Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań porównawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-s1KOMP1Z-MBP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań porównawczych
Jednostka: Wydział Filologiczny (1999-2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Nd.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Łącznie w sem 1 i 2: 5 ECTS = ok. 125-150 godz.

Godziny kontaktowe: obecność na zajęciach 60 godz. + konsultacje: 10 godz.

Praca własna studenta: przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w zajęciach (lektury obowiązkowe, zdobywanie informacji we własnym zakresie na podstawie lektur dodatkowych i Internetu): 50 godz.

Przygotowanie do zaliczenia końcowego zajęć: 20 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

Student/ka posiada podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej (K_W01), w szczególności zaś ma podstawową wiedzę z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem komparatystyki literackiej i kulturowej (K_W02). Ponadto, student/ka ma podstawową wiedzę o powiązaniach komparatystyki literackiej i kulturowej z pokrewnymi naukami humanistycznymi i społecznymi, w tym m.in. z naukami zajmującymi się sztukami pięknymi, muzykologią, teatrologią, filmoznawstwem, lecz także antropologią kultury, socjologią, itd. (K_W03). Student/ka ma wiedzę o podstawowej terminologii i metodologii badań w dziedzinie komparatystyki literackiej i kulturowej, wychodząc od tradycyjnych ujęć, na współczesnych koncepcjach kończąc (K_W04), a także ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju w całej historii komparatystyki na świecie, jak i najważniejszych nowych osiągnięciach w obszarze komparatystyki literackiej i kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji współczesnych (K_W05). Student zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w obrębie komparatystyki literackiej i kulturowej (K_W06). Cały ten zasób wiedzy ma dać podstawy dla studentów/ek do uczestnictwa w innych zajęciach komparatystycznych.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/ka potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i metod (K_U01), co szczególnie istotne w przypadku wciąż nie dość dobrze rozpoznanej w Polsce historii komparatystyki oraz wciąż zmieniającej się dyscypliny, m.in. za sprawą prawdziwie globalnego jej rozwoju i włączania w jej obręb tradycji pozaeuropejskich. Student/ka potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla komparatystyki literackiej i kulturowej (K_U04), zarówno tymi historycznymi, a co za tym idzie – klasycznymi, bądź niekiedy zapomnianymi, jak i – współczesnymi. Student/ka posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim i/lub w języku/językach danego obszaru kulturowego z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł (K_U16), co okaże się dobrym weryfikatorem znajomości i umiejętności używania poszczególnych koncepcji komparatystycznych. Wreszcie, student/ka posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych badaczy oraz formułowania wniosków (K_U17), co pozwoli mu/jej na pełne wykorzystanie zdobyte wiedzy i umiejętności.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/ka ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01), a także identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu (K_K04).

Metody dydaktyczne:

Elementy wykładu (w tym fakultatywnie multimedialnego).

Analiza i interpretacja tekstów literackich i tekstów kultury w perspektywie komparatystycznej, z użyciem prezentowanych na zajęciach perspektyw badawczych.

Prezentacje (w tym fakultatywnie multimedialne) i/lub referaty przygotowywane samodzielnie przez studentów.

Dyskusja.

Inne – wybrane przez poszczególnych prowadzących metody, np. kreślenie „mapy myśli” porządkującej informacje zawarte w pomocniczych tekstach teoretycznych.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- panelowa
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

Przedmiot stanowi wprowadzenie studentów w problematykę i metodologię badań porównawczych, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych problemów teorii komparatystyki.

Pełny opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w problematykę i metodologię badań porównawczych. Zajęcia mają więc charakter przygotowawczy wobec innych zajęć z zakresu komparatystyki literacko-kulturowej. Dają podstawową wiedzę z zakresu historii dyscypliny, wskazują główne tendencje rozwojowe i najważniejsze paradygmaty badawcze, dostarczają pojęciowych i terminologicznych narzędzi niezbędnych do poznawania tekstów literackich i kulturowych w perspektywie porównawczej. Celem zajęć jest nie tylko zaznajomienie studentów z różnymi teoriami i przekazanie im pewnego zasobu wiedzy, ale przede wszystkim wyrobienie w nich umiejętności pracy z tekstami naukowymi, analizowania, zastosowania odpowiednich narzędzi, a także wyciągania wniosków pomocnych w pracy z tekstem literackim i kulturowym w perspektywie porównawczej. Efektem zajęć, dzięki zarysowaniu szerokiego tła społeczno-kulturowo-filozoficznego, ma być także umiejętność umieszczenia poszczególnych koncepcji na mapie humanistyki i nauk społecznych. Pozwolić ma to studentom na szukanie inspiracji także w innych dyscyplinach akademickich (co zgodne jest z dokonującym się współcześnie zwrotem kulturalistycznym i podejmowaniem badań o charakterze trans- i interdyscyplinarnym). Zajęcia będą miały – z jednej strony – układ problemowy, z drugiej – ze względu na proces dydaktyczny – chronologiczny.

Na zakres tematyczny zajęć w całym cyklu składają się z pięciu grup tematów, które realizowane będą przez cały rok akademicki (dwa semestry):

I. Zajęcia wprowadzające

[1] Zapoznanie studentów z planem zajęć, warunkami zaliczenia i literaturą przedmiotu. Ogólne wprowadzenie w problematykę zajęć. Komparatystyka literacka, literacko-kulturowa, badania porównawcze, literatura światowa, tertium comparationis, i in. Miejsce komparatystyki wśród innych nauk humanistycznych i społecznych. Inter- i transdyscyplinarność komparatystyki.

[2] Zarys historyczny komparatystyki – główne nurty, tendencje rozwojowe, przemiany, tradycje, szkoły.

II. Źródła, korzenie, pochodzenie

[3] Johann Gottfried Herder: języki, literatury, kultury, narody

[4] Johann W. von Goethe i J.P. Eckerman – korpus Weltliteratur, funkcjonowanie Weltmarkt

[5] Adam Mickiewicz i wykłady paryskie

[6] Słowianofilskie wycieczki i literatura oralna – inna genealogia

[7] Friedrich Nietzsche: ku antycznym źródłom

[8] W stronę metody (Hutcheson Macaulay Possnett, Paul Van Tieghem i in.)

III. Kryzys, wątpliwości, instytucjonalizacja

[9] „Humanizowanie” humanistyki – Michaił Bachtin

[10] Erich Auerbach o filologii i literaturze światowej

[11] Ernst Robert Curtius, Literatura europejska, w: Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, przeł. i oprac. Borowski, Kraków 1997. (wybrane fragmenty)

[12] Kryzys – René Wellek

[13] René Etiemble – re-wizja: Comparaison ne pas raison

IV. Teoretyzowanie/polityzowanie

[14] Henry H.H. Remak – definicja i funkcja literatury porównawczej

[15]Strukturalizmy na Wschodzie i Zachodzie

[16] Myślenie (poli)systemowe – Itamar Even-Zohar; słowacka koncepcja międzyliterackości – Dionýz Ďurišin

V. Ku praktyce i literaturze/teorii prawdziwie światowej

[17] 1993 Raport Bernheimera

[18] Komparatystyka literacka a studia kulturowe/kulturoznawstwo

[19] Orientalizm Edwarda W. Saida i sukces teorii postkolonialnej

[20] Planetarność Gayatri Chakravorty Spivak

[21] David Damrosch i World Literature reaktywacja: czy tylko Global English?

[22] Hauna Saussy’ego obrona komparatystyki prawdziwie globalnej

[23] „-fonie”, feminizmy i postkolonializm

[24] Nowa literatura porównawcza Stevena Tötösy de Zepetneka: konstruktywizm

[25] Nowa komparatystyka Emily Apter

[26] Komparatystyka a translatologia

[27] Komparatystyka, interdyscyplinarność, intermedialność

[28] Poza Europę: chińska teoria literatury i praktyka czytelnicza

[29] Światowa literatura sanskrytu: w stronę inne glo(k/b)alności i teorii emocji

[30] Podsumowanie. Rzut oka na polskie podwórko

Literatura:

Literaturę obowiązującą w danym cyklu dydaktycznym wskazują prowadzący (zob. opis grupy zajęciowej)

Metody i kryteria oceniania:

Szczegółowe zasady zaliczenia w poszczególnych semestrach wskazują osoby prowadzące. Zasady ogólne:

Pierwszym elementem podlegającym ocenie w każdym z semestrów będzie bieżące przygotowanie do zajęć i aktywne w nich uczestnictwo. Efekty z zakresu wiedzy będą sprawdzane przez weryfikację przygotowanych prezentacji i przeczytanej ze zrozumieniem lektury zadanej na poszczególne zajęcia. Pod uwagę będą brane i oceniane umiejętności studentów z zakresu wskazanego w efektach kształcenia. Kompetencje społeczne będą poddawane ciągłej ocenie w trakcie trwania zajęć stosownie do używanych metod dydaktycznych (np. praca z tekstem, w grupie, dyskusja, umiejętność korzystania z elementów wykładu w trakcie zajęć, itd.). Kompetencje społeczne będą sprawdzane również przez zastosowanie różnego rodzaju narzędzi dydaktycznych w trakcie zajęć o charakterze dyskusyjnym. Waga oceny bieżącej w ocenie końcowej: 50%.

Nieobecności powyżej dwóch zajęć wymagają zaliczenia stosownego materiału w formie wskazanej przez osobę prowadzącą zajęcia. Nieobecność na poziomie 50% zajęć uniemożliwia ich zaliczenie. Studenci mający indywidualną organizację lub tok studiów zobowiązani są do ustalenia formy zaliczenia zajęć przed ich rozpoczęciem lub w pierwszym okresie ich trwania.

Drugi element zaliczenia: po I sem. - praca pisemna, test lub inna forma wskazana przez prowadzącego; po II sem. - egzamin ustny z zakresu objętego programem obu semestrów, sprawdzający zdobytą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. Lista zagadnień obowiązujących studentów na egzaminie jest przygotowana i archiwizowana przez egzaminatora, podobnie jak zagadnienia czy tematy na pracę pisemną lub test (i in.). Waga tego elementu w ocenie końcowej: 50%.

Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest pozytywne zaliczenie wszystkich komponentów.

Praktyki zawodowe:

Nd.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Skubaczewska-Pniewska, Marcin Wołk
Prowadzący grup: Anna Skubaczewska-Pniewska, Marcin Wołk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Abriszewska, Dariusz Pniewski, Marcin Wołk
Prowadzący grup: Paulina Abriszewska, Dariusz Pniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.