Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metody spektroskopowe w chemii analitycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S1-SP/W-MSCA
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody spektroskopowe w chemii analitycznej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty specjalnościowe - stacjonarne studia pierwszego stopnia (S1)
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z chemii i fizyki.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. 25 h - wykład; 50 h - laboratorium; tj. 75h

2. 35 h praca indywidualna (przygotowanie do laboratorium, sporządzenie sprawozdań)

3. 40h czas wymagany do przygotowania w procesie oceniania

4. całkowity czas nakładu pracy studenta to 150 h.

150h:25-30h/ECTS = 6 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

Student pozna: pojęcia i metody badawcze stosowane we współczesnej chemii; zastosowania spektroskopii molekularnej w chemii, pakiety oprogramowania użytkowego do analizy i opracowania danych (K_W05, K_W06 K_W10; K_W13)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student nabywa umiejętności praktycznego analizowania struktury i określania budowy związków chemicznych. Potrafi samodzielnie rozwiązywać proste problemy strukturalne. Student umie analizować różne typy widm spektroskopowych.

K_U01, K_U05, K_U09, K_U11Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student samodzielnie i efektywnie pracuje z dużą ilością informacji, dostrzega zależności pomiędzy zjawiskami i poprawnie wyciąga wnioski posługując się zasadami logiki.

Myśli twórczo w celu udoskonalenia istniejących bądź stworzenia nowych rozwiązań.

Jest nastawiony na nieustanne zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń; widzi potrzebę ciągłego doskonalenie się i podnoszenia kompetencji zawodowych; zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia.

Pracuje systematycznie i ma pozytywne podejście do trudności stojących na drodze do realizacji założonego celu; dotrzymuje terminów; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami.

Rozumie znaczenie metod spektroskopowych w naukach przyrodniczych i praktyce.

W pełni samodzielnie realizuje uzgodnione cele, podejmując samodzielne i czasami trudne decyzje; potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze fachowej.

K_K01, K_K02, K_K03K_K05, K_K06, K_K07


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

W ramach proponowanych zajęć omówione zostanie oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z materią (próbką) oraz podstawy teoretyczne wybranych metod spektroskopowych stosowanych we współczesnej analizie chemicznej (m.in. spektroskopia elektronowa, magnetyczny rezonans jądrowy, IR, MS). Podstawy teoretyczne każdej metody będę ilustrowane różnorodnymi przykładami, które pozwolą studentowi na zrozumienie specyfiki poszczególnych metod oraz zakres ich wykorzystania w analizie i charakterystyce nowych związków.

Pełny opis:

Wykład

• charakterystyka promieniowania elektromagnetycznego.

• podstawowe rodzaje spektroskopii molekularnej.

• schemat Jabłońskiego.

• symetria cząsteczek i wyznaczanie grup punktowych.

• podstawowe zagadnienia z teorii grup.

• prawdopodobieństwo przejść i reguły wyboru w spektroskopii.

• wektorowy model atomu i wyznaczanie termów dla konfiguracji pn i dn.

• uszeregowanie energetyczne termów i ich degeneracja.

• rozszczepienie termów o symetrii oktaedrycznej i budowa diagramów Tanabe-Sugano.

• interpretacja widm elektronowych związków kompleksowych.

• symetria orbitali molekularnych w prostych cząsteczkach organicznych.

• konfiguracje elektronowe i symetria stanu podstawowego i stanów wzbudzonych.

• znajomość symetrii operatora momentu dipolowego i symetrii stanu wzbudzonego.

• przyczyny rejestracji pasm wzbronionych na widmie.

• podstawy fizyczne metody magnetycznego rezonansu jądrowego (częstości rezonansowe jąder magnetycznych; zjawiska relaksacji).

• spektroskopia 1H NMR (podstawowe pojęcia, przesunięcie chemiczne oraz czynniki wpływające na jego wielkość i zmiany wartości; wykorzystanie przesunięć chemicznych do interpretacji widm 1H NMR).

• spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego węgla 13C (czynniki wpływające na przesunięcia chemiczne; widmo 13C NMR a struktura cząsteczki).

• wprowadzenie do spektrometrii 15N NMR (przykłady zastosowania spektroskopii do rozwiązywania problemów strukturalnych).

• podstawy teoretyczne spektroskopii oscylacyjnej.

• wykorzystanie spektroskopii w poczerwieni w chemii analitycznej.

• porównanie przydatności różnych metod spektroskopowych do rozwiązywania problemów strukturalnych.

Laboratorium

• znajdowanie grup punktowych dla prostych cząsteczek nieorganicznych i organicznych.

• operacje symetrii dla cząsteczki NH3.

• podział operacji na klasy.

• tabele charakterów ważniejszych grup punktowych m.in.C2v C3v, D.

• badanie struktury cząsteczek na podstawie ich widm IR oraz Ramana.

• zmiany w widmach oscylacyjnych spowodowane obniżeniem symetrii cząsteczek.

• zastosowanie teorii grup do teoretycznego określania widma oscylacyjnego cząsteczek.

• interpretacja widm oscylacyjnych- podstawowe zakresy na widmie oscylacyjnym, drgania grupowe dla podstawowych klas związków organicznych, tabele korelacyjne, określanie charakteru związku i jego struktury na podstawie analizy widm oscylacyjnych – różnorodne ćwiczenia.

• zapoznanie z budową i sposobem działania spektrofotometru IR. Rejestrowanie widm wybranych związków m. in. alkoholi, kwasów karboksylowych, węglowodorów (próbek ciekłych i stałych) w zakresie średniej podczerwieni w środowisku KBr, polietylenu lub nujolu. Interpretacja widm oscylacyjnych zarejestrowanych związków.

• zapoznanie z budową i sposobem działania spektrofotometru UV-Vis. Rejestrowanie widm elektronowych wybranych związków organicznych i nieorganicznych w zakresie UV-Vis. Interpretacja widm elektronowych zarejestrowanych związków.

• stany elektronowe i reguły wyboru dla przejść elektronowych w wybranych cząsteczkach.

• badanie właściwości fluorescencyjnych związków. Rejestrowanie widm fluorescencyjnych wybranych związków i interpretacja wyników.

• interpretacja widm 1H NMR i 13C NMR.

• wyznaczanie układów spinowo-spinowych i przewidywanie kształtu widma.

• proponowanie struktury związków chemicznych na podstawie analizy widma 1H NMR i 13C NMR.

• interpretacja prostych widm 2D NMR.

• wprowadzenie do spektrometrii mas -(jon molekularny, jon podstawowy, budowa spektrometru mas, analizator magnetyczny).

• interpretacja prostych widm spektrometrii mas z jonizacją strumieniem elektronów EI MS - proces fragmentacji.

• symulacja rozkładów izotopowych.

• wykorzystanie narzędzi sieciowych do interpretacji widm (Spectroscopic Tools, NIST, SDBS).

• inne techniki jonizacji –analiza przykładowych widm.

• zastosowania spektrometrii mas.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. A. Grodzicki, Symetria cząsteczek a ich widma oscylacyjne, PWN, 1988.

2. W. Zieliński, A. Rajca (praca zbiorowa), Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji związków organicznych, WNT, 2000.

3. F.A. Cotton, Teoria grup. Zastosowania w chemii, PWN, 1973.

4. K. Mathiak, Teoria grup: dla chemików, PWN, 1978.

5. Z. Kęcki, Podstawy spektroskopii molekularnej, PWN, 1992.

6. D. Kealey, P.J. Haines, Chemia analityczna. Krótkie wykłady, PWN, 2005.

7. E. de Hoffmann, J. Charette, V. Stroobant; tł. Leszek Konopski, Spektrometria mas, WNT, 1998.

8. R.A.W. Johnstone, M.E. Rose; z jęz. ang. tł. K. Bal, M. Daniewski, Spektrometria mas: podręcznik dla chemików i biochemików, PWN, 2001.

Literatura uzupełniająca

1. H. Günther, NMR spectroscopy, Wiley, 1998.

2. A. Ejchart, L. Kozerski, Spektrometria magnetycznego rezonansu jądrowego 13C, PWN, 1981.

3. J. Sadlej, Spektroskopia molekularna,WNT, Warszawa 2002.

4. G.M. Barrow, Wstęp do spektroskopii molekularnej, PWN, Warszawa 1968.

5. T. Nowicka-Jankowska, E. Wieteska, K. Gorczyńska, A. Michalik, Spektrofotometria UV/VIS w analizie chemicznej, PWN, Warszawa 1988.

6. J.P. Simons, Fotochemia i spektroskopia, PWN, Warszawa 1976.

7. P. Sudera, J. Silberring, Spektrometria mas, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006.

8. W. Henderson, J.S. McIndoe, Mass spectrometry of inorganic, coordination and organometallic compounds: tools, techniques, tips, Wiley, 2005.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa

Egzamin pisemny - 60%,

Laboratorium - 40% (kolokwium + raporty)

Wykład

0-49 pkt niedostateczny (0-49 %)

50-60 pkt dostateczny (50-60%)

61-65 pkt dostateczny plus (61-65%)

66-75 pkt dobry (66-75%)

76-80 pkt dobry plus (76-80%)

81-100 pkt bardzo dobry (81-100%)

Laboratorium

0-22 pkt niedostateczny (0-49 %)

22,5-27 pkt dostateczny (50-60%)

27,5-29 pkt dostateczny plus (61-65%)

29,5-34 pkt dobry (66-75%)

34,5-36 pkt dobry plus (76-80%)

36,5-45 pkt bardzo dobry (81-100%)

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 50 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Łakomska
Prowadzący grup: Magdalena Barwiołek, Iwona Łakomska, Iwona Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 50 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Łakomska
Prowadzący grup: Magdalena Barwiołek, Dominika Jankowska, Iwona Łakomska, Iwona Szymańska, Adrian Topolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)