Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia z filozofii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0702-s1POL1L-WZZF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z filozofii
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Student/ka za zaliczenie przedmiotu uzyskuje 2 punkty ECTS, odpowiadające nakładowi ok. 60 godzin pracy, z tego:


1 pkt ECTS za udział w zajęciach (30 godz. pracy) i za konsultacje z osobą prowadzącą;


1 pkt ECTS za pracę własną (30 godz. pracy): wykonanie prac domowych (także referatów, prezentacji), przygotowanie się do zajęć, przygotowanie pracy zaliczeniowej lub przygotowanie się do sprawdzianu i/lub ustnego zaliczenia materiału.

Efekty uczenia się - wiedza:

Po ukończeniu zajęć student/ka:


ma poszerzoną wiedzę o przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach filologii polskiej z filozofią; K_W02

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu zajęć student/ka:


potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu filozofii, analizuje teksty filozoficzne na poziomie podstawowym. K_U01

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu zajęć student/ka:


1. ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata;


(K_K12)

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- referatu
- stolików eksperckich

Skrócony opis:

Wprowadzenie do wybranych zagadnień filozoficznych

Pełny opis:

Zadaniem zajęć jest przybliżenie uczestnikom wybranych zagadnień z historii filozofii. Szczególny nacisk kładziony jest na kwestie związków literaturoznawstwa i filozofii. Przedmiotem analiz będą zarówno teksty stricte filozoficzne jak i z pogranicza dziedzin takich jak antropologia, socjo- etnolingwistyka, kulturoznawstwo,teoria literatury. Na zajęciach będą rozpatrywane takie kwestie jak interpretacja, kontekst medium etc. towarzyszyć temu będzie budowanie słownika podstawowych pojęć, kategorii filozoficznych.

Literatura:

Literaturę, jak i szczegółowy zakres zagadnień wskazuje prowadzący grupę (patrz szczegółowy sylabus konwersatorium).

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się: ocena z kolokwium kończącego kurs (termin kolokwium - przedostatnie zajęcia) oraz ocena aktywności i stopnia przygotowania (znajomość zadawanych lektury, przygotowywanie referatów itd.); K_W02, K_U01, K_K12.

Dopuszczalne są dwie nieobecności, trzecia i czwarta oznacza, odpowiednio, jedno, dwa dodatkowe pytania na kolokwium; piąta nieobecność jest równoznaczna z koniecznością napisania dodatkowej pracy, której temat ustalany jest z prowadzącą zajęcia.

Szczegóły zaliczenia omawiane są na pierwszych zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Abriszewska
Prowadzący grup: Paulina Abriszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.