Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do wiedzy o kulturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-s1KOMP1L-WdWoK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0288) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje obejmujące sztuki i przedmioty humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Wstęp do wiedzy o kulturze
Jednostka: Wydział Filologiczny (1999-2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (zajęcia i konsultacje) - ok. 35h

Godziny pracy własnej studenta (przygotowanie do zajęć oraz do rozmowy na koniec semestru) - ok. 50h

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01: ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej

K_W02: ma podstawową wiedzę z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem komparatystyki literackiej i kulturowej

K_W03: ma podstawową wiedzę o powiązaniach komparatystyki literackiej i kulturowej

z pokrewnymi naukami humanistycznymi i społecznymi

K_W06: zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w obrębie komparatystyki literackiej i kulturowej

K_W13: ma podstawową wiedzę o złożonej naturze języka oraz jego historycznej zmienności


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U10: w podstawowym zakresie potrafi rozpoznać różne typy pozaliterackich wytworów wybranych kultur i przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem odpowiednich metod i terminologii

K_U16: posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim i/lub

w języku/językach danego obszaru kulturowego z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł

K_U17: posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych badaczy oraz formułowania wniosków

K_U20: rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z rożnych środowisk i kultur


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K05: docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości oraz wartość różnorodności kulturowej

K_K06: ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego wybranych obszarów kulturowych


Metody dydaktyczne:

Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe

Metody podające: prelekcja, wyjaśnienie lub objaśnienie

Metody poszukujące: praca w grupach

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu
- stolików eksperckich

Skrócony opis:

Konwersatorium służy zapoznaniu studentów z wybranymi stanowiskami i metodami badań kulturoznawczych. W związku z tym ma ono charakter wprowadzający i przeglądowy. Poszczególne zajęcia poświęcone są konkretnym tekstom wprowadzającym pojęcia, tezy oraz argumenty właściwe dla poszczególnych stanowisk z zakresu poznawanej dyscypliny. Podstawowym zadaniem studentów będzie zatem dogłębna lektura tekstów na zajęcia, umożliwiająca pracę w grupach zmierzającą do realizacji efektów kształcenia.

Pełny opis:

Na konwersatorium tym student zapozna się z wybranymi stanowiskami z zakresu nauk o kulturze. Oprócz ważnych koncepcji socjologicznych oraz antropologicznych, klasycznych dla teorii kultury, przedyskutujemy równie ważne, choć często pomijane, koncepcji filozoficzne. Duży nacisk położony zostanie na kwestie aksjologiczne oraz terminologiczne. Jednym z ważnych kontekstów interpretacji poszczególnych tekstów będzie metodologia nauk i związek nauk o kulturze z innymi naukami humanistycznymi i naukami ścisłymi. Zajęcia nie pretendują do roli kompendium czy też zarysu historii rozwoju kulturoznawstwa, służyć mają bardziej praktycznym i specyficznym dla komparatysty celom takim jak: wykształcenia umiejętności aplikowania niektórych teorii w interpretacji konkretnych pozaliterackich wytworów kultury oraz umiejscowieniu komparatystyki na tle innych nauk o kulturze.

Zagadnienia:

- pojęcie kultury

- problematyka medium

- kultura wysoka, kultura masowa, etnocentryzm, europocentryzm

- weberowska interpretacja kultury,

- psychoanalityczna teoria kultury

- strukturalizm i poststrukturalizm w badaniach kultury z perspektywy komparatystycznej

- interpretatywna teoria kultury i jej aktualność dla komparatysty

- antropologia kultury i jej problemy

- konstruktywizm w teorii kultury

- teorie kultury a aksjologia

Literatura:

Literatura podana jest w sylabusie poszczególnych grup.

.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywnego uczestnictwa studenta w zajęciach, w tym przede wszystkim znajomości obligatoryjnej literatury przedmiotu i umiejętności argumentowania z wykorzystaniem poznawanych tez i pojęć i wykorzystywania ujęć teoretycznych w praktyce analitycznej (K_U10, K_U16, K_U17, K_U20, K_K05, K_K06). Drugą składową jest ocena kolokwium kończącego zajęcia (K_W01, K_W02, K_W03, K_W06, K_W13); trzecią, rozmowa na temat wybranego tekstu (K_U10, K_U16, K_U17, K_U20, K_K05, K_K06).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Abriszewska, Marcin Wołk
Prowadzący grup: Paulina Abriszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Abriszewska, Marcin Wołk
Prowadzący grup: Paulina Abriszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.