Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Spektroskopowe metody interpretacji struktury związków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S2-O-SMISZ
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Spektroskopowe metody interpretacji struktury związków
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Stacjonarne studia drugiego stopnia - Chemia - Semestr 2
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z chemii ogólnej, organicznej, fizyki i matematyki.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (godziny kontaktowe):

- godziny realizowane w ramach wykładu 15;

-godziny realizowane w ramach pracowni 25;

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim 15 h.


2. Praca indywidualna studenta:

- przygotowanie studenta do zajęć laboratoryjnych 20 h;

- przygotowywanie sprawozdań z wykonanych ćwiczeń 25 h;


Łącznie 100 godzin/25h =4pkt ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student pozna: pojęcia i metody badawcze stosowane we współczesnej chemii; zastosowania spektroskopii molekularnej w chemii (K_W01, K_W02, K_W07)

W2 pakiety oprogramowania użytkowego do analizy i opracowania danych (K_W02, K_W12, K_W08)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student nabywa umiejętności praktycznego analizowania struktury i określania budowy związków chemicznych. (K_U01, K_U13)

U2: Potrafi samodzielnie rozwiązywać proste problemy strukturalne. (K_U11, K_U1 K_U13)

U3: Student umie analizować różne typy widm spektroskopowych.

(K_U01, K_U08, K_U09, K_U11, K_U13)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student samodzielnie i efektywnie pracuje z dużą ilością informacji, dostrzega zależności pomiędzy zjawiskami i poprawnie wyciąga wnioski posługując się zasadami logiki. (K_K01, K_K07)

K2: Myśli twórczo w celu udoskonalenia istniejących bądź stworzenia nowych rozwiązań. (K_K02, K_K03, K_K05).

K3: Jest nastawiony na nieustanne zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń; widzi potrzebę ciągłego doskonalenie się i podnoszenia kompetencji zawodowych; zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia. (K_K01)

K4: Pracuje systematycznie i ma pozytywne podejście do trudności stojących na drodze do realizacji założonego celu; dotrzymuje terminów; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami. (K_K01, K_K06)

K5: Rozumie znaczenie metod spektroskopowych w naukach przyrodniczych i praktyce. (K_K03, K_K07)

K6: W pełni samodzielnie realizuje uzgodnione cele, podejmując samodzielne i czasami trudne decyzje; potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze fachowej. (K_K01, K_K03, K_K05, K_K07)

Metody dydaktyczne:

Wykład:

Wykład połączony z dyskusją.

Laboratorium:

Wykonywanie zaplanowanych ćwiczeń laboratoryjnych, dyskusja ze Studentami podczas wykonywania danego zadania, praca samodzielna. Praca eksperymentalna prowadzona metodą problemową.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- panelowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu prowadzone są następujące zajęcia:

- wykład 15 godz.

- laboratorium 25 godz.

Zajęcia skierowane są do studentów pragnących zapoznać się z metodami spektroskopowymi ze szczególnym odniesieniem do ich zastosowań w naukach chemicznych. Wykłady wzbogacone ćwiczeniami i zajęciami seminaryjnymi pozwolą studentom nabyć umiejętność interpretacji widm cząsteczkowych i rozwiązywania zagadnień strukturalnych, które są dla współczesnego chemika niezbędnym narzędziem w pracy zawodowej.

Pełny opis:

Wykład:

Celem wykładu jest zaznajomienie słuchaczy z metodami spektroskopowymi stosowanymi w chemii (spektroskopia elektronowa i fluorescencyjna związków kompleksowych, dichroizm kołowy, magnetyczny rezonans jądrowy (widma 2D, 15N NMR), spektrometria mas)) oraz z podstawowymi technikami niezbędnymi dla ich praktycznego stosowania. Omawiane zagadnienia teoretyczne będę ilustrować zagadnienia z chemii. Pozwolą one zrozumieć wszechstronność wykorzystania metod spektroskopowych. Większość omawianych przykładów będzie ilustrowała zastosowania spektroskopii w naukach chemicznych.

Wykłady są zorganizowane w taki sposób, że rozpoczynają się od prezentacji niezbędnych teoretycznych podstaw danego zjawiska, po czym omawiane są przykłady ilustrujące jego zastosowanie do zbadania konkretnych problemów.

Treści programowe wykładu

• charakterystyka promieniowania elektromagnetycznego.

• podstawowe rodzaje spektroskopii molekularnej.

• spektrometria mas

• schemat Jabłońskiego.

• wyznaczanie termów dla konfiguracji pn i dn.

• uszeregowanie energetyczne termów i ich degeneracja.

• rozszczepienie termów o symetrii oktaedrycznej i budowa diagramów Tanabe-Sugano.

• interpretacja widm elektronowych związków kompleksowych.

• konfiguracje elektronowe i symetria stanu podstawowego i stanów wzbudzonych.

• znajomość symetrii operatora momentu dipolowego i symetrii stanu wzbudzonego.

• przyczyny rejestracji pasm wzbronionych na widmie.

• wprowadzenie do spektrometrii 15N NMR, widma 2D NMR (przykłady zastosowania spektroskopii do rozwiązywania problemów strukturalnych).

• porównanie przydatności różnych metod spektroskopowych do rozwiązywania problemów strukturalnych.

Laboratorium

Zajęcia pozwolą Studentom nabyć umiejętności praktycznego analizowania widm i proponowania struktury związków na podstawie parametrów spektroskopowych. Stosowania zdobytej wiedzy teoretycznej pozwoli na samodzielne rozwiązywanie problemów strukturalnych makrocząsteczek m.in. białek, kwasów nukleinowych, lipidów oraz ich oddziaływanie z nieorganicznymi lekami (np. antynowotworowymi).

Treści programowe Laboratorium:

1. Zastosowanie spektrometrii mas do analizy związków.

2. Zastosowanie spektroskopii NMR do analizy związków.

3. Identyfikacja związków na podstawie ich właściwości fluorescencyjnych.

4. Analiza i rejestracja widm elektronowych związków koordynacyjnych.

5. Interpretacja struktury związków w oparciu o widma IR, UV-Vis, NMR oraz MS.

Literatura:

1. G. M. Blackburn, M.J. Gait, D. Loakes, D. M. Williams, Nucleic acid in Chemistry and Biology, RSC, 2006.

2. Z. Jóźwiak, G. Bartosz, Biofizyka, PWN, Warszawa, 2005.

3. Z. Kęcki, Podstawy spektroskopii molekularnej, PWN, 1998.

4. A. Grodzicki, Symetria cząsteczek, a ich widma oscylacyjne. Państw. Wydaw. Nauk., 1988

5. F. Alpert, K. Szymański, Spektroskopia w podczerwieni, PWN, 1974.

6. F. A. Cotton, Teoria grup zastosowania w chemii, PWN, 1973.

7. A. Turek, J. Najbar, Fotochemia i spektroskopia optyczna, PWN, 2009.

8. J.R. Lakowicz, Principles of Fluorescence Spectroscopy, Springer, 2006.

9. A. Cygański, Metody spektroskopowe w chemii analitycznej, PWN, 2022.

10. W. Zieliński, A. Rajca, Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji związków organicznych, PWN, 1995.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (60%), laboratorium (40%).

Wykład

Efekty: K_W01, K_W02, K_W07, K_U01, K_U08, K_U09,

K_U11, K_U13, (K_K02, K_K03, K_K05, K_K07)

Wymagany próg na ocenę:

- dostateczną: 50 -60 %

- dostateczną plus: 61 – 65 %

- dobrą: 66 – 75 %

- dobrą plus: 76 – 80 %

- bardzo dobrą: 81-100 %

-

Laboratorium:

(K_W01, K_W02, K_W07, K_W08, K_W12, K_U01, K_U08, K_U09, K_U11, K_U13, K_K02, K_K03, K_K05,

Zaliczenie na ocenę w oparciu o:

- wyniki sprawdzianów (40 %)

- wyniki samodzielnie przeprowadzonych analiz jakościowych (50 %)

- ocenę poprawności prowadzenia dziennika laboratoryjnego (5 %)

- stopień przestrzegania zasad BPH oraz przepisów porządkowych (5%)

Wymagany próg na ocenę:

- dostateczną: 50 -60 %

- dostateczną plus: 61 – 65 %

- dobrą: 66 – 75 %

- dobrą plus: 76 – 80 %

bardzo dobrą: 81-100 %

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Barwiołek, Iwona Łakomska
Prowadzący grup: Magdalena Barwiołek, Izabela Koter, Iwona Łakomska, Iwona Szymańska, Adrian Topolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Łakomska
Prowadzący grup: Magdalena Barwiołek, Iwona Łakomska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)