Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Arcydzieła literatury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-s1KOMP1L-AL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Arcydzieła literatury
Jednostka: Wydział Filologiczny (1999-2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

zaliczenie przedmiotu Arcydzieła literatury w semestrze I

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Student za zaliczenie przedmiotu uzyskuje 3 punkty ECTS, odpowiadające nakładowi ok. 75 godzin pracy, z tego:

1,5 pkt ECTS za udział w zajęciach (30 godz. pracy) i za konsultacje z osobą prowadzącą;

1,5 pkt ECTS za pracę własną: wykonanie prac domowych (także referatów, prezentacji), przygotowanie się do zajęć, przygotowanie pracy zaliczeniowej lub przygotowanie się do sprawdzianu i/lub ustnego zaliczenia materiału.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student/ka:

- ma podstawową wiedzę o literaturze wybranych obszarów kulturowych, obejmującą periodyzację, genologię oraz twórczość wybranych autorów, a także ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu literatury w wymiarze międzykulturowym, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk, autorów czy utworów o znaczeniu transkulturowym, takich jak T. S. Eliot, B. Hrabal, A. Mickiewicz (K_W07, K_W08);

- ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych w wymiarze międzykulturowym (K_W10).


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/ka:

- potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z zakresu studiowanej dyscypliny w języku polskim oraz języku/językach danego obszaru kulturowego/danych obszarów kulturowych (K_U02);

- umie umiejscowić poznawane utwory literackie w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym, a także rozpoznać różne typy tekstów i przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem odpowiednich metod i terminologii (K_U07, K_U09);

- potrafi porównywać ze sobą teksty pochodzące z różnych obszarów kulturowych, rozpoznając zjawiska literackie w wymiarze międzykulturowym, ze szczególnym uwzględnieniem autorów, utworów, motywów itp. o znaczeniu transkulturowym(K_U11, K_U13).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/ka:


- docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości oraz wartość różnorodności kulturowej (K_K05);

- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego wybranych obszarów kulturowych (K_K06);

- uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów

i różnych jego form (K_K07).


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- referatu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najwybitniejszymi utworami literatury światowej wybranych obszarów językowych.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu przybliżenie wybranych arcydzieł literatury światowej w ich kontekście historycznym przy jednoczesnym wskazaniu na ich wartości ponadczasowe i uniwersalne. Przedmiotem refleksji stanie się kategoria oryginalności i wyznaczania nowych dróg w kulturze, jak również inspiracje oraz reinterpretacje w różnych okresach historycznych i współcześnie. Krytycznej analizie zostanie poddane także zagadnienie kanonu (wybitni twórcy, gatunki, prądy), proces jego kształtowania się poprzez recepcję i sposób jego weryfikacji. Podjęta zostanie ponadto kwestia znaczenia arcydzieł dla dziedzictwa kulturowego oraz formacji kolejnych pokoleń czytelników.

Teksty literackie będą analizowane i interpretowane pod kierunkiem nauczycieli akademickich specjalizujących się w danym obszarze językowym w ramach bloków zajęć liczących 15 godzin dydaktycznych. Zajęcia pozwolą na uchwycenie podobieństw i różnic między rozmaitymi kręgami językowymi i tradycjami.

Literatura:

Podawana przez prowadzących (zob. opis grupy zajęciowej)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywnego uczestnictwa studenta w zajęciach, znajomości obligatoryjnej literatury przedmiotu i bieżącego przygotowywania się do zajęć (np. prezentacji, udziału w dyskusji) (K_U02; K_K05, K_K06, K_K07).

Zaliczenie na ocenę po I i II sem.: praca pisemna, test lub inna forma wskazana przez prowadzącego (K_W07, K_W08, K_W10; K_U07, K_U09, K_U11, K_U13)

Praca pisemna po trzecim semestrze. (K_W07, K_W08, K_W10).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Abriszewska, Grażyna Halkiewicz-Sojak, Marcin Wołk
Prowadzący grup: Paulina Abriszewska, Grażyna Halkiewicz-Sojak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Halkiewicz-Sojak, Piotr Sadkowski, Marcin Wołk
Prowadzący grup: Grażyna Halkiewicz-Sojak, Piotr Sadkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.