Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Chemia i analiza żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S1-Spec-CAZL
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia i analiza żywności
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Specjalności studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku chemia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

zaliczone zajęcia z Podstaw chemii analitycznej

zaliczone zajęcia z Analizy instrumentalnej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (godziny kontaktowe)75 h.

2. Praca indywidualna studenta 105 h.


Efekty uczenia się - wiedza:

Chemia i analiza żywności

W1: Student definiuje: podstawowe składniki żywności, dodatki funkcjonalne do żywności, zanieczyszczenia i substancje toksyczne obecne w żywności.

K_W06,

W2: Student nabywa wiedzę o teoretycznych aspektach wykonania analizy ilościowej metodami klasycznymi, wiedzę o możliwościach wykorzystania metod klasycznych w analizie żywności, wiedzę o przyczynach i sposobach unikania błędów w analizie ilościowej,

K_W12,

W3: Student nabywa wiedzę o sposobie przedstawiania wyników analiz.

K_W16

Wybrane zagadnienia z mikrobiologii żywności

W1: Student nabywa wiedzę o podstawach mikrobiologii żywności,

K_W06

W2: Student nabywa wiedzę o teoretycznych aspektach wykonania analizy mikrobiologicznej,

K_W11, K_W12

W3: Student nabywa wiedzę o sposobie przedstawiania wyników analiz.

K_W16


Efekty uczenia się - umiejętności:

Chemia i analiza żywności

U1: Student potrafi: sklasyfikować składniki żywności, dodatki funkcjonalne do żywności, wymienić źródła poszczególnych składników odżywczych i antyodżywczych, zaproponować metodykę oznaczania poszczególnych składników żywności, K_U01,

U2: Student potrafi opracować raporty z wykonywanych analiz i zastosować poznane procedury analityczne w analizie żywności, K_U06,

U3: Student potrafi opracować statystycznie uzyskane wyniki analiz.

K_U12

Wybrane zagadnienia z mikrobiologii żywności

U1: Student potrafi: opracować raporty z wykonywanych analiz, posługiwać się sprzętem stosowanym w analizie mikrobiologicznej,

K_U01,

U2: Student potrafi opanować procedury wykonywania analiz mikrobiologicznych i zastosować poznane procedury w praktyce,

K_U06,

U3:Student potrafi opracować uzyskane wyniki analiz.

K_U12Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Chemia i analiza żywności

K1: Student: samodzielnie i efektywnie pracuje z dużą ilością informacji,

K_K01,

K2: Student dostrzega zależności pomiędzy zjawiskami i poprawnie wyciąga wnioski, myśli twórczo,

K_K02,

K3: Student jest nastawiony na jak najlepsze wykonywanie powierzonych zadań, zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń, pracuje systematycznie

K_K03

K4: Student nawiązuje współpracę w grupie,

K_K08

K5: Student dba o środowisko naturalne.

K_K09.

Wybrane zagadnienia z mikrobiologii żywności

K1: Student: samodzielnie i efektywnie pracuje z dużą ilością informacji,

K_K01,

K2: Student dostrzega zależności pomiędzy zjawiskami i poprawnie wyciąga wnioski, myśli twórczo,

K_K02,

K3: Student jest nastawiony na jak najlepsze wykonywanie powierzonych zadań, zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń, pracuje systematycznie

K_K03

K4: Student nawiązuje współpracę w grupie,

K_K08

K5: Student dba o środowisko naturalne.

K_K09.Metody dydaktyczne:

Chemia i analiza żywności

Wykład z prezentacjami multimedialnymi

Laboratorium – samodzielna praca studentów

Wybrane zagadnienia z mikrobiologii żywności

Wykład z prezentacjami multimedialnymi

Laboratorium – samodzielna praca studentów


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Chemia i analiza żywności

Przedmiot ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu chemii i analizy żywności. Ponadto student poznaje zasady analizy żywności przy zastosowaniu standardowych metod analitycznych.

Wybrane zagadnienia z mikrobiologii żywności

Przedmiot ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy

z zakresu mikrobiologii żywności. Ponadto student w ramach zajęć laboratoryjnych poznaje zasady analizy mikrobiologicznej żywności.

Pełny opis:

Chemia i analiza żywności

Wykład ma za zadanie zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami dotyczącymi naturalnych składników żywności (białka, węglowodany, tłuszcze, składniki mineralne, woda, witaminy) i substancji dodatkowych, ich charakterystyki oraz metod analizy ilościowej i jakościowej.

Treści programowe laboratorium:

Laboratorium poświęcone jest zapoznaniu studenta z metodami pobierania i przygotowania próbek żywnościowych do analizy oraz procedurami analitycznymi wykorzystywanymi w badaniach żywności. Zajęcia laboratoryjne obejmą metody pobierania i przygotowania prób do analizy (ekstrakcja, mineralizacja) oraz oznaczanie podstawowych składników żywności, w tym między innymi: białek, cukrów, makroelementów, witamin, składników antyodżywczych i nieodżywczych. oraz dodatków funkcjonalnych. W analizach wykorzystane zostaną metody miareczkowe, elektrochemiczne oraz spektroskopowe. Większość proponowanych ćwiczeń oparta jest na standardowych metodach ujętych w Polskich i Europejskich Normach.

Wybrane zagadnienia z mikrobiologii żywności

Wykład pozwala na zapoznanie studenta z zagrożeniami mikrobiologicznymi żywności. Obejmuje następujące zagadnienia: mikrobiologiczna degradacja składników żywności i ich wpływ na sensoryczną jakość żywności, zatrucia i zakażenia pokarmowe (charakterystyka, bakterie chorobotwórcze i wytwarzane przez nie toksyny, grzyby toksynotwórcze i mykotoksyny, wirusy); drobnoustroje wskaźnikowe; mikroflora wybranych surowców i przetworów żywnościowych. Omawiany jest wpływ czynników utrwalających żywność na przeżywalność mikroorganizmów.

Laboratorium pozwoli na zapoznanie studenta z przygotowaniem pożywek oraz prób wybranych surowców i produktów żywnościowych do analizy mikrobiologicznej, oceną jakości mikrobiologicznej żywności i jej przydatności do spożycia. Student pozna testy mikrobiologiczne oceny świeżości preparatów żywnościowych oraz metody określania mikroflory opakowań: metoda popłuczyn, metodą bezpośrednią (Richtera). Samodzielnie określi zawartość wybranych mikroorganizmów testowych w materiałach żywnościowych.

Literatura:

Chemia i analiza żywności

Literatura podstawowa

1.E. Szłyk, M. Cichosz, A. Filipiak Szok, A. Jastrzębska, M. Kurzawa, Skrypt: Ćwiczenia laboratoryjne z analizy żywności – wyd UMK, Toruń 2013

2. Z.S. Sikorski, Chemia żywności, WNT, Warszawa, 2002

3. E. Pijanowski, M. Dłużewski, A. Dłużewska, A. Jarczyk, Ogólna technologia żywności, WNT, Warszawa, 2004

4. Red. A. Klepacka, Analiza żywności, skrypt SGGW, Warszawa, 2005

5. Red. Z. Żegarska, Ćwiczenia z analizy żywności, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2000

Literatura uzupełniająca:

1. W. Bednarski, A. Repsa, Biotechnologia żywności, WNT, Warszawa, 2003

2.Z. Marczenko, M. Balcerzak, Spektrofotometryczne metody w analizie nieorganicznej, PWN, Warszawa, 1998

Wybrane zagadnienia z mikrobiologii żywności

Literatura podstawowa

1. L. Kosewska,Analiza mikrobiologiczna w przemyśle spożywczym, WSiP, Warszawa, 1986

2. Dokumentacja techniczno-ruchowa. Spółdzielnia Pracy Mechaników „SMS”, Warszawa, ul. Konstruktorska 8. Autoklaw poziomy typ AS25

3. Z. Libudzisz, K. Kowal (red.). Mikrobiologia techniczna, Tom I,II, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2000

4. H. G. Schlegel, Mikrobiologia ogólna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2000

5. A. Różalski, Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 1998

Literatura uzupełniająca:

1. E. Elimer, Mikrobiologia techniczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław, 1999

2. E. Sobczak E. (red.). Teoria i ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej i technicznej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 1993

3. K. Trojanowska, H. Giebel, B, Gołębiowska, Mikrobiologia żywności, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań, 1996

4. G. Muller, Podstawy mikrobiologii żywności, WNT, Warszawa 1990

5. K. Trojanowska, H. Giebeel, B. Gołębiowska, Mikrobiologia żywności, Wyd. AR, Poznań 1996

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Wykład:- egzamin pisemny-

Laboratorium: zaliczenie na ocenę na podstawie sprawozdań z wykonywanych analiz

Kryteria punktowe

Wykład: zaliczenie na ocenę na podstawie egzamin pisemnego

ndst - 0-49 % pkt.

dst- 50-60% pkt

dst plus- 61-65% pkt.

db- 66-75%) pkt

db plus- 76-80% pkt

bdb- pow. 80% pkt

Kryteria oceniania

Chemia i analiza żywności - wykład

Na ocenę dostateczną:

Student definiuje: podstawowe składniki żywności, dodatki funkcjonalne do żywności, zanieczyszczenia i substancje toksyczne obecne w żywności. W1

Na ocenę dostateczny plus

Student potrafi sklasyfikować składniki żywności, dodatki funkcjonalne do żywności,

-wymienić źródła poszczególnych składników odżywczych i antyodżywczych, W1; U1

Na ocenę dobrą:

Student potrafi rozpoznać i zakwalifikować zagrożenia związane z substancjami dodatkowymi oraz zanieczyszczeniami żywności W1; W2; U1;

Na ocenę dobry plus

Potrafi zastosować zdobytą wiedzę do oceny jakości żywności pod katem zawartości składników odżywczych i nieodżywczych i antyodżywczych. W1; W2; W3; U1

Na ocenę bardzo dobry

Posiada wiedzę wykraczająca poza zakres tematyczny wykładu zdobytą samodzielnie podczas pracy w bibliotece.W1-W3; U1

Wybrane zagadnienia z mikrobiologii żywności

Kryteria oceniania.

Na ocenę dostateczną:

Student zna podstawy mikrobiologii żywności oraz potrafi opisać analizy przeprowadzane w pracowni. W1

Na ocenę dostateczny plus

Student zna i rozumie podstawy teoretyczne metod analizy oraz zna zasady opisu analizy mikrobiologicznej przeprowadzonej w pracowni. W1, U1

Na ocenę dobrą:

Zna metodę i rozumie zasady teoretyczne oraz sposób wykonania analizy. Potrafi planować i samodzielnie opisać analizę oraz wyciągnąć prawidłowe wnioski. W1, W2, U1

Na ocenę dobry plus

Posiada pełną wiedzę o metodzie, rozumie zasadę pracy z wykorzystaniem właściwego sprzętu i szkła laboratoryjnego. Potrafi zastosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania nowych problemów analitycznych. W1-W3, U1

Na ocenę bardzo dobry

Posiada wiedzę wykraczająca poza zakres tematyczny wykładu zdobytą samodzielnie podczas pracy w bibliotece, stosuje właściwe metody badania złożonych matryc i potrafi je zastosować do rozwiązywania nowych wykraczających poza temat wykładu. W1-W3, U1

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 50 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzanna Kurzawa, Edward Szłyk
Prowadzący grup: Marcin Cichosz, Aneta Jastrzębska, Marzanna Kurzawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu chemii i analizy żywności. Ponadto student poznaje zasady analizy żywności przy zastosowaniu standardowych metod analitycznych.

Pełny opis:

Laboratorium poświęcone jest zapoznaniu studenta z metodami pobierania i przygotowania próbek żywnościowych do analizy oraz procedurami analitycznymi wykorzystywanymi w badaniach żywności. Zajęcia laboratoryjne obejmą metody pobierania i przygotowania prób do analizy (ekstrakcja, mineralizacja) oraz oznaczanie podstawowych składników żywności, w tym między innymi: białek, cukrów, makroelementów, witamin, składników antyodżywczych i nieodżywczych. oraz dodatków funkcjonalnych. W analizach wykorzystane zostaną metody miareczkowe, elektrochemiczne oraz spektroskopowe. Większość proponowanych ćwiczeń oparta jest na standardowych metodach ujętych w Polskich i Europejskich Normach.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. E. Szłyk, M. Cichosz, A. Filipiak-Szok, A. Jastrzębska, M. Kurzawa, Ćwiczenia laboratoryjne z analizy żywności, UMK, Toruń, 2013

2. Z.S. Sikorski, Chemia żywności, WNT, Warszawa, 2002

3. E. Pijanowski, M. Dłużewski, A. Dłużewska, A. Jarczyk, Ogólna technologia żywności, WNT, Warszawa, 2004

4. Red. A. Klepacka, Analiza żywności, skrypt SGGW, Warszawa, 2005

5. Red. Z. Żegarska, Ćwiczenia z analizy żywności, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2000

Literatura uzupełniająca:

1. W. Bednarski, A. Repsa, Biotechnologia żywności, WNT, Warszawa, 2003

2.Z. Marzenko, M. Balcerzak, Spektrofotometryczne metody w analizie nieorganicznej, PWN, Warszawa, 1998

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 50 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzanna Kurzawa, Edward Szłyk
Prowadzący grup: Marcin Cichosz, Aneta Jastrzębska, Marzanna Kurzawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu chemii i analizy żywności. Ponadto student poznaje zasady analizy żywności przy zastosowaniu standardowych metod analitycznych.

Pełny opis:

Chemia i analiza żywności

Przedmiot ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu chemii i analizy żywności. Ponadto student poznaje zasady analizy żywności przy zastosowaniu standardowych metod analitycznych.

Wybrane zagadnienia z mikrobiologii żywności

Przedmiot ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy

z zakresu mikrobiologii żywności. Ponadto student w ramach zajęć laboratoryjnych poznaje zasady analizy mikrobiologicznej żywności.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. E. Szłyk, M. Cichosz, A. Filipiak-Szok, A. Jastrzębska, M. Kurzawa, Ćwiczenia laboratoryjne z analizy żywności, UMK, Toruń, 2013

2. Z.S. Sikorski, Chemia żywności, WNT, Warszawa, 2002

3. E. Pijanowski, M. Dłużewski, A. Dłużewska, A. Jarczyk, Ogólna technologia żywności, WNT, Warszawa, 2004

4. Red. A. Klepacka, Analiza żywności, skrypt SGGW, Warszawa, 2005

5. Red. Z. Żegarska, Ćwiczenia z analizy żywności, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2000

Literatura uzupełniająca:

1. W. Bednarski, A. Repsa, Biotechnologia żywności, WNT, Warszawa, 2003

2.Z. Marzenko, M. Balcerzak, Spektrofotometryczne metody w analizie nieorganicznej, PWN, Warszawa, 1998

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 50 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzanna Kurzawa, Edward Szłyk
Prowadzący grup: Marcin Cichosz, Aneta Jastrzębska, Marzanna Kurzawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu chemii i analizy żywności. Ponadto student poznaje zasady analizy żywności przy zastosowaniu standardowych metod analitycznych.

Pełny opis:

Chemia i analiza żywności

Przedmiot ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu chemii i analizy żywności. Ponadto student poznaje zasady analizy żywności przy zastosowaniu standardowych metod analitycznych.

Wybrane zagadnienia z mikrobiologii żywności

Przedmiot ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy

z zakresu mikrobiologii żywności. Ponadto student w ramach zajęć laboratoryjnych poznaje zasady analizy mikrobiologicznej żywności.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. E. Szłyk, M. Cichosz, A. Filipiak-Szok, A. Jastrzębska, M. Kurzawa, Ćwiczenia laboratoryjne z analizy żywności, UMK, Toruń, 2013

2. Z.S. Sikorski, Chemia żywności, WNT, Warszawa, 2002

3. E. Pijanowski, M. Dłużewski, A. Dłużewska, A. Jarczyk, Ogólna technologia żywności, WNT, Warszawa, 2004

4. Red. A. Klepacka, Analiza żywności, skrypt SGGW, Warszawa, 2005

5. Red. Z. Żegarska, Ćwiczenia z analizy żywności, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2000

Literatura uzupełniająca:

1. W. Bednarski, A. Repsa, Biotechnologia żywności, WNT, Warszawa, 2003

2.Z. Marzenko, M. Balcerzak, Spektrofotometryczne metody w analizie nieorganicznej, PWN, Warszawa, 1998

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 50 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzanna Kurzawa, Edward Szłyk
Prowadzący grup: Marcin Cichosz, Aneta Jastrzębska, Marzanna Kurzawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu chemii i analizy żywności. Ponadto student poznaje zasady analizy żywności przy zastosowaniu standardowych metod analitycznych.

Pełny opis:

Chemia i analiza żywności

Przedmiot ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu chemii i analizy żywności. Ponadto student poznaje zasady analizy żywności przy zastosowaniu standardowych metod analitycznych.

Wybrane zagadnienia z mikrobiologii żywności

Przedmiot ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy

z zakresu mikrobiologii żywności. Ponadto student w ramach zajęć laboratoryjnych poznaje zasady analizy mikrobiologicznej żywności.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. E. Szłyk, M. Cichosz, A. Filipiak-Szok, A. Jastrzębska, M. Kurzawa, Ćwiczenia laboratoryjne z analizy żywności, UMK, Toruń, 2013

2. Z.S. Sikorski, Chemia żywności, WNT, Warszawa, 2002

3. E. Pijanowski, M. Dłużewski, A. Dłużewska, A. Jarczyk, Ogólna technologia żywności, WNT, Warszawa, 2004

4. Red. A. Klepacka, Analiza żywności, skrypt SGGW, Warszawa, 2005

5. Red. Z. Żegarska, Ćwiczenia z analizy żywności, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2000

Literatura uzupełniająca:

1. W. Bednarski, A. Repsa, Biotechnologia żywności, WNT, Warszawa, 2003

2.Z. Marzenko, M. Balcerzak, Spektrofotometryczne metody w analizie nieorganicznej, PWN, Warszawa, 1998

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)