Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praca magisterska - II r. s2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S2-MGR2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praca magisterska - II r. s2
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 26.00 LUB 24.00 LUB 27.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotów wchodzących w zakres kierunku chemii, umiejętność rozwiązywania problemów, znajomość zasad pracy z programami do prezentacji multimedialnych oraz pracy w grupie

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. 30h seminarium, 30 godzin kontaktowych

2. 400h przeznaczonych na realizację pracy dyplomowej - praca indywidualna

3. 80h czas wymagany do przygotowania w procesie oceniania,

4. całkowity czas nakładu pracy studenta to 550h.

550h:25ECTS/H = 22 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student ma rozszerzoną wiedzę z dyscypliny, w której wykonuje pracę magisterską, zna podstawową literaturę przedmiotu z dziedziny obejmującej tematykę pracy - K_W01, K_W02

(K_W03, K_W05, K_W09-K_W14)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi korzystać z rozszerzonej wiedzy z podstawowych działów chemii oraz twórczo wykorzystać ją w zakresie swojej specjalności - K_U01

U2: potrafi samodzielnie wyszukać informacje w czasopismach naukowych i popularno-naukowych oraz chemicznych bazach danych w języku polskim, angielskim - K_U08

(K_U03-K_U07, K_U11-K_U14)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego uczenia się przez całe życie; potrafi samodzielnie podjąć działania w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy chemicznej - K_K01

K2: potrafi formułować i przedstawiać opinie na temat podstawowych zagadnień chemicznych i osiągnięć w tej dyscyplinie - K_K07

K3: Pracuje systematycznie, realizacje założone cele, jest systematyczny - K_K06

K4: Samodzielnie realizuje założone cele, podejmuje trudne decyzje, potrafi samodzielnie korzystać z literatury fachowej - K_K07


Metody dydaktyczne:

Zajęcia o charakterze konwersatoryjnym z prezentacjami multimedialnymi, referatami uczestników, dotyczącymi omawiania zagadnień poruszanych na seminarium, a przede wszystkim pracy magisterskiej oraz wyników przeprowadzonych badań

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna
- projektu
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem seminarium magisterskiego jest przygotowanie studenta do napisania pracy magisterskiej oraz prezentacja wyników.

W ramach godzin przeznaczonych na pracę magisterską student wykonuje zaplanowane eksperymenty i przygotowuje pracę

Pełny opis:

Seminarium obejmuje:

- przekazanie wiedzy niezbędnej do napisania pracy

- doskonalenie umiejętności pisania prac spełniających formalne i merytoryczne wymagania ustalone dla prac dyplomowych na kierunku chemia

- zapoznanie studentów z zasadami prawa autorskiego

- doskonalenie umiejętności pracy w grupie pod kierunkiem promotora

- doskonalenie umiejętności wyszukiwania i przetwarzania informacji niezbędnych do samodzielnego napisania pracy magisterskiej

Każdy student wygłasza minimum dwa referaty:

1. prezentujący ogólne informacje wykonywanej przez siebie pracy (wstęp teoretyczny)

2. część eksperymentalną - cel pracy, wykorzystywane metody oraz otrzymane wyniki.

Każdy referat kończy się dyskusją uczestników seminarium nad jego treścią oraz jakością prezentacji i wypowiedzi.

Literatura:

Podstawowa:

1. Wójcik K., Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich), SGH, Warszawa 2000.

2. Żołtowski B., Seminarium dyplomowe: zasady pisania prac dyplomowych, ATR, Bydgoszcz 1999.

3. Literatura związana z tematem pracy, ustalana w porozumieniu z opiekunem pracy.

Uzupełniająca:

1. 1. Majchrzak J., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji. Wyd. 3., AE, Poznań 1999.

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzymuje zaliczenie przedmiotu na ocenę, na którą składa się w największym stopniu ocena referatów, ocena pracy pisemnej, ale także ocena udziału w dyskusjach nad problemami prezentowanymi przez innych uczestników seminarium.

Prace oceniane są z uwzględnieniem:

- formalnej konstrukcji i przejrzystości prezentacji,

- merytorycznej poprawności przedstawianych treści,

- swobody wypowiedzi i umiejętności nawiązywania kontaktu ze słuchaczami.

Ocena referatów i prezentacji weryfikuje osiągnięcie efektów: K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W09-K_W14, K_U01, K_U08, K_U03-K_U07, K_U11-K_U14, K_K01, K_K07

Ocena udziału w dyskusjach sprawdza osiąganie efektów: K_U01, K_U08, K_K06, K_K07

Student zdaje egzamin magisterski: K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W09-K_W14, K_U01, K_U08, K_U03-K_U07, K_U11-K_U14,

Wymagany próg na ocenę dostateczną - 50-60%, dostateczny plus – 61-65%, dobry 66-75%, dobry plus 76-81%, bardzo dobry – 82-100%.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Kiełkowska
Prowadzący grup: Stanisław Biniak, Bogusław Buszewski, Marcin Cichosz, Aneta Jastrzębska, Anna Katafias, Tomasz Kowalkowski, Wojciech Kujawski, Marzanna Kurzawa, Jacek Nowaczyk, Ewa Olewnik-Kruszkowska, Piotr Piszczek, Aleksandra Radtke, Katarzyna Słabkowska, Aleksandra Szydłowska-Czerniak, Iwona Szymańska, Andrzej Wolan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Kiełkowska
Prowadzący grup: Mariusz Bosiak, Roman Buczkowski, Magdalena Gierszewska, Aneta Jastrzębska, Halina Kaczmarek, Urszula Kiełkowska, Anna Kozakiewicz-Piekarz, Marzanna Kurzawa, Magdalena Ligor, Jacek Nowaczyk, Zbigniew Rafiński, Joanna Skopińska-Wiśniewska, Robert Szczęsny, Aleksandra Szydłowska-Czerniak, Jacek Ścianowski, Adrian Topolski, Marek Wiśniewski, Andrzej Wolan, Marta Ziegler-Borowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Kiełkowska
Prowadzący grup: Magdalena Barwiołek, Magdalena Gierszewska, Piotr Jankowski, Aneta Jastrzębska, Marek Krzemiński, Marzanna Kurzawa, Tadeusz Muzioł, Iwona Szymańska, Andrzej Wolan, Marta Ziegler-Borowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 400 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wolan
Prowadzący grup: Andrzej Wolan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 300 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wolan
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)