Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metody spektroskopowe w diagnostyce medycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S2-CM-MSDM
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody spektroskopowe w diagnostyce medycznej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Grupy przedmiotów dla chemii medycznej s2
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Posiada podstawową wiedzę z chemii i fizyki. na poziomie studiów pierwszego stopnia

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

- udział w wykładach – 10 h

- udział w laboratoriach – 15 h


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- przygotowanie do laboratorium – 20 h

- przygotowanie do egzaminu – 25 h

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim – 5 h


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu podstawowych działów chemii – K_WEfekty uczenia się - umiejętności:

U1: Wykorzystuje rozszerzoną wiedzę z podstawowych działów chemii – K_U


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Rozumie potrzebę dalszego uczenia się; potrafi samodzielnie podjąć działania w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy chemicznej – K_K

K2: Potrafi współdziałać w zespole i rozwiązywać problemy dotyczące badań naukowych oraz syntezy chemicznej – K_K

K3: Ma świadomość profesjonalizmu, doceniania uczciwości intelektualnej i przestrzegania etyki zawodowej, zarówno w działaniach własnych, jak i innych osób – K_K

Metody dydaktyczne:

Wykład:

Metody dydaktyczne podające - wykład konwencjonalny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych

Laboratorium

Metody dydaktyczne poszukujące - ćwiczeniowa, laboratoryjna, seminaryjna


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z istniejącym i potencjalnym zastosowaniem metod spektroskopowych w diagnostyce medycznej. W ramach przedmiotu student oprócz ogólnej charakterystyki metod spektroskopowych zostanie zapoznany w oparciu o bieżącą literaturę naukową z aktualnymi trendami w diagnostyce spektroskopowej.

Pełny opis:

Wyklad:

Metody spektroskopowe ze względu na małą inwazyjność, niedestrukcyjność oraz możliwość wykrycia zmian w tkankach już na wczesnym etapie ich powstania są powszechnie stosowane w diagnostyce medycznej. W ramach wykładu przedstawione zostaną podstawy metod wykorzystywanych w diagnostyce (m.in. tomografia optyczna i wykorzystanie promieniowania podczerwonego; spektroskopia Ramana: tomografia NMR - spin i moment magnetyczny jądra w polu magnetycznym, namagnesowanie podłużne i poprzeczne w tkance. Rola środków kontrastujących w obrazowaniu NMR. Wykład wzbogacony zostanie o omówienie na konkretnych przykładach zastosowań wybranych metod spektroskopowych w diagnostyce (m.in. miażdżycy, chorób nowotworowych, osteoporozy).

Laboratorium

W ramach laboratorium studenci zdobędą umiejętności w interpretowaniu widm wybranych związków chemicznych pojawiających się w tkankach zmienionych chorobowo(ta cześć zajęć kończy się kolokwium).. Ponadto studenci w oparciu o piśmiennictwo naukowe przygotowują krótkie prezentacje dotyczące zagadnień wykorzystania metod spektroskopowych w diagnostyce medycznej. Po wygłoszeniu referatu odbywa się dyskusja pozwalająca przybliżyć Studentom złożone problemy.

Literatura:

1. A. Hrynkiewicz i E. Rokita, Fizyczne metody badań w biologii, medycynie i ochronie środowiska, PWN, Warszawa 1999

2. Hrynkiewicz i E. Rokita, Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii, PWN, Warszawa 2000

3. F. Jaroszyk Biofizyka – podręcznik dla studentów , PZWL, 2008.

4. A. Graczyk, Fotodynamiczna metoda rozpoznawania i leczenia nowotworów, Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 1999.

Bieżąca literatura naukowa w zakresie diagnostyki spektroskopowej (wybrane publikacje naukowe podane przez prowadzącego).

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: K_W01, K_W03, K_W08

Laboratorium: K_W03, K_W08, K_U03, K_U08

Kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny; ocena końcowa stanowi sumę punktów zdobytych z egzaminu (70%) i laboratorium (30%);

Wymagany próg na ocenę dostateczną – 50%, dostateczny plus – 61%, dobry – 66%, dobry plus – 76%, bardzo dobry – 81%.

Laboratorium: zaliczenie na ocenę na podstawie wyników uzyskanych z kolokwium.

Wymagany próg na ocenę dostateczną – 50%, dostateczny plus – 61%, dobry – 66%, dobry plus – 76%, bardzo dobry – 81%.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Łakomska
Prowadzący grup: Magdalena Barwiołek, Iwona Łakomska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)