Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stylistyka praktyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-OG-K-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Stylistyka praktyczna
Jednostka: Wydział Filologiczny (1999-2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student ma ugruntowaną wiedzę z gramatyki współczesnego języka polskiego.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1) Godziny realizowane przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego - ćwiczenia - 30 godzin;

2) Godziny realizowane przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego w ramach indywidualnych konsultacji - 5 godzin;

3) Przygotowanie do zajęć: lektury i prace praktyczne (analiza tekstów zróżnicowanych stylistycznie bądź korekta i przygotowywanie tekstów) - 15 godzin;

4) E-learning (praca z wykorzystaniem platformy Moodle na podstawie materiałów przygotowanych przez prowadzącego) - 10 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student umie wyjaśnić pojęcie "stylu", scharakteryzować przedmiot badań oraz metodologię "stylistyki" jako dziedziny stojącej na pograniczu językoznawstwa i literaturoznawstwa;

W2: Student zna kryteria wykorzystywane do wyróżniania odmian i stylów współczesnej polszczyzny;

W3: Student umie wymienić cechy charakterystyczne poszczególnych odmian i stylów współczesnej polszczyzny.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student umie analizować teksty z różnych odmian stylistycznych: określić przynależność stylistyczną danej wypowiedzi, scharakteryzować zastosowane w niej środki stylistyczne i ich adekwatność, a także ocenić, czy wypowiedź w swojej warstwie językowej dobrze służy domniemanym celom nadawcy (funkcjom wypowiedzi);

U2: Student umie tworzyć wypowiedzi różnorodne stylistycznie, z zastosowaniem środków językowych adekwatnych do typu wypowiedzi.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Zagadnienie odmian i stylów współczesnej polszczyzny wiąże się w sposób bezpośredni z nauką o społeczeństwie, dlatego też w trakcie zajęć studenci zyskują wiedzę o powiązaniach między istnieniem poszczególnych odmian języka a zróżnicowaniem społecznym jego użytkowników;

K2: Podczas zajęć podejmowane są zagadnienia grzeczności językowej, związanej z istnieniem odmian oficjalnej i nieoficjalnej języka polskiego, dlatego też studenci zyskują wiedzę oraz umiejętności z zakresu użycia różnych środków językowych w zależności od typu kontaktu między uczestnikami aktu komunikacji.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- referatu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze stylistycznym zróżnicowaniem współczesnej polszczyzny oraz doskonalenie umiejętności analizowania i samodzielnego tworzenia wypowiedzi zróżnicowanych stylistycznie.

Pełny opis:

1. Funkcje wypowiedzi a językowe ukształtowanie tekstu.

2. Przedmiot i zakres stylistyki. Pojęcie stylu. Kryteria wyróżniania odmian i stylów współczesnej polszczyzny.

3. Odmiany polszczyzny: mówiona i pisana.

4. Odmiany polszczyzny: oficjalna i nieoficjalna. Grzeczność językowa.

5. Środki stylistyczne:

a) Leksykalne środki stylistyczne;

b) Składniowe środki stylistyczne;

c) Inne typy środków stylistycznych.

6. Cechy dobrego stylu. Kompozycja i spójność wypowiedzi.

7. Style funkcjonalne i ich wyznaczniki.

a) potoczny;

b) urzędowy;

c) naukowy;

d) retoryczny;

e) styl publicystyczny. Język mediów a różne odmiany stylistyczne polszczyzny.

8. Terytorialne i środowiskowe zróżnicowanie polszczyzny: dialekty i socjolekty.

9. Stylizacja językowa i jej rodzaje.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. M. Bańko (red.), Polszczyzna na co dzień, Warszawa 2007 (wybrane rozdziały: Rozdz. 1. Siedem kanonów stylu komunikatywnego...; Rozdz. 2. ABC stylistyki; Rozdz. 4. ABC dobrego mówcy).

2. E. Bańkowska, A. Mikołajczuk (red.), Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, Warszawa 2003.

3. J. Bartmiński (red.), Współczesny język polski, Lublin 2001 (wybrane artykuły: Język ustny a język pisany; Styl potoczny; Styl urzędowy; Styl artystyczny; Styl naukowy; Terytorialne odmiany polszczyzny; Środowiskowe i zawodowe odmiany języka).

4. Dialekty i gwary polskie. Kompendium internetowe, pod red. H. Karaś (http://www.dialektologia.uw.edu.pl/index.php).

5. R. Grzegorczykowa, Problem funkcji języka i tekstu w świetle teorii aktów mowy [w:] Język a kultura. T.4. Funkcje języka i wypowiedzi, pod red. J. Bartmińskiego i R. Grzegorczykowej, Wrocław 1991, s.11-28 (w Internecie: www.lingwistyka.uni.wroc.pl/jk/spis04.htm).

6. G. Majkowska, H. Satkiewicz, Język w mediach, [w:] Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, pod red. Walerego Pisarka, Kraków 1999, s. 181-196.

7. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008.

8. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Ćwiczenia ze stylistyki, Warszawa 2010.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. S. Gajda (red.), Przewodnik po stylistyce polskiej, Opole 1995.

2. S. Gajda (red.), Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Język polski, Opole 2001 (wybrane artykuły: System odmian i jego dynamika rozwojowa; Język potoczny; Język artystyczny; Język naukowy; Język administracji; Dialekty; Odmiany regionalne).

3. H. Kurkowska, S. Skorupka, Stylistyka polska. Zarys, wyd. V z uzupełnieniami, red. S. Gajda, Warszawa 2001.

4. K. Mosiołek-Kłosińska (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, wyd. 2 zmien., Warszawa 2014.

5. A. Wierzbicka, P. Wierzbicki, Praktyczna stylistyka, Warszawa 1970.

6. A. Wilkoń, Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice 2000.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawy zaliczenia:

1) Uczestnictwo w zajęciach (co najmniej 80% obecności);

2) Aktywność świadcząca o znajomości literatury przedmiotu (W1, W2, W3, K1);

3) Wykonywanie ćwiczeń na zajęciach oraz zadań domowych, także w formie elektronicznej na platformie Moodle (w tym w ramach zajęć zdalnych) (W1, W2, W3, U1, U2, K2) (wykonanie co najmniej 80% zadań);

4) Zaliczenie końcowego sprawdzianu pisemnego (W1, W2, W3, U1, U2, K2), ocenianego zgodnie z poniższymi kryteriami:

– niedostateczny: mniej niż 60%;

– dostateczny: 60-69%;

– dostateczny plus: 70-74%;

– dobry: 75-84%;

– dobry plus: 85-90%;

– bardzo dobry: 91-100%.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Bojałkowska
Prowadzący grup: Krystyna Bojałkowska
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WF/course/view.php?id=162
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Przeprowadzenie 20% zajęć (tj. 6 godzin) planowane jest w formie zdalnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.