Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język polski w turystyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0702-s1POL3L-KUSM-JP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Język polski w turystyce
Jednostka: Wydział Filologiczny (1999-2019)
Grupy:
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WF/course/view.php?id=1060
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość języka polskiego na poziomie A2/B1.

UWAGA!

SĄ TO ZAJĘCIA WYŁĄCZNIE DLA OSÓB, DLA KTÓRYCH JĘZYK POLSKI JEST JĘZYKIEM OBCYM/ DRUGIM.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

- udział w ćwiczeniach – 30 godzin;

- konsultacje z nauczycielem akademickim - 4 godziny.

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- przygotowanie do ćwiczeń – 30 godzin;

- pisanie prac, projektów - 20 godzin;

- czytanie literatury – 10 godzin;

- przygotowanie do kolokwium- 6 godzin.

Łącznie: 100 godz. (4 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1: zna leksykę związaną z branżą turystyczną;

W2: rozpoznaje środki językowe należące do oficjalnej i nieoficjalnej odmiany polszczyzny zawodowej;

W3: orientuje się w procedurach związanych z organizacją wycieczek i z reklamą.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1: zabiera głos na tematy związane z organizacją wyjazdów turystycznych, obsługą biura turystycznego, posługuje się przy tym specjalistycznym słownictwem i strukturami dobranymi do sytuacji;

U2: wypowiada się na temat atrakcji turystycznych Polski;

U3: czyta ze zrozumieniem proste teksty publicystyczne na temat turystyki w Polsce;

U4: wypełnia podstawowe formularze związane z pracą biura turystycznego;

U5: potrafi napisać ofertę, reklamację, list reklamowy.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1: ma przekonanie o wadze zachowania działań profesjonalnych, jest zdolny do refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej;

K2: potrafi nawiązać kontakt z rozmówcą w mowie i w piśmie.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- drama
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- obserwacji
- okrągłego stołu
- projektu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje
- metody ewaluacyjne
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem 30-godzinnego kursu jest rozwijanie umiejętności posługiwania się mówionym i pisanym specjalistycznym językiem polskim z branży turystycznej. Podczas zajęć studenci będą poszerzali znajomość słownictwa i struktur językowych stosowanych w turystyce dostosowanych do sytuacji komunikacyjnej (przygotowanie i prezentacja oferty, obsługa klienta, udzielanie informacji, reagowanie na reklamacje, organizacja i obsługa imprezy turystycznej). Podczas zajęć studenci dowiedzą się podstawowych informacji na temat atrakcji turystycznych Polski oraz poznają zwyczaje turystyczne Polaków.

Pełny opis:

Kurs jest przeznaczony dla studentów, dla których język polski jest językiem obcym/drugim, a którzy znają język polski na poziomie A2/B1. Zajęcia prowadzone są w semestrze letnim w formie 30-godzinnych ćwiczeń. Stanowią kontynuację odbywających się w semestrze zimowym zajęć nt. języka polskiego używanego do celów komunikacji zawodowej.

Zadaniem kursu jest rozwinięcie znajomości języka polskiego w zakresie komunikacji w sferze turystyki. Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów ze specjalistycznym słownictwem oraz wyrażeniami językowymi używanymi w sytuacjach typowych w branży turystycznej. Podczas zajęć będą kształcone umiejętności czytania sformalizowanych i niesformalizowanych autentycznych tekstów specjalistycznych, przede wszystkim ofert biur podróży. Nacisk położony zostanie na kształcenie umiejętności interakcyjnych (odgrywanie ról: pracownik biura, klient, przewodnik, rezydent, pracownik hotelu itp.). W zakresie pisanej odmiany języka kształcone będą umiejętności redagowania następujących form wypowiedzi: oferta, reklamacja, list reklamowy. Ponadto studenci będą wypełniali różnorodne formularze związane z obsługą biura turystycznego i organizacją wycieczek.

Literatura:

1. E. Dziedzic, A. Sancewicz-Kliś, Nowy słownik turystyki i hotelarstwa: angielsko-polski, polsko-angielski, Warszawa 2015.

2. M. Kowalska, O biznesie po polsku, Kraków 2008.

3. R. Koziarkiewicz, Słownik terminów hotelowo-turystycznych angielsko-polski, polsko-angielski, Warszawa 2007.

4. J. Krztoń, Słownictwo 1, Kraków 2011.

5. J. Krztoń, Słownictwo 2, Kraków 2011.

6. J. Krztoń, Słownictwo w pracy, Kraków 2013.

7. G. Micuła, M.Gaworski, G. Bobrowicz, Polska: polsko-angielski przewodnik po zabytkach i przyrodzie, Warszawa 2015.

8. W. Siwiński, R. D. Tauber, Leksykon turystyki i rekreacji: polsko-angielski (na użytek szkół wyższych o kierunku turystyka i rekreacja), Poznań 2008.

9. A. Seretny, Słownictwo polskie w ćwiczeniach dla obcokrajowców. Poziom B2, Kraków 2016.

Odpowiednie tematycznie fragmenty podręczników, plany i mapy, portale internetowe (m.in. http://www.popolskupopolsce.edu.pl/baza-wiedzy, http://poznajpolske.onet.pl/).

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- zadania domowe – W1, W2, U4, U5, K2;

- sprawdziany w trakcie zajęć – W1, W3, U3;

- aktywność na zajęciach – W3, U1, U2, K1, K2 ;

- test końcowy W1, U3, U4, U5.

Kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę na podstawie oceny pracy podczas zajęć (wykonywanie zadań domowych tradycyjnie i on-line) oraz końcowego testu, który będzie punktowany wg poniższej skali:

poniżej 60% - ocena niedostateczna;

60%-70% - ocena dostateczna;

71%-75% - ocena dostateczna plus;

76%-85% - ocena dobra;

86%-90% - ocena dobra plus;

91-100% - ocena bardzo dobra.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Bojałkowska
Prowadzący grup: Krystyna Bojałkowska
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WF/course/view.php?id=1060
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia odbywają się z nieregularną częstotliwością.

Terminy spotkań:

- 02.03.2018;

- 16.03.2018;

- 23.03.2018;

- 06.04.2018;

- 20.04.2018;

- 27.04.2018 (aktywne zwiedzanie Torunia z przewodnikiem);

- 25.05.2018.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Bojałkowska
Prowadzący grup: Krystyna Bojałkowska
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WF/course/view.php?id=1060
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.