Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia uzupełniające z zakresu literaturoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0702-s1POL3L-ZUL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Zajęcia uzupełniające z zakresu literaturoznawstwa
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot pomocniczy

Całkowity nakład pracy studenta:

Student/ka za zaliczenie przedmiotu uzyskuje 2 punkty ECTS, odpowiadające nakładowi ok. 50 godzin pracy, z tego:

1,5 pkt ECTS za udział w zajęciach (30 godz. pracy) i za konsultacje z osobą prowadzącą;

0,5 pkt ECTS za pracę własną: przygotowanie się do zajęć i przygotowanie pracy semestralnej w formie określonej przez prowadzącego.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01, K_W03

Po zajęciach student/ka:

1. zna podstawową terminologię literaturoznawczą związaną z problematyką zajęć, rozumie jej źródła, jak również potrafi się nią posługiwać

2. ma uporządkowaną wiedzę na temat znaczącej liczby ważnych autorów, tekstów i zjawisk z historii literatury polskiej od jej początków po czasy współczesne (w zależności od problematyki realizowanej na konkretnych zajęciach)

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U12

Po zajęciach student/ka:

1. rozumie i interpretuje zjawiska i symbole dawnej i współczesnej kultury (w zależności od problematyki realizowanej na konkretnych zajęciach), w tym kultury masowej

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01

Po zajęciach student/ka:

1. ma świadomość rozmiarów i rangi literatury polskiej, jej miejsca w kulturze polskiej i europejskiej

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- referatu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Zajęcia uzupełniające są skierowane do studentów posiadających rozległą wiedzę z zakresu historii literatury polskiej, a także teorii literatury i są nastawione na uzupełnienie i pogłębienie wybranej problematyki i tematyki historyczno- i teoretycznoliterackiej (w zależności od grupy zajęciowej).

Pełny opis:

Zajęcia uzupełniające pozwalają studentowi na poczynienie pogłębionej refleksji literackiej - skoncentrowanej głównie na analizie i interpretacji wybranych zjawisk literackich. W zależności od wybranej grupy zajęciowej proces ten może być przeprowadzany w odwołaniu do: konkretnej problematyki (tematyki) utworów literackich, konkretnych form gatunkowych, wybranych twórców i ich dokonań literackich oraz przejawów intertekstualności.

Literatura:

Konkretna lista lektur zostaje podana przez prowadzącego w czasie pierwszych zajęć (w odniesieniu do ich tematyki).

Metody i kryteria oceniania:

- ocena ciągła - przygotowanie do zajęć, uczestnictwo w dyskusjach - K_W01, K_U12, K_K01

- praca semestralna w formie przewidzianej przez prowadzącego - praca pisemna / prezentacja, ewentualnie kolokwium - K_W01, K_W03

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Burdziej
Prowadzący grup: Bogdan Burdziej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.