Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Badanie właściwości fizykochemicznych molekuł

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S2-PP/ChSO-BWFM
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Badanie właściwości fizykochemicznych molekuł
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Studia stacjonarne II stopnia - przedmioty do wyboru
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Blok jest kontynuacją przedmiotu Modelowanie Molekularne Metodami Chemii Kwantowej (lub Chemia Obliczeniowa) i bazuje na wiedzy i umiejętnościach zdobytych przez studentów w czasie jego realizacji.

Pełny opis:

Wprowadzenie do metod obliczeniowych uwzględniających korelację elektronową w cząsteczkach i atomach. Widma elektronowo-oscylacyjno-rotacyjne. Parametry spektroskopowe. Obecność atomów ciężkich w cząsteczkach i efekty relatywistyczne. Reakcje chemiczne, stany przejściowe i ścieżki reakcji. Stałe równowagi i szybkość reakcji. Termochemia obliczeniowa. Reakcje preferowane termodynamicznie i kinetycznie. Podstawowe własności elektryczne molekuł. Wpływ metodologii obliczeń na otrzymywane wyniki.

Student zdobywa praktyczne umiejętności, które pozwalają na samodzielne projektowanie i badanie właściwości fizykochemicznych cząsteczek.

Obliczenia za pomocą programów Gamess USA, Molden oraz Vibrot. Badania prowadzone będą na wybranych cząsteczkach i atomach.

Obliczanie widm elektronowych atomów. Optymalizacja geometrii cząsteczek chemicznych i analiza konformacyjna. Wykreślanie krzywych energii potencjalnej cząsteczek dwuatomowych i obliczanie energii dysocjacji, częstości harmonicznej, częstości anharmonicznej i równowagowej stałej rotacyjnej. Konstrukcja diagramów energetycznych dwuatomowych cząsteczek homo- i heterojądrowych. Obliczanie potencjałów jonizacji i powinowactwa elektronowego cząsteczek. Badanie przebiegu reakcji chemicznych, wyznaczanie ścieżek reakcji, substratów, produktów i stanów przejściowych. Obliczanie energii, entalpii, entropii i ciepła tworzenia oraz szybkości reakcji i stałych równowagi. Wyznaczanie ładunków atomowych i momentów dipolowych. Opis relatywistyczny i nierelatywistyczny atomów i cząsteczek.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Barysz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)