Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Arcydzieła literatury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-s1KOMP1Z-AL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Arcydzieła literatury
Jednostka: Wydział Filologiczny (1999-2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Student za zaliczenie przedmiotu uzyskuje 3 punkty ECTS, odpowiadające nakładowi ok. 75 godzin pracy, z tego:

1,5 pkt ECTS za udział w zajęciach (30 godz. pracy) i za konsultacje z osobą prowadzącą;

1,5 pkt ECTS za pracę własną: wykonanie prac domowych (także referatów, prezentacji), przygotowanie się do zajęć, przygotowanie pracy zaliczeniowej lub przygotowanie się do sprawdzianu i/lub ustnego zaliczenia materiału.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student/ka:


- ma podstawową wiedzę o literaturze wybranych obszarów kulturowych (w I semestrze o literaturze antycznej, dawnej niemieckiej i angielskiej/amerykańskiej), obejmującą periodyzację, genologię oraz twórczość wybranych autorów, a także ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu literatury w wymiarze międzykulturowym, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk, autorów czy utworów o znaczeniu transkulturowym, jak np. Homera, Goethego, Shakespeare'a (K_W07, K_W08);

- ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych w wymiarze międzykulturowym (K_W10).


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/ka:


- potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z zakresu studiowanej dyscypliny w języku polskim oraz języku/językach danego obszaru kulturowego/danych obszarów kulturowych (K_U02);

- umie umiejscowić poznawane utwory literackie w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym, a także rozpoznać różne typy tekstów i przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem odpowiednich metod i terminologii (K_U07, K_U09);

- potrafi porównywać ze sobą teksty pochodzące z różnych obszarów kulturowych, rozpoznając zjawiska literackie w wymiarze międzykulturowym, ze szczególnym uwzględnieniem autorów, utworów, motywów itp. o znaczeniu transkulturowym, np. Homera, Goethego, Shakespeare'a (K_U11, K_U13).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/ka:


- docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości oraz wartość różnorodności kulturowej (K_K05);

- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego wybranych obszarów kulturowych (K_K06);

- uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów

i różnych jego form (K_K07).


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- referatu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najwybitniejszymi utworami literatury światowej wybranych obszarów językowych.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu przybliżenie wybranych arcydzieł literatury światowej w ich kontekście historycznym przy jednoczesnym wskazaniu na ich wartości ponadczasowe i uniwersalne. Przedmiotem refleksji stanie się kategoria oryginalności i wyznaczania nowych dróg w kulturze, jak również inspiracje oraz reinterpretacje w różnych okresach historycznych i współcześnie. Krytycznej analizie zostanie poddane także zagadnienie kanonu (wybitni twórcy, gatunki, prądy), proces jego kształtowania się poprzez recepcję i sposób jego weryfikacji. Podjęta zostanie ponadto kwestia znaczenia arcydzieł dla dziedzictwa kulturowego oraz formacji kolejnych pokoleń czytelników.

Teksty literackie będą analizowane i interpretowane pod kierunkiem nauczycieli akademickich specjalizujących się w danym obszarze językowym w ramach bloków zajęć liczących 15 godzin dydaktycznych. Zajęcia pozwolą na uchwycenie podobieństw i różnic między rozmaitymi kręgami językowymi i tradycjami.

Literatura:

Arcydzieła literatury antycznej - patrz sylabus szczegółowy do zajęć w cyklu.

Arcydzieła literatury angielskiej

1. G. Chaucer, Opowieści Kanterberyjskie

2. W. Shakespeare, Hamlet

3. J. Milton, Raj utracony

4. L. Sterne, Tristram Shandy

5. O. Wilde, Portret Doriana Graya

6. J. Joyce, Ulisses lub Portret artysty z czasów młodości

7. G. Orwell, Rok 1984

Arcydzieła literatury amerykańskiej

1. H. Melville, Moby Dick

2. H. James, Ambasadorowie

3. T. S. Eliot, Ziemia jałowa

4. W. Faulkner, Absalomie, Absalomie...

Arcydzieła literatury niemieckiej (cz. I)

1. Johann W. Goethe, Faust, część I

2. Heinrich von Kleist, Trzęsienie ziemi w Chile

3. Heinrich Heine, Niemcy. Baśń zimowa

3. Georg Büchner, Woyzeck

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywnego uczestnictwa studenta w zajęciach, znajomości obligatoryjnej literatury przedmiotu i bieżącego przygotowywania się do zajęć (np. prezentacji, udziału w dyskusji) (K_U02; K_K05, K_K06, K_K07).

Zaliczenie na ocenę po I i II sem.: praca pisemna, test lub inna forma wskazana przez prowadzącego (K_W07, K_W08, K_W10; K_U07, K_U09, K_U11, K_U13)

Egzamin w formie ustnej lub pisemnej po III semestrze. Zakres egzaminu obejmuje materiał zajęć w semestrze I, II i III. (K_W07, K_W08, K_W10)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kola, Danuta Kowalewska, Marcin Wołk
Prowadzący grup: Adam Kola, Danuta Kowalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. J.M. Coetzee, Kto to jest klasyk: http://www.newsweek.pl/kto-to-jest-klasyk,45206,1,1.html, Z. Herbert, Dlaczego klasycy?

2. Homer, Iliada (pieśni: 1,22-24), tłum. K. Jeżewska lub I. Wieniewski; Odyseja (pieśni 1, 6, 11, 19, 21), tłum. J. Parandowski.

3. Tukidydes, Wojna Peloponeska, Mowa pogrzebowa Peryklesa z księgi II, tłum. K. Kumaniecki, Arystofanes, Chmury (dowolne tłumaczenie)

4. Eurypides, Medea, Alkestis, tłum. J. Łanowski, dowolne wydanie;

5. Katullus, Poezje wszystkie , tłum. G. Franczak, A. Klęczar, Kraków 2013, utwory: 1, 2, 5, 29, 39, 51, 57, 63, 70, 76, 84)

Owidiusz, Elegie: I,2; I,6; I,7; I,8; I,14; I,15; II,7; II,19; IV,2; IV,4; Propercjusz, Elegie I,2; I,18 w: Rzymska elegia miłosna, wyb, i oprac. S. Stabryła, Wrocław 1975 i wydania późniejsze.

6. Platon, Uczta (tłum. A. Serafin), Petroniusz, Uczta u Trymalchiona, tłum. L. Wysocki w: Petroniusz, Satyrikon, s. 55-100.

7. św. Paweł, List do Rzymian, Listy do Koryntian (Biblia Tysiąclecia)

8. Żywot św. Antoniego w: Święty Antoni : Żywot / [Atanazy]. Pisma ascetyczne / [Antoni Pustelnik] ; przekł. Ewa Dąbrowska [et al.] ; wprow. i wstępy Ewa Wipszycka ; dodatek Ysabel de Andia, Louis Bouyer ; przekł. [dodatku] Janina Dembska, Kraków 2005; lub w: Atanazy, Żywot św. Antoniego, tłum. Z. Brzostowska - A. Ziółkowski - S. Kazikowski - R. Turzyński, Warszawa 1987.

Augustyn, Wyznania, (księgi I,II, VII i VIII), tłum. Z. Kubiak, dowolne wydanie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Kowalewska, Rafał Toczko, Marcin Wołk
Prowadzący grup: Danuta Kowalewska, Rafał Toczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. J.M. Coetzee, Kto to jest klasyk: http://www.newsweek.pl/kto-to-jest-klasyk,45206,1,1.html, Z. Herbert, Dlaczego klasycy?

2. Homer, Iliada (pieśni: 1,22-24), tłum. K. Jeżewska lub I. Wieniewski; Odyseja (pieśni 1, 6, 11, 19, 21), tłum. J. Parandowski.

3. Tukidydes, Wojna Peloponeska, Mowa pogrzebowa Peryklesa z księgi II, tłum. K. Kumaniecki, Arystofanes, Chmury (dowolne tłumaczenie)

4. Eurypides, Medea, Alkestis, tłum. J. Łanowski, dowolne wydanie;

5. Katullus, Poezje wszystkie , tłum. G. Franczak, A. Klęczar, Kraków 2013, utwory: 1, 2, 5, 29, 39, 51, 57, 63, 70, 76, 84)

Owidiusz, Elegie: I,2; I,6; I,7; I,8; I,14; I,15; II,7; II,19; IV,2; IV,4; Propercjusz, Elegie I,2; I,18 w: Rzymska elegia miłosna, wyb, i oprac. S. Stabryła, Wrocław 1975 i wydania późniejsze.

6. Platon, Uczta (tłum. A. Serafin), Petroniusz, Uczta u Trymalchiona, tłum. L. Wysocki w: Petroniusz, Satyrikon, s. 55-100.

7. św. Paweł, List do Rzymian, Listy do Koryntian (Biblia Tysiąclecia)

8. Żywot św. Antoniego w: Święty Antoni : Żywot / [Atanazy]. Pisma ascetyczne / [Antoni Pustelnik] ; przekł. Ewa Dąbrowska [et al.] ; wprow. i wstępy Ewa Wipszycka ; dodatek Ysabel de Andia, Louis Bouyer ; przekł. [dodatku] Janina Dembska, Kraków 2005; lub w: Atanazy, Żywot św. Antoniego, tłum. Z. Brzostowska - A. Ziółkowski - S. Kazikowski - R. Turzyński, Warszawa 1987.

Augustyn, Wyznania, (księgi I,II, VII i VIII), tłum. Z. Kubiak, dowolne wydanie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.