Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S2-SEM Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Kierunek: Chemia kosmetyczne - semestr 4
Seminarium i praca magisterska (drugi stopień)
studia stacjonarne II stopnia, chemia kryminalistyczna semestr 4
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 29.00 LUB 30.00 LUB 22.00 LUB 23.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotów wchodzących w zakres kierunku chemia, umiejętność rozwiązywania problemów, znajomość zasad pracy z programami do prezentacji multimedialnych oraz pracy w grupie

Całkowity nakład pracy studenta:

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela:

seminarium i konsultacje 50

laboratorium i konsultacje z nauczycielem akademickim 400


Praca własna: studia literaturowe, przygotowanie do pracy laboratoryjnej 275

Całkowity nakład pracy studenta to 725 h.

725h:25ECTS/h = 29 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student ma pogłębioną wiedzę z dyscypliny, w której wykonuje pracę magisterską, zna literaturę przedmiotu z dziedziny obejmującej tematykę pracy

W2: zna metody analityczne i instrumentalne

W3: zna aktualną literaturę specjalistyczną

W4: zna metody wykorzystywane do interpretacji i walidacji wyników

K_W01, K_W02, K_W03, K_W06, K_W09, K_W10, K_W12, K_W13, K_W14

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi korzystać z pogłębionej wiedzy z różnych działów chemii oraz twórczo wykorzystać ją w zakresie realizowanej tematyki

U2: potrafi samodzielnie wyszukać informacje w czasopismach naukowych i popularno-naukowych oraz chemicznych bazach danych w języku polskim, angielskim

U3: potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperyment oraz przeanalizować wyniki

U4: posługuje się metodami analitycznymi i zaawansowanymi technikami instrumentalnymi w laboratorium badawczym

U5: potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki analiz i przedyskutować błędy pomiarowe

K_U01, K_U05, K_U08, K_U11, K_U12, K_U14

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: potrafi pracować w zespole i efektywnie organizować pracę

K2: dostrzega problem i potrafi go rozwiązać

K3: wyciąga i formułuje wnioski z własnych badań

K4: stosuje zasady pracy w laboratorium chemicznym

K5: wykonuje powierzone zadania

K_K01 - K_K07

Metody dydaktyczne:

Seminarium: Zajęcia o charakterze konwersatoryjnym z prezentacjami multimedialnymi, referatami uczestników, dotyczącymi omawiania zagadnień poruszanych na seminarium, a przede wszystkim pracy magisterskiej oraz wyników przeprowadzonych badań

Laboratorium: samodzielna praca badawcza pod kierunkiem nauczyciela akademickiego

Skrócony opis:

Celem seminarium magisterskiego jest przygotowanie studenta do napisania pracy magisterskiej oraz prezentacja wyników.

W ramach godzin przeznaczonych na pracę magisterską student wykonuje zaplanowane eksperymenty i przygotowuje pracę magisterską.

Pełny opis:

Seminarium obejmuje:

- przekazanie wiedzy niezbędnej do napisania pracy

- doskonalenie umiejętności pisania prac spełniających formalne i merytoryczne wymagania ustalone dla prac dyplomowych na kierunku chemia

- zapoznanie studentów z zasadami prawa autorskiego

- doskonalenie umiejętności pracy w grupie pod kierunkiem promotora

- doskonalenie umiejętności wyszukiwania i przetwarzania informacji niezbędnych do samodzielnego napisania pracy magisterskiej

Każdy student wygłasza minimum dwa referaty:

1. prezentujący ogólne informacje wykonywanej przez siebie pracy (wstęp teoretyczny)

2. część eksperymentalną - cel pracy, wykorzystywane metody oraz otrzymane wyniki.

Każdy referat kończy się dyskusją uczestników seminarium nad jego treścią oraz jakością prezentacji i wypowiedzi.

Laboratorium: W ramach godzin przeznaczonych na pracę magisterską student wykonuje zaplanowane eksperymenty i przygotowuje pracę magisterską pod kierunkiem nauczyciela akademickiego.

Literatura:

Podstawowa:

1. Wójcik K., Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich), SGH, Warszawa 2000.

2. Żołtowski B., Seminarium dyplomowe: zasady pisania prac dyplomowych, ATR, Bydgoszcz 1999.

3. Literatura związana z tematem pracy, ustalana w porozumieniu z opiekunem pracy.

Uzupełniająca:

1. Majchrzak J., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji. Wyd. 3., AE, Poznań 1999.

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzymuje zaliczenie przedmiotu na ocenę, na którą składa się w największym stopniu ocena referatów, ocena pracy pisemnej, ale także ocena udziału w dyskusjach nad problemami prezentowanymi przez innych uczestników seminarium.

Prace oceniane są z uwzględnieniem:

- formalnej konstrukcji i przejrzystości prezentacji,

- merytorycznej poprawności przedstawianych treści,

- swobody wypowiedzi i umiejętności nawiązywania kontaktu ze słuchaczami.

Ocena referatów i prezentacji weryfikuje osiągnięcie efektów: W1-W4, U1, U2

Ocena udziału w dyskusjach sprawdza osiąganie efektów: K2, K3, K5

Student realizuje pracę magisterską i zdaje egzamin magisterski: W1-W4, U1- U5, K1-K7

Wymagany próg na ocenę dostateczną - 50-60%, dostateczny plus – 61-65%, dobry 66-75%, dobry plus 76-81%, bardzo dobry – 82-100%.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Kiełkowska
Prowadzący grup: Roman Buczkowski, Bogusław Buszewski, Paulina Erwardt, Halina Kaczmarek, Urszula Kiełkowska, Tomasz Kowalkowski, Anna Kozakiewicz, Wojciech Kujawski, Magdalena Ligor, Tomasz Ligor, Krzysztof Mazurek, Alina Sionkowska, Myroslav Sprynskyy, Iwona Szymańska, Adrian Topolski, Andrzej Wolan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Kiełkowska
Prowadzący grup: Stanisław Biniak, Marek Krzemiński, Wojciech Kujawski, Katarzyna Lewandowska, Magdalena Ligor, Piotr Piszczek, Alina Sionkowska, Sylwia Studzińska, Małgorzata Szultka-Młyńska, Iwona Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wolan
Prowadzący grup: Urszula Kiełkowska, Piotr Piszczek, Katarzyna Rafińska, Alina Sionkowska, Iwona Szymańska, Jacek Ścianowski, Marek Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wolan
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.