Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia języka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0702-s1POL1L-FJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Filozofia języka
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Student/ka za zaliczenie przedmiotu uzyskuje 2 punkty ECTS, odpowiadające nakładowi ok. 60 godzin pracy, z tego:

1 pkt ECTS za udział w zajęciach (30 godz. pracy) i za konsultacje z osobą prowadzącą;

1 pkt ECTS za pracę własną (30 godz. pracy): wykonanie prac domowych (także referatów, prezentacji), przygotowanie się do zajęć, przygotowanie pracy zaliczeniowej lub przygotowanie się do sprawdzianu i/lub ustnego zaliczenia materiału.

Efekty uczenia się - wiedza:

Po ukończeniu zajęć student/ka:

1. ma poszerzoną wiedzę o przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach filologii polskiej z filozofią; K_W02

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu zajęć student/ka:

potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu filozofii, analizuje teksty filozoficzne na poziomie podstawowym.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu zajęć student/ka:

1. ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata;

(K_K12)

Metody dydaktyczne:

dyskusja

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- referatu
- stolików eksperckich

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie wprowadzenie wybranych zagadnień z filozofii języka.

Pełny opis:

Zadaniem zajęć jest przybliżenie uczestnikom wybranych zagadnień z filozofii języka. Szczególny nacisk kładziony jest na kwestie związków literaturoznawstwa i filozofii języka. Przedmiotem analiz będą zarówno teksty stricte filozoficzne jak i z pogranicza dziedzin takich jak antropologia, socjo- etnolingwistyka, kutlturoznawstwo,teoria literatury. Badaniu takich problemów jak interpretacja, kontekst medium etc. towarzyszyć będzie budowanie słownika podstawowych pojęć, kategorii filozoficznych.

Literatura:

Literaturę, jak i szczegółowy zakres zagadnień wskazuje prowadzący grupę (patrz szczegółowy sylabus konwersatorium).

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania podawane są każdorazowo w sylabusach konwersatoriów poszczególnych lat.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Abriszewska
Prowadzący grup: Paulina Abriszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.