Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Advanced Instrumental Analysis

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S2-EN-AIA Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Advanced Instrumental Analysis
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: studia stacjonarne II stopnia, Chemistry of Advanced Materials semestr 2
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:


Wykład chemii analitycznej lub analizy instrumentalnej na poziomie licencjata.


Całkowity nakład pracy studenta:

1. .30..h wykład, tj.30... godzin kontaktowych,

2. .15.h praca indywidualna,

3. .30..h czas wymagany do przygotowania w procesie oceniania,

całkowity czas nakładu pracy studenta to .75.h.

3x25=75 odpowiada 3 ECTS



Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Zna i rozumie poszerzoną wiedzę z dziedziny analizy instrumentalnej EK_W01

W2. Posiada wiedzę o najnowszych osiągnięciach w zakresie analizy instrumentalnej EK_W02

W3. Zna nowoczesne techniki badawcze stosowane w analizie instrumentalnej EK_W03


Efekty uczenia się - umiejętności:


U1. Wyszukuje literaturę naukową, posługuje się bazami danych w analizie instrumentalnej, selekcjonuje informacje zawarte w literaturze z zakresu analizy instrumentalnej EK_U02

U 2. Samodzielnie formułuje i rozwiązuje problemy naukowe z analizy instrumentalnej stosując odpowiednie techniki analizy prób EK_U03

U3. Wykazuje umiejętność permanentnego samokształcenia w zakresie analizy instrumentalnej EK_U05


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Wykazuje aktywną, odpowiedzialną postawę i inicjatywę naukową, rozumie problemy środowiska uniwersyteckiego EK_K01

K2. Potrafi organizować pracę zespołową, również w grupach interdyscyplinarnych EK_K04


Metody dydaktyczne:

Wykład – konwencjonalny z elementami dyskusji

Skrócony opis:

Student poznaje zaawansowane metody analityczne spektroskopii molekularnej, atomowej, elektronów i mikroskopowei oraz techniki łączonych w analizie chemicznej. Metody analizy stosowane w chemii, biologii, biotechnologii, fizyce, chemii materiałów i w

medycynie. Celem przedmiotu jest zapoznanie doktoranta z możliwościami wykorzystania aparatury analitycznej dostępnej na Wydziale Chemii UMK w zastosowaniach do identyfikacji i analizy

ilościowej związków chemicznych.

Pełny opis:

Metody spektroskopii Ramana i IR w zastosowaniach do identyfikacji i analizy ilościowej związków chemicznych.

Łączone techniki analityczne ze spektroskopią mas (ESI-MS,

HPLC–ICP-MS) Zastosowanie laserowej ablacji w analizie chemicznej.

Absorpcyjna i emisyjna spektroskopia atomowa (ASA, ICP, AES) oraz metody rentgenowskie (XRF, XRD) stosowane do oznaczania metali w różnych matrycach.

Spektroskopia elektronów (XPS, Augera) w badaniach materiałowych.

Mikroskopia elektronowa (SEM, TEM, STEM) oraz mikroskopia sił atomowych (AFM) w zastosowaniach do (Fokalny IR z rejestracją CCD).

Łączone techniki analityczne w analizie dzieł sztuki.

Zastosowanie IR i Ramana w analizie materiału biologicznego Zastosowanie XRF w analizie kryminalistycznej i żywności

Literatura:

Literatura podstawowa

R. M. Silverstein. F. X. Webster, D.J. Kiemle , Spektroskopowe metody identyfikacji związków

organicznych. WN. PWN warszawa 2007.

2. Z. Kęcki, Podstawy spektroskopii molekularnej, PWN Warszawa, 1998r.

3. D.C. Harris Quantitative Chemical Analysis, W.H. Freeman and Co. N.Y. 8th Ed. 2010.

Literatura uzupełniająca

1. D. A. Skoog, D. M. West, F.J. Holler, S. R. Crouch, Podstawy Chemii Analitycznej. Tom. 1 i 2. WN. PWN Warszawa 2007.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład.

Referat/eseje – Pisemny referat z zadanej literatury naukowej

W1. W2. W3.

Aktywność – K1, K2 –

Praktyki zawodowe:

nie ma

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edward Szłyk
Prowadzący grup: Magdalena Barwiołek, Stanisław Biniak, Tadeusz Muzioł, Borys Ośmiałowski, Aleksandra Radtke, Robert Szczęsny, Edward Szłyk, Iwona Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edward Szłyk
Prowadzący grup: Magdalena Barwiołek, Tadeusz Muzioł, Aleksandra Radtke, Robert Szczęsny, Iwona Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.