

- przygotowanie do egzaminu - 10 h

- zbieranie i czytanie literatury naukowej - 10 h

- przygotowanie pracy dyplomowej – 10 h

Łącznie: 125 h (5 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna podstawowe pakiety oprogramowania do edycji oraz analizy danych doświadczalnych (K_W05).

W2: Zna zasady bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym (K_W16).

W3: Ma wiedzę kierunkową z dyscypliny umożliwiająca pracę badawczą nad projektem (K_W01, K_W04).

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi zaprojektować, wykonać i opisać eksperyment z zakresu realizowanej tematyki pracy dyplomowej (K_U04, K_U05).

U2: Potrafi korzystać z literatury i źródeł zarówno w języku polskim oraz angielskim (K_U17).

U3: Potrafi odpowiednio postępować z odczynnikami chemicznymi oraz zachować się w razie różnego typu zagrożeń w laboratorium (K_U16)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Samodzielnie i efektywnie pracuje z danymi, dostrzega zależności i poprawnie wyciąga wnioski. Myśli twórczo w celu udoskonalenia istniejących bądź stworzenia nowych rozwiązań (K_K01, K_K02).

K2: Rozumie potrzebę dalszego kształcenia się i pogłębiania kompetencji zawodowych również po skończeniu studiów (K_K05).

K3 – Postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej w przeprowadzaniu i opisie eksperymentów (K_K08)

Metody dydaktyczne:

Praca laboratoryjna:

- projektowanie doświadczeń,

- wykonanie doświadczeń z wykorzystaniem różnorodnych technik i urządzeń laboratoryjnych właściwych dla wybranego laboratorium i tematyki badawczej,

- analiza i opracowanie uzyskanych wyników,

- praca z literaturą naukową,

- dyskusja.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- laboratoryjna
- obserwacji
- projektu

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do samodzielnego sformułowania problemu badawczego, stworzenia planu pracy, studiowania literatury i jej krytycznej analizy, przeprowadzenia badań empirycznych, zebrania i interpretacji danych, sformułowania wniosków oraz napisania na tej podstawie pracy dyplomowej. Student zostanie zapoznany z metodyką tworzenia prac o charakterze monografii naukowej - pracy dyplomowej i otrzyma wsparcie techniczne w samodzielnym przygotowywaniu i redagowaniu pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Program przedmiotu obejmuje 75 h laboratorium dyplomowego, stanowi przygotowanie do samodzielnego wykonania pracy dyplomowej w ramach następującej tematyki zgodnej z tematyką Katedry/Zakładu, gdzie realizowana jest praca. Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do samodzielnego sformułowania problemu badawczego, stworzenia planu pracy, studiowania literatury i jej krytycznej analizy, przeprowadzenia badań empirycznych, zebrania i interpretacji danych, sformułowania wniosków oraz napisania na tej podstawie pracy dyplomowej. Student zostanie zapoznany z metodyką tworzenia prac o charakterze monografii naukowej - pracy dyplomowej i otrzyma wsparcie techniczne w samodzielnym przygotowywaniu i redagowaniu pracy dyplomowej.

Literatura:

Lista pozycji literatury jest każdorazowo dobierana do tematu przygotowywanej pracy dyplomowej.

Wójcik K., Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych, SGH, Warszawa, 2000.

Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, CeDeWu, Warszawa, 2020.

Metody i kryteria oceniania:

Laboratorium dyplomowe oceniane jest przez opiekuna/promotora pracy dyplomowej w zakresie wiedzy i umiejętności. Ustalona przez opiekuna ocena ciągła (zaangażowanie, sumienność, dotrzymywanie terminów i ustaleń dotyczących realizowanej części doświadczalnej pracy dyplomowej, przygotowanie teoretyczne, postępy w pisaniu pracy dyplomowej).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wolan
Prowadzący grup: Piotr Gauden, Piotr Kamedulski, Anna Kozakiewicz-Piekarz, Magdalena Ligor, Jerzy Łukaszewicz, Tadeusz Muzioł, Jacek Nowaczyk, Dobrochna Rabiej-Kozioł, Iwona Szymańska, Agnieszka Tafelska-Kaczmarek, Artur Terzyk, Grzegorz Trykowski, Marek Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wolan
Prowadzący grup: Anna Ilnicka, Magdalena Ligor, Tomasz Ligor, Katarzyna Rafińska, Edward Szłyk, Iwona Szymańska, Jacek Ścianowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wolan
Prowadzący grup: Piotr Adamczak, Szymon Bocian, Mariusz Bosiak, Olga Impert, Jacek Nowaczyk, Borys Ośmiałowski, Piotr Szczepański, Aleksandra Szydłowska-Czerniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wolan
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)