Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań porównawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-s1KOMP1L-MBP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań porównawczych
Jednostka: Wydział Filologiczny (1999-2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Nd.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Łącznie w sem 1 i 2: 5 ECTS = ok. 125-150 godz.

Godziny kontaktowe: obecność na zajęciach 60 godz. + konsultacje: 10 godz.

Praca własna studenta: przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w zajęciach (lektury obowiązkowe, zdobywanie informacji we własnym zakresie na podstawie lektur dodatkowych i Internetu): 50 godz.

Przygotowanie do zaliczenia końcowego zajęć: 20 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

Student/ka posiada podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej (K_W01), w szczególności zaś ma podstawową wiedzę z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem komparatystyki literackiej i kulturowej (K_W02). Ponadto, student/ka ma podstawową wiedzę o powiązaniach komparatystyki literackiej i kulturowej

z pokrewnymi naukami humanistycznymi i społecznymi, w tym m.in. z naukami zajmującymi się sztukami pięknymi, muzykologią, teatrologią, filmoznawstwem, lecz także antropologią kultury, socjologią, itd. (K_W03). Student/ka ma wiedzę o podstawowej terminologii i metodologii badań w dziedzinie komparatystyki literackiej i kulturowej, wychodząc od tradycyjnych ujęć, na współczesnych koncepcjach kończąc (K_W04), a także ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju w całej historii komparatystyki na świecie, jak i najważniejszych nowych osiągnięciach w obszarze komparatystyki literackiej i kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji współczesnych (K_W05). Student zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w obrębie komparatystyki literackiej i kulturowej (K_W06). Cały ten zasób wiedzy ma dać podstawy dla studentów/ek do uczestnictwa w innych zajęciach komparatystycznych.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/ka potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i metod (K_U01), co szczególnie istotne w przypadku wciąż nie dość dobrze rozpoznanej w Polsce historii komparatystyki oraz wciąż zmieniającej się dyscypliny, m.in. za sprawą prawdziwie globalnego jej rozwoju i włączania w jej obręb tradycji pozaeuropejskich. Student/ka potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla komparatystyki literackiej i kulturowej (K_U04), zarówno tymi historycznymi, a co za tym idzie – klasycznymi, bądź niekiedy zapomnianymi, jak i – współczesnymi. Student/ka posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim i/lub

w języku/językach danego obszaru kulturowego z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł (K_U16), co okaże się dobrym weryfikatorem znajomości i umiejętności używania poszczególnych koncepcji komparatystycznych. Wreszcie, student/ka posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych badaczy oraz formułowania wniosków (K_U17), co pozwoli mu/jej na pełne wykorzystanie zdobyte wiedzy i umiejętności.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/ka ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01), a także identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu (K_K04).

Metody dydaktyczne:

Elementy wykładu (w tym fakultatywnie multimedialnego).

Analiza i interpretacja tekstów literackich i tekstów kultury w perspektywie komparatystycznej, z użyciem prezentowanych na zajęcia perspektyw badawczych.

Prezentacje (w tym fakultatywnie multimedialne) i/lub referaty przygotowywane samodzielnie przez studentów.

Dyskusja.

Inne – wybrane przez poszczególnych prowadzących ćwiczenia np. kreślenie „mapy myśli” porządkującej informacje zawartych w pomocniczych tekstach teoretycznych.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- panelowa
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

Przedmiot stanowi wprowadzenie studentów/ek w problematykę i metodologię badań porównawczych, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych problemów teorii komparatystyki.

Pełny opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów/ek w problematykę i metodologię badań porównawczych. Zajęcia mają więc charakter przygotowawczy do innych zajęć z zakresu komparatystyki literacko-kulturowej. Zajęcia mają zatem dać przyszłym adeptom podstawową wiedzę z zakresu historii dyscypliny, wskazać na główne tendencje rozwojowe i najważniejsze paradygmaty badawcze, dostarczyć pojęciowych i terminologicznych narzędzi niezbędnych do poznawania tekstów literackich i kulturowych w perspektywie porównawczej. Celem zajęć jest nie tylko zaznajomienie studentów/ek z różnymi teoriami, nie tylko przekazanie im pewnego zasobu wiedzy, ale przede wszystkim wyrobienie w nich umiejętności pracy z tekstami naukowymi, analizowania, zastosowania odpowiednich narzędzi, a także wyciągnięcia stosowanych wniosków pomocnych w pracy z tekstem literackim i kulturowym w perspektywie porównawczej. Studenci/tki mają zdobyć kompetencje poruszania się w gąszczu klasycznych i współczesnych teorii komparatystycznych oraz umiejętności wyboru odpowiednich narzędzi do analizowania i interpretowania dzieł literackich i kulturowych. Efektem zajęć, przez zarysowanie szerokiego tła społeczno-kulturowo-filozoficznego, ma być także umiejętność umieszczenia poszczególnych koncepcji na mapie humanistyki i nauk społecznych. Pozwolić ma to studentom/kom na szukanie inspiracji także w innych dyscyplinach akademickich (co zgodne jest z dokonującym się współcześnie zwrotem kulturalistycznym i dążeniem – czego komparatystyka jest najlepszym przykładem – do badań o charakterze trans- i interdyscyplinarnym). Zajęcia będą miały – z jednej strony – układ problemowy, z drugiej – ze względu na proces dydaktyczny – chronologiczny.

Na zakres tematyczny zajęć w całym cyklu składają się z pięciu grup tematów, które realizowane będą przez cały rok akademicki (dwa semestry):

I. Zajęcia wprowadzające

[1] Zapoznanie studentów z planem zajęć, warunkami zaliczenia i literaturą przedmiotu. Ogólne wprowadzenie w problematykę zajęć. Komparatystyka literacka, literacko-kulturowa, …, badania porównawcze, literatura światowa, tertium comparationis, i in. Miejsce komparatystyki wśród innych nauk humanistycznych i społecznych. Inter- i transdyscyplinarność komparatystyki.

[2] Zarys historyczny komparatystyki – główne nurty, tendencje rozwojowe, przemiany, tradycje, szkoły.

II. Źródła, korzenie, pochodzenie

[3] Johann Gottfried Herder: języki, literatury, kultury, narody

[4] Johann W. von Goethe i J.P. Eckerman – korpus Weltliteratur, funkcjonowanie Weltmarkt

[5] Adam Mickiewicz i wykłady paryskie

[6] Słowianofilskie wycieczki i literatury oralny – inna genealogia

[7] Friedrich Nietzsche: ku antycznym źródłom

[8] W stronę metody (Hutcheson Macaulay Possnett, Paul Van Tieghem i in.)

III. Kryzys, wątpliwości, instytucjonalizacja

[9] „Humanizowanie” humanistyki – Michaił Bachtin

[10] Erich Auerbach o filologii i literaturze światowej

[11] Ernst Robert Curtius – Literatura europejska i łacińskie średniowiecze

[12] Kryzys – René Wellek

[13] René Etiemble – re-wizja: Comparaison ne pas raison

IV. Teoretyzowanie/polityzowanie

[14] Henry H.H. Remak – definicja i funkcja literatury porównawczej

[15]Strukturalizmy na Wschodzie i Zachodzie

[16] Myślenie (poli)systemowe – Itamar Even-Zohar; słowacka koncepcja międzyliterackości – Dionýz Ďurišin

V. Ku praktyce i literaturze/teorii prawdziwie światowej

[17] 1993 Raport Bernheimera

[18] Komparatystyka literacka a studia kulturowe/kulturoznawstwo

[19] Orientalizm Edwarda W. Saida i sukces teorii postkolonialnej

[20] Planetarność Gayatri Chakravorty Spivak

[21] David Damrosch i World Literature reaktywacja: czy tylko Global English?

[22] Hauna Saussy’ego obrona komparatystyki prawdziwie globalnej

[23] „-fonie”, feminizmy i postkolonializm

[24] Nowa literatura porównawcza Stevena Tötösy de Zepetneka: konstruktywizm

[25] Nowa komparatystyka Emily Apter

[26] Komparatystyka a translatologia

[27] Komparatystyka, interdyscyplinarność, intermedialność

[28] Poza Europę: chińska teoria literatury i praktyka czytelnicza

[29] Światowa literatura sanskrytu: w stronę inne glo(k/b)alności i teorii emocji

[30] Podsumowanie. Rzut oka na polskie podwórko

Literatura:

Antologia zagranicznej komparatystyki…

1997 Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej, red. Halina Janaszek-Ivaničková, Warszawa: Instytut Kultury.

Badania porównawcze…

1998 Badania porównawcze. Dyskusja o metodzie, red. Alina Nowicka-Jeżowa, Izabelin: Świat Literacki.

Bakuła Bogusław

2000 Historia i komparatystyka. Szkice o literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku, Poznań: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka.

Balcerzan Edward

2010 Tłumaczenia jako „wojna światów”. W kręgu translatoryki i komparatystyki, Poznań.

Banaszak Grzegorz, Kmita Jerzy

1994 Społeczno-regulacyjna koncepcja kultury, Warszawa: Instytut Kultury.

Bielecki Marian

2010 Historia – Dialog – Literatura. Interakcyjna teoria procesu historycznoliterackiego, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Bilczewski Tomasz

2010 Komparatystyka i interpretacja. Nowoczesne badania porównawcze wobec translatologii, Kraków: Universitas.

Burszta Wojciech J.

2005 Nauki o kulturze wobec literatury. Przypadek antropologii, [w:] Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja, red. M. Czermińska i in., tom II, Kraków: Universitas, s. 85-98.

Burzyńska Anna, Markowski Michał Paweł

2006 Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków: Znak.

Chakrabarty Dipesh

2011 Prowincjonalizacja Europy. Myśl postkolonialna i różnica historyczna. Z nową przedmową autora, tłum. D. Kołodziejczyk, T. Dobrogoszcz, E. Domańska, Poznań.

Clifford James

2000 Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka, tłum. różni, Warszawa: KR.

Culler Jonathan

1998 Teoria literatury. Bardzo krótkie wprowadzenie, przeł. M. Basaj, Warszawa.

2013 Literatura w teorii, przeł. M. Maryl, Kraków: Universitas.

Damrosch David

2010 Literatura światowa w dobie postkanonicznej i hiperkanonicznej, tłum. A. Tenczyńska, w: Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki. Antologia, red. T. Bilczewski, Kraków, s. 367-380.

Dialog – Komparatystyka…

2002 Dialog – Komparatystyka – Literatura. Profesorowi Eugeniuszowi Czaplejewiczowi w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej, red. E. Kasperski, D. Ulicka, Warszawa.

Drogi i rozdroża…

2012 Drogi i rozdroża współczesnej komparatystyki europejskiej, red. A. Nowicka-Jeżowa, K. Wierzbicka-Trwoga, T. Wójcik, Warszawa: Elipsa.

Ďurišin Dionýz

1968 Podstawowe typy związków i zależności literackich, przeł. Jacek Baluch, „Pamiętnik Literacki”, 3/1968, z. 59, s. 345-357.

1971 Problemy integracji narodowego i międzynarodowego literackiego procesu rozwojowego, przeł. Jacek Baluch, „Ruch Literacki”, 4/1971.

1972 Z problemów literackiej komparatystyki, [w:] Vzťahy slovenskej a polskej literatury: od klasicizmu po súčasnosť, Bratislava: VSAV, s. 17-25.

1973a Komunikacja literacka a komparatystyka, [in:] O współczesnej kulturze literackiej, Warszawa: Ossolineum, s. 155-173.

1997 Koncepcja literatury światowej, przeł. Halina Janaszek-Ivaničková, [w:] Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej, /red./ Halina Janaszek-Ivaničková, Warszawa: Instytut Kultury 1997, s. 99-103.

Eco Umberto, Rorty Richard, Culler Jonathan, Brooke-Rose Christine

2008 Interpretacja i nadinterpretacja, red. S. Collini, przeł. T. Biroń, Kraków: Znak.

Fish Stanley

2002 Interpretacja, retoryka, polityka. Eseje wybrane, red. A. Szahaj, wstęp do polskiego wydania R. Rorty, przedmowa A. Szahaj, tłumacze różni, Kraków: Univesitas.

Gandhi Leela

2008 Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne, przeł. J. Serwański, posł. E. Domańska, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Hejmej Andrzej

2007 Interdyscyplinarność i badania komparatystyczne, „Wielogłos. Pismo Wydziału Polonistyki UJ”, nr 1/2007, s. 35-53.

2008 Muzyka w literaturze. Perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej, Kraków: Universitas.

2013 Komparatystyka. Studia literackie – studia kulturowe, Kraków: Universitas.

Janaszek-Ivaničková Halina

1980 O współczesnej komparatystyce literackiej, Warszawa: PWN.

Kasperski Edward

2010 Kategorie komparatystyki, Warszawa: UW.

Kola Adam F.

2008 Nie-klasyczna komparatystyka. W stronę nowego paradygmatu, „Teksty Drugie”, nr 1-2/2008, s. 56-74.

2010 Kulturoznawstwo a instytucjonalizacja komparatystyki, [w:] Komparatystyka dzisiaj, red. E. Kasperski, E. Szczęsna, t. 1, Kraków: Universitas, s. 81-95.

2010 Komparatystyka kulturoznawcza wobec wielokulturowego świata. W stronę metateorii krytycznej, w: Granice kultury, red. Andrzej Gwóźdź, Materiały I Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Katowice: Śląsk 2010, s. 213-224.

2012 Współczesne reinterpretacje ‘Weltliteratur’. ‘World Literature’ w poszukiwaniu teorii systemowo(-)światowej, „Tekstualia”, nr 4 (31), 2012, s. 111-127.

Komparatystyka dla humanistów…

2011 Komparatystyka dla humanistów, red. M. Dąbrowski, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Komparatystyka dzisiaj I

2010 Komparatystyka dzisiaj, red. E. Kasperski, E. Szczęsna, t. 1, Kraków.

Komparatystyka dzisiaj II

2011 Komparatystyka dzisiaj, red. E. Kasperski, E. Szczęsna, t. 2, Interpretacje, Warszawa: Elipsa.

Komparatystyka i konteksty…

2012 Komparatystyka i konteksty. Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym II, red. L. Wiśniewska, Bydgoszcz: Wyd. UKW.

Komparatystyka. Między…

2010 Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym, red. L. Wiśniewska, Bydgoszcz: Wyd. UKW.

Konstruktywizm w badaniach…

2006 Konstruktywizm w badaniach literackich. Antologia, red. E. Kuźma, A. Skrendo, J. Madejski, Kraków: Universitas.

Kulturowa teoria…

2006 Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski, R. Nycz, Kraków: Universitas.

Kuźma Erazm

1994 Między konstrukcją a destrukcją. Szkice z teorii i historii literatury, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Lalewicz Janusz

1985 Socjologia komunikacji literackiej. Problemy rozpowszechniania i odbioru literatury, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich; Wyd. PAN.

Literatura. Teoria…

1998 Literatura. Teoria. Metodologia, red. D. Ulicka, Warszawa.

Mitosek Zofia

(różne) Teorie badań literackich, Warszawa (różne wydania).

Niewspółmierność…

2010 Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki. Antologia, red. T. Bilczewski, Kraków: WUJ.

Nowicka-Jeżowa Alina

2005 Komparatystyka i filologia. Uwagi o studiach porównawczych literatur epok dawnych, [w:] Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja, /red./ Małgorzata Czermińska i in., tom II, Kraków: Universitas, 2005, s. 348-361.

Polonistyka w przebudowie…

2005 Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja, red. Małgorzata Czermińska i in., tom I i II, Kraków: Universitas.

Problemy teorii…

1987-1998 Problemy teorii literatury, wybór H. Markiewicz, Wrocław: WYD.

Rzońca Wiesław

1998 Witkacy – Norwid. Projekt komparatystyki dekonstrukcjonistycznej, Warszawa: Semper.

Said Edward W.

1991 Orientalizm, przeł. W. Kalinowski, wstęp Z. Żygulski jun., Warszawa: PIW.

Saussy Haun

2010 „Wyborny trup” pozszywany ze świeżych koszmarów. O memach, pszczelich rojach i samolubnych genach, tłum. E. Rajewska, w: Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki. Antologia, red. T. Bilczewski, Kraków.

Słownik terminów…

(różne) Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław-Warszawa (różne wydania).

Szahaj Andrzej

1996 Ironia i miłość. Neopragmatyzm Richarda Rorty’ego w kontekście sporu o postmodernizm, Wrocław: Leopoldinum.

1997 Granice anarchizmu interpretacyjnego, „Teksty Drugie”, nr 6/1997, s. 5-33.

2004 Zniewalająca moc kultury. Artykuły i szkice z filozofii kultury, poznania i polityki, Toruń: Wyd. UMK.

Teoria badań…

1965-1986 Teoria badań literackich za granicą. Antologia, opracowała S. Skwarczyńska, Kraków.

Teorie literatury XX…

2006 Teorie literatury XX wieku. Antologia, red. A. Burzyńska, M.P. Markowski, Kraków: Znak.

Tötösy de Zepetnek Steven

b.d. Comparative Cultural Studies and the Study of Central European Culture – Theory and Application, http://www.kakanien.ac.at/beitr/theorie/STotosy1.pdf

Ulicka Danuta

2007 Literaturoznawcze dyskursy możliwe. Studia z dziejów nowoczesnej teorii literatury w Europie Środkowo-Wschodniej, Kraków: Universitas.

W kręgu socjologii…

1977 W kręgu socjologii literatury: antologia tekstów zagranicznych, wstęp i red. A. Mencwel, t. 1, I. Stanowiska , t. 2, II. Zagadnienia, III. Interpretacje, Warszawa.

Walas Teresa

1993 Czy jest możliwa inna historia literatury?, Kraków: Universitas.

White Hayden

2000 Poetyka pisarstwa historycznego, red. E. Domańska, M. Wilczyński, tłumacze różni, Kraków: Universitas.

Współczesna teoria badań…

1967-1996 Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, opracowanie H. Markiewicz, Wrocław/Kraków [zwłaszcza t. II, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1972: cześć: Literaturoznawstwo porównawcze]

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia będą: uczestnictwo i aktywność na zajęciach oraz – niezbędne do tego – przeczytane lektury. Efekty z zakresu wiedzy będą sprawdzane przez weryfikację przygotowanych prezentacji i przeczytanej ze zrozumieniem zadanej lektury na poszczególne zajęcia. Pod uwagę będą brane tutaj i oceniane umiejętności studentów z zakresu wskazanego w efektach kształcenia, w tym przede wszystkim dotyczące umiejętności i kompetencji społecznych. Te będą poddawane ciągłej ocenie w trakcie trwania zajęć stosownie do używanych metod dydaktycznych (np. praca z tekstem, w grupie, dyskusja, umiejętność korzystania z elementów wykładu w trakcie zajęć, itd.). Kompetencje społeczne będą sprawdzane również przez zastosowanie różnego rodzaju narzędzi dydaktycznych, w trakcie zajęcia o charakterze dyskusyjnym, panelowym. Wszystkie one mają dać zatem studentom nie tylko wiedzę w danym zakresie, a co więcej umiejętności dyskutowania o kwestiach komparatystycznych. Waga uczestnictwa w ocenie końcowej: 50%.

Nieobecności powyżej dwóch zajęć wymagają zaliczenia stosownego materiału przed przystąpieniem do końcowej rozmowy zaliczeniowej, po uzgodnieniu z prowadzącym przedmiot w trakcie konsultacji. Nieobecność na poziomie 50% zajęć uniemożliwia ich zaliczenie. Wyjątkiem są następujące sytuacje: w przypadku uzasadnionej niemożności uczestniczenia w zajęciach studenci posiadający indywidualną organizację lub tok studiów, a także przebywających w ramach wymiany międzynarodowej zagranicą, zobowiązani są do ustalenia formy zaliczenia zajęć przed ich rozpoczęciem lub w pierwszym okresie ich trwania.

Zaliczenie na ocenę po I sem.: praca pisemna, test lub inna forma wskazana przez prowadzącego. Na zakończenie przewidziano pracę pisemną, test lub inna forma wskazana przez prowadzącego, np. w postaci egzaminu ustnego z zakresu objętego programem zajęć, sprawdzającą przede wszystkim zdobytą wiedzę, lecz również posiadane umiejętności i kompetencje społeczne. Waga zaliczenia w ocenie końcowej: 50%. Lista zagadnień obowiązujących studentów na rozmowie zaliczeniowej jest przygotowana i archiwizowana przez egzaminatora, podobnie jak zagadnienia czy tematy na pracę pisemną lub test (i in.).

Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest pozytywne zaliczenie obu komponentów (uczestnictwa i końcowej rozmowy zaliczeniowej).

Praktyki zawodowe:

Nd.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kola, Marcin Wołk
Prowadzący grup: Adam Kola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kola, Marcin Wołk
Prowadzący grup: Adam Kola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.