Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Otrzymywanie nanomateriałów metodami mokrymi i ich charakterystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S2-PP/ChNM-ONMM
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Otrzymywanie nanomateriałów metodami mokrymi i ich charakterystyka
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Studia stacjonarne II stopnia - przedmioty do wyboru
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu prowadzone są następujące zajęcia:

- wykład 15 godz.

- laboratorium 45 godz.

Przedmiot ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy na temat otrzymywania i charakterystyki nanomateriałów otrzymywanych metodami mokrymi.

Pełny opis:

Treści programowe wykładu:

Metody mokre otrzymywania materiałów: spin-coating, dip-coating, sol-gel, LBL itp. Otrzymywanie nanocząstek metodami chemicznymi i biochemicznymi. Charakterystyka materiałów hybrydowych i kompozytowych przy wykorzystaniu: mikroskopii elektronowej (SEM oraz TEM); metod rentgenowskich (EDX/WDX/XRD); spektroskopii elektronów (XPS, Augera) oraz mikroskopii AFM. Spektroskopia w podczerwieni i Ramana, spektrometria mas SIMS oraz desorpcja stymulowana elektronami w badaniach warstw na powierzchni materiałów. Efekt SERS i jego wykorzystanie. Fluorescencja.

Treści programowe laboratorium:

Tytuły ćwiczeń:

1. Otrzymywanie substratów, czyli nanocząstek i kompleksów metali oraz ich charakterystyka.

2. Otrzymywanie warstw hybrydowych metodą powlekania obrotowego i zanurzeniowego (spin coating, dip coating).

3. Zastosowanie technik IR DRIFT oraz ATR do analizy warstw hybrydowych.

4. Charakterystyka powierzchni za pomocą spektroskopii Ramana oraz efekt SERS.

5-6. Analiza morfologii i składu otrzymanych nanomateriałów metodami SEM/EDX, AFM, XRD oraz TEM.

7. Badanie właściwości fluorescencyjnych uzyskanych warstw hybrydowych.

Literatura:

1. G. Friedbacher, H. Bubert, Surface and Thin Film Analysis, 2nd Ed., Wiley, 2011.

2. B.P.S. Chauhan, Hybrid Nanomaterials, Wiley, 2011

3. J. R. Lakowicz, Principles of Fluorescence Spectroscopy 3nd Ed., Springer, 2006.

4. E. Jeyasingh, Recent Trends in Materials Science and Applications: Nanomaterials, Crystal Growth, Thin Films, Quantum Dots, and Spectroscopy (Proceedings ICRTMSA 2016), 2017.

5. G. Kickelbick, Hybrid materials : synthesis, characterization, and applications, Wiley-VCH, 2007.

6. N. Torres, A complete guide to hybrid materials, Nova Science Publishers, 2020

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Barwiołek, Iwona Szymańska
Prowadzący grup: Iwona Szymańska, Adrian Topolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu prowadzone są następujące zajęcia:

- wykład 15 godz.

- laboratorium 45 godz.

Przedmiot ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy na temat otrzymywania i charakterystyki nanomateriałów otrzymywanych metodami mokrymi.

Pełny opis:

Treści programowe wykładu:

Metody mokre otrzymywania materiałów: spin-coating, dip-coating, sol-gel, LBL itp. Otrzymywanie nanocząstek metodami chemicznymi i biochemicznymi. Charakterystyka materiałów hybrydowych i kompozytowych przy wykorzystaniu: mikroskopii elektronowej (SEM oraz TEM); metod rentgenowskich (EDX/WDX/XRD); spektroskopii elektronów (XPS, Augera) oraz mikroskopii AFM. Spektroskopia w podczerwieni i Ramana, spektrometria mas SIMS oraz desorpcja stymulowana elektronami w badaniach warstw na powierzchni materiałów. Efekt SERS i jego wykorzystanie. Fluorescencja.

Treści programowe laboratorium:

Tytuły ćwiczeń:

1. Otrzymywanie substratów, czyli nanocząstek i kompleksów metali oraz ich charakterystyka.

2. Otrzymywanie warstw hybrydowych metodą powlekania obrotowego i zanurzeniowego (spin coating, dip coating).

3. Zastosowanie technik IR DRIFT oraz ATR do analizy warstw hybrydowych.

4. Charakterystyka powierzchni za pomocą spektroskopii Ramana oraz efekt SERS.

5-6. Analiza morfologii i składu otrzymanych nanomateriałów metodami SEM/EDX, AFM, XRD oraz TEM.

7. Badanie właściwości fluorescencyjnych uzyskanych warstw hybrydowych.

Literatura:

1. G. Friedbacher, H. Bubert, Surface and Thin Film Analysis, 2nd Ed., Wiley, 2011.

2. B.P.S. Chauhan, Hybrid Nanomaterials, Wiley, 2011

3. J. R. Lakowicz, Principles of Fluorescence Spectroscopy 3nd Ed., Springer, 2006.

4. E. Jeyasingh, Recent Trends in Materials Science and Applications: Nanomaterials, Crystal Growth, Thin Films, Quantum Dots, and Spectroscopy (Proceedings ICRTMSA 2016), 2017.

5. G. Kickelbick, Hybrid materials : synthesis, characterization, and applications, Wiley-VCH, 2007.

6. N. Torres, A complete guide to hybrid materials, Nova Science Publishers, 2020

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)