Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pragmatyka językowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-OG-K-PJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Pragmatyka językowa
Jednostka: Wydział Filologiczny (1999-2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Za realizowany przedmiot student uzyskuje 3 punkty ECTS w następującym układzie:


Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

Godziny realizowane przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego - 35 godzin (1,5 ECTS)

- udział w konwersatorium – 30 godzin

- konsultacje z nauczycielem akademickim - 5 godzin


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

Godziny realizowane bez udziału nauczyciela akademickiego związane z przygotowaniem się do zajęć i do zaliczenia - 40 godzin (1,5 ECTS)


Łącznie: 75 godzin (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Po zaliczeniu zajęć studenci znają podstawowe pojęcia używane w pragmatyce językowej - K_W12;

W2: Studenci znają różne teorie na temat zależności między semantyką a pragmatyką - K_W09;

W3: Studenci znają klasyfikację aktów mowy - K_W12;

W4: Studenci znają mechanizmy tworzenia tekstów o funkcji perswazyjnej - K_W10.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Studenci potrafią samodzielnie analizować najważniejsze typy aktów mowy - K_U10;

U2: Studenci posiadają umiejętność kodowania i dekodowania informacji na poziomie presupozycji i implikatury - K_U10;

U3: Studenci potrafią rozróżniać bezpośrednie i pośrednie akty mowy - K_U09;

U4: Studenci potrafią wskazać na językowe i pozajęzykowe wykładniki organizujące strukturę konwersacji - K_U10;

U5: Studenci potrafią tworzyć teksty o funkcji perswazyjnej - K_U10.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Studenci są świadomi nieetyczności technik manipulacyjnych - K_K11; K_K09;

K2: Student umie pracować w zespole - K_K08;


Metody dydaktyczne:

Analiza tekstów; dyskusja, referat.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz


Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

- wykład problemowy


Metody dydaktyczne poszukujące:

-studium przypadku


Skrócony opis:

Zajęcia z pragmatyki językowej podzielone są na dwa bloki: teoretyczny i praktyczny. Głównym celem bloku teoretycznego jest zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami pragmatyki językoznawczej. Blok praktyczny poświęcony jest perswazyjnej funkcji języka.

Pełny opis:

W czasie zajęć studenci poznają podstawowe pojęcia pragmatyki językowej, a w szczególności samo pojęcie pragmatyki językowej, pojęcie aktu mowy, presupozycji, illokucji, implikatury konwersacyjnej. Zaznajamiają się z różnymi teoriami na temat zależności między semantyką a pragmatyką. Poznają klasyfikacje aktów mowy, a także dowiadują się, jaka jest zależność między zróżnicowaniem językowym aktów mowy a kulturą danego społeczeństwa. Wprowadza się także opozycję bezpośrednich i pośrednich aktów mowy. Przedmiotem zajęć są także presupozycje (rozróżnienie presupozycji semantycznych i pragmatycznych) oraz implikatura konwersacyjna (ich rodzaje). Osobne zajęcia poświęcone są ogólnym i szczegółowym regułom organizacji struktury konwersacyjnej.

Blok zajęć praktycznych dotyczy perswazyjnej funkcji języka. Przedmiotem szczegółowych analiz są teksty nowomowy, współczesnej polityki, reklamy i kazań.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Konwersatorium – W1, W2, W3, W4, U1, U2, U3, U4, U5 [K_W09; K_W10; K_W12; K_U09, K_U10]

Aktywność na zajęciach – K1, K2 [K_K08; K_K09]

Kryteria oceniania:

po pierwsze - praca pisemna wykonana przez studenta w domu dotycząca perswazyjnej funkcji języka (np. scenariusz reklamy lub analiza reklamy istniejącej) - U1, U2, U3, U4, U5.

po drugie - sprawdzian pisemny z zagadnień teoretycznych poruszanych na zajęciach (listę zagadnień tworzą główne punkty podsumowujące każde zajęcia); W1, W2, W3, W4.

po trzecie - obecność na zajęciach (min. 80%);

po czwarte - aktywność ma zajęciach.

Kryteria oceniania:

ndst – poniżej 50%

dst- 50%-60%

dst plus- 60%-70%

db- 70%-80%

db plus- 80%-90%

bdb- powyżej 90%

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarek
Prowadzący grup: Adam Bednarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.