Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy chemii analitycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S1-O-PCA
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy chemii analitycznej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Stacjonarne studia pierwszego stopnia - Chemia - Semestr 2
Punkty ECTS i inne: 12.00 LUB 11.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

chemia ogólna

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (145 godz.):

- udział w wykładach – 30 godz.

- udział w laboratoriach – 90 godz.

- udział w ćwiczeniach – 25 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (130 godz.):

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim – 10 godz.

- przygotowanie do kolokwiów – 50 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń – 30 godz.

- przygotowanie studenta do egzaminu – 40 godz.

Łącznie 275 godzin/25h = 11 pkt ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 zna w zaawansowanym stopniu prawa i nazewnictwo chemiczne

K_W05 zna podstawowe pakiety oprogramowania użytkowego do analizy i opracowania danych

K_W06 zna teoretyczne i praktyczne aspekty wykonania jakościowej i ilościowej analizy metodami klasycznymi i instrumentalnymi oraz zasady działania aparatury

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 potrafi posługiwać się nazewnictwem chemicznym oraz pojęciami z zakresu chemii ogólnej

K_U06 potrafi wykonać analizy ilościowe z zastosowaniem metod wagowych, miareczkowych i instrumentalnych na podstawie procedur analitycznych oraz przygotować raporty z analizy

K_U16 potrafi odpowiednio zachować się w razie różnego typu zagrożeń, np.: pożaru, kontaktu z odczynnikami chemicznymi


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 Analityczne myślenie: Samodzielnie i efektywnie pracuje z dużą ilością informacji, dostrzega zależności pomiędzy zjawiskami i poprawnie wyciąga wnioski posługując się zasadami logiki

K_K03 Sumienność i dokładność: Jest nastawiony na jak najlepsze wykonanie zadania; dba o szczegół; jest systematyczny

K_K05 Dążenie do rozwoju: Jest nastawiony na nieustanne zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń; widzi potrzebę ciągłego doskonalenie się i podnoszenia kompetencji zawodowych; zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia

K_K08 Profesjonalizm i etyka: Zna i przestrzega zasady i normy obowiązujące chemika, w tym normy etyczne; rozumie społeczną rolę zawodu; rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej, dbałości o zdrowie i środowisko naturalne w działaniach własnych i innych osób


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny) z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.


Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratorium: laboratoryjna – zajęcia laboratoryjne związane są z treściami programowymi przerabianymi na wykładzie. Student wykonuje zadania samodzielnie po przygotowaniu w oparciu o dostępną instrukcję oraz zalecaną literaturę. Wykonane analizy sprawdzane są bezpośrednio na pracowni w danym dniu na podstawie raportu zawierającego krótki opis, równanie reakcji, schemat obliczeń i odpowiedź z wynikiem analizy.


- ćwiczenia: ćwiczeniowa - ćwiczenia związane są z treściami programowymi przerabianymi na wykładzie.

Skrócony opis:

Poznanie najważniejszych pojęć i metod ilościowych w chemii analitycznej. Nabycie umiejętności rozwiązywania zadań analitycznych i zrozumienie zastosowania teoretycznej wiedzy do oznaczeń miareczkowych.

Metody dydaktyczne:

Wykład ilustrowany foliami i pokazami analiz dla całego roku. Ćwiczenia; rozwiązywanie zadań i problemów analitycznych równym frontem w grupie ćwiczeniowej.

Laboratorium

Wykonanie analiz chemicznych z zakresu: grawimetrii, miareczkowania, alkacymetrycznego, strąceniowego, redoksymetrycznego i kompleksometrycznego, nauka nastawiania roztworów mianowanych - praca indywidualna

Pełny opis:

Wykład:

Proces analizy chemicznej ilościowej. Błędy i opracowanie statystyczne wyników. Podstawowe prawa chemiczne stosowane w analizie ilościowej. Wprowadzenie do metod wagowych. Podstawy analizy ilościowej w roztworach. Analiza miareczkowa: strąceniowa, kwasowo-zasadowa, redoks, kompleksometria EDTA. Zastosowania w praktyce. Teoria wskaźników kwasowo-zasadowych, redoks, kompleksometrycznych i strąceniowych (Mohr, Volhard, Fajans).

Ćwiczenia:

Obliczenia z zakresu analizy: alkacymetrycznej, redoksometrii, strąceniowej i metod wagowych. Obliczenia statystyczne wyników analizy.

Laboratorium:

Wykonanie analiz chemicznych z zakresu: grawimetrii oznaczania baru w postaci siarczanu baru, miareczkowania: alkacymetrycznego miareczkowanie, kwas mocnego, zasady, słabego kwasu - octowy, sody, strąceniowego oznaczanie chlorków metodą Mohra, bromków metodą Fajansa i tiocyjanianów metodą Volharda, redoksymetrycznego oznaczania szczawianów, żelaza, miedzi jodometrycznie, kompleksometrycznego oznaczanie wapnia, magnezu i mieszaniny wapnia i magnezu, nauka nastawiania roztworów mianowanych - kwasów, zasad, KMnO4, tiosiarczanu, azotanu srebra i EDTA, praca indywidualna.

Literatura:

7. Wykaz literatury podstawowej:

1) D.C. Harris Quantitaive Chemical Analysis, VIIIth Ed. Freeman,and Co. N.Y.

2) A. Cygański Chemiczne metody analizy ilościowej WNT, Warszawa, 1992;

3) A. Hulanicki, Reakcje kwasów i zasad w chemii analitycznej, PWN, Warszawa, 1993;

4) E. Szłyk, M. Kurzawa, A. Szydłowska, A. Jastrzębska, Ilościowa Analiza Chemiczna. Metody wagowe i miareczkowe, UMK, 2005, Toruń:

8. Wykaz literatury uzupełniającej:

1) J. Minczewski, Z. Marczenko, Metody analityczne w analizie chemicznej. PWN Warszawa, 1998;

Metody i kryteria oceniania:

Formy i warunki zaliczenia:

Wykłady: Egzamin pisemny 2 h test otwarty

Ćwiczenia: ZAL na podstawie kolokwium

Kryteria.

Na ocenę dostateczną:

Student zna podstawy teoretyczne metody analitycznej oraz potrafi opisać doświadczenia przeprowadzone w pracowni.

Na ocenę dostateczny plus

Student zna i rozumie podstawy teoretyczne metody analitycznej oraz potrafi zna zasady opisu analizy chemicznej przeprowadzonej w pracowni.

Na ocenę dobrą:

Zna metodę i rozumie zasady teoretyczne oraz sposób wykonania analizy. Potrafi planować doświadczenia analityczne i samodzielnie opisać analizę oraz wyciągnąć prawidłowe wnioski.

Na ocenę dobry plus

Posiada pełną wiedzę o metodzie analitycznej rozumie zasadę pracy aparatury analitycznej i potrafi zastosować do rozwiązywania nowych problemów analitycznych.

Na ocenę bardzo dobry

Posiada wiedzę wykraczająca poza zakres tematyczny wykładu zdobytą samodzielnie pod czas pracy w bibliotece, stosuje właściwe metody badania złożonych matryc analitycznych i potrafi zastosować do rozwiązywania nowych problemów analitycznych wykraczających poza temat wykładu.

Praktyki zawodowe:

Nie ma.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Szydłowska-Czerniak
Prowadzący grup: Tadeusza Buszewska, Aneta Jastrzębska, Sylwia Kowalska, Katarzyna Madajska, Leszek Pazderski, Katarzyna Słabkowska, Andrzej Surdykowski, Aleksandra Szydłowska-Czerniak, Iwona Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jastrzębska, Aleksandra Szydłowska-Czerniak
Prowadzący grup: Magdalena Barwiołek, Marcin Cichosz, Paweł Iwański, Jacek Nowaczyk, Dobrochna Rabiej-Kozioł, Katarzyna Słabkowska, Aleksandra Szydłowska-Czerniak, Iwona Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jastrzębska, Aleksandra Szydłowska-Czerniak
Prowadzący grup: Magdalena Barwiołek, Aneta Jastrzębska, Anna Katafias, Katarzyna Słabkowska, Aleksandra Szydłowska-Czerniak, Iwona Szymańska, Grzegorz Wrzeszcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jastrzębska, Aleksandra Szydłowska-Czerniak
Prowadzący grup: Katarzyna Słabkowska, Robert Szczęsny, Edward Szłyk, Aleksandra Szydłowska-Czerniak, Iwona Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jastrzębska, Aleksandra Szydłowska-Czerniak
Prowadzący grup: Aneta Jastrzębska, Katarzyna Słabkowska, Robert Szczęsny, Aleksandra Szydłowska-Czerniak, Iwona Szymańska, Grzegorz Wrzeszcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jastrzębska, Aleksandra Szydłowska-Czerniak
Prowadzący grup: Marcin Cichosz, Aneta Jastrzębska, Aleksandra Szydłowska-Czerniak, Iwona Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)