Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura w perspektywie kulturowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0702-s1POL1L-LwPK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Literatura w perspektywie kulturowej
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Student/ka za zaliczenie przedmiotu uzyskuje 3 punkty ECTS, odpowiadające nakładowi ok. 75 godzin pracy, z tego:

1,5 pkt ECTS za udział w zajęciach (30 godz. pracy) i za konsultacje z osobą prowadzącą;

1,5 pkt ECTS za pracę własną: wykonanie prac domowych, przygotowanie się do zajęć, przygotowanie pracy zaliczeniowej i przygotowanie się do sprawdzianu.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student/ka po zaliczeniu konwersatorium:

1. Ma elementarną wiedzę o związkach literatury polskiej z literaturą powszechną oraz z innymi mediami (film, komiks) (K_W04).

2. Ma elementarną wiedzę z zakresu historii kultury europejskiej, najważniejszych zjawisk i tendencji rozwojowych kultury nowożytnej i głównych zagadnień antropologii literatury i kultury (K_W18).

3. Zna podstawową problematykę kultury popularnej oraz jej relacji (odniesień i hierarchii) z kulturą wysoką, a także zjawisk i zagadnień kultury masowej, rozumie rolę środków masowego przekazu w kształtowaniu kultury współczesnej, zna sposoby funkcjonowania kultury w mediach (K_W19).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

1. Potrafi rozpoznać zjawiska literackie; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami kultury (K_U01).

2. Potrafi wykazać się znajomością i zrozumieniem literackich i nieliterackich tekstów oraz koncepcji i teorii związanych z filologią polską (K_U07).

3. Rozumie i interpretuje zjawiska i symbole dawnej i współczesnej kultury, w tym kultury masowej (K_U12).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

1. Rozumie pluralizm kulturowy (K_K04).

2. Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania związane z literaturą i życiem literackim i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niespecjalistami w danej dziedzinie (K_K11).

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- okrągłego stołu
- oxfordzka
- panelowa
- projektu
- referatu
- seminaryjna
- stolików eksperckich
- studium przypadku
- WebQuest

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie sposobów odczytań jak i funkcjonowania literatury w perspektywie kulturowej. Na zajęciach wybrane teksty literackie interpretowane są za pomocą narzędzi związanych ze "zwrotem kulturowym", przez pryzmat antropologii kulturowej oraz w powiązaniu z mediami (zagadnienia oralności, piśmienności itd.).

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie sposobów odczytań jak i funkcjonowania literatury w perspektywie kulturowej. Na zajęciach wybrane teksty literackie interpretowane są na przykład za pomocą narzędzi związanych ze "zwrotem kulturowym", przez pryzmat antropologii kulturowej i literatury oraz w powiązaniu z mediami (zagadnienia oralności, piśmienności itd.). Oprócz teoretycznego aspektu perspektywy kulturowej na zajęciach omawiane są:

- przykłady związków między literaturą a innymi mediami (film, powieść graficzna, "teksty" audiowizualne etc.);

- różne sposoby funkcjonowania literatury w obiegu kulturowym (kultura masowa, popularna),

- powiązania literatury polskiej z literaturą powszechną.

Literatura:

Literaturę podają poszczególni prowadzący.

Metody i kryteria oceniania:

Szczegółowe warunki zaliczenia ustalają prowadzący zajęcia.

Końcowa ocena z konwersatorium uwzględnia:

1. Ocenę ciągłą pracy studenta/ki w czasie zajęć, świadczącej o znajomości literatury przedmiotu, zrozumieniu problematyki wprowadzanej na zajęciach, stopniu opanowania umiejętności ćwiczonych na zajęciach i poziomie odpowiednich kompetencji społecznych.

2. Ocenę stopnia przygotowania do zajęć - przeczytania lektur i przyswojenia wiedzy, jak i wykonana zadań domowych - np. samodzielnych interpretacji.

3. Ocenę referatów / prezentacji - staranności ich wykonania, pogłębionego ujęcia wskazanego tematu.

4. Zależnie od decyzji prowadzącego (prowadzący może wybrać wszystkie opcje):

a) ocenę z testu sprawdzającego wiedzę, umiejętności i inne kompetencje,

b) ocenę ustnego zaliczenia materiału przez studenta/kę (w tym wykazania się odpowiednimi umiejętnościami i kompetencjami społecznymi),

c) ocenę z końcowej pracy pisemnej (zaliczeniowej), sprawdzającej umiejętność praktycznego wykorzystania kompetencji uzyskanych podczas zajęć (może nią być np. zestawienie bibliografii osobowej wybranego autora).

- W4, W18, W19; U1, U7, U12, K4, K11.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Abriszewska, Danuta Kűnstler-Langner, Mirosława Radowska-Lisak
Prowadzący grup: Paulina Abriszewska, Danuta Kűnstler-Langner, Mirosława Radowska-Lisak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Kűnstler-Langner
Prowadzący grup: Magdalena Goik, Danuta Kowalewska, Danuta Kűnstler-Langner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.