Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Poprawność językowa w edytorstwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0702-s2POL1L-PJwE-E Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Poprawność językowa w edytorstwie
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

student specjalizacji "edytorstwo mediów elektronicznych"

Całkowity nakład pracy studenta:

Student/ka uzyskuje 1 punkt ECTS, którym odpowiada około 25 godzinom pracy, z tego:

 0,5 pkt ECTS za udział w zajęciach (15 godzin) oraz konsultacje z osobą prowadzącą,

 0,5 pkt ECTS za pracę własną (10 godzin): przygotowywanie się do zajęć, wykonywanie prac domowych.Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01, K_W10, K_W11, KW_12

Po ukończeniu zajęć student/ka:

- zna na poziomie rozszerzonym terminologię używaną w zakresie filologii polskiej (literaturoznawczą i językoznawczą) i dyscyplinach pokrewnych i poprawnie ją stosuje

- zna cechy tekstów mówionych i pisanych oraz mechanizmy działań tekstotwórczych; zna procedury analiz tekstologicznych oraz zasady tworzenia tekstów o różnych funkcjach

- ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej; zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

- ma uporządkowaną wiedzę w zakresie tematyki związanej ze specjalizacją, którą wybrał/-a

- zna na poziomie rozszerzonym jej terminologię i metody w niej wykorzystywane, rozumie jakie jest miejsce danej dyscypliny wśród innych dziedzin działalności ludzkiej, zna relacje jakie zachodzą między tą dyscypliną a filologią polską


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U06, K_U09, K_U13, K_U14, K_U15

Po ukończeniu zajęć student/ka:

- stosuje metody i procedury badawcze do uzasadniania hipotez i wyjaśniania twierdzeń językoznawczych, a w szczególności odróżnia jednostki od ich połączeń, dzieli wypowiedzenia na jednostki tematyczno-rematyczne, odróżnia wypowiedzenia poprawne od dewiacyjnych

- wskazuje elementy ramy tekstu oraz charakteryzuje mechanizmy służące jego spójności; analizuje teksty o różnym charakterze; opisuje akty mowy oraz identyfikuje funkcje przez nie realizowane

- potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności edytorskiej sposób postępowania, potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)

- posiada umiejętności analityczno-badawcze dotyczące tematyki związanej z wybraną specjalizacją, potrafi stosować w praktyce wiedzę i narzędzia, które poznał w procesie edukacyjnymEfekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K02, K_K04, K_K05, K_K06, K_K09

Po ukończeniu zajęć student/ka:

- ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

- odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań edytorskich

- odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania w sposób sumienny i rzetelny, samodzielnie planuje i organizuje swój warsztat pracy

- wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie prac redaktorskich

- jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracąMetody dydaktyczne:

praca samodzielna

praca w grupach kilkuosobowych (ćwiczenia praktyczne)

dyskusje, pogadanki


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest doskonalenie umiejętności krytycznego podejścia do pracy z tekstem i umiejętności praktycznego zastosowania zasad poprawności językowej w pracy redaktora.

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter warsztatowy. Poszczególne spotkania poświęcone są krytycznej analizie autentycznych tekstów reprezentujących różne style i gatunki tekstów humanistycznych. Główny nacisk jest kładziony na semantyczne zagadnienia pracy redaktora. Studenci zapoznają się z praktycznym wykorzystaniem zasad dobrego stylu, zasad gramatycznych i poprawnościowych w relacji do wykonywanej czynności redakcyjnej. Akcent położony jest na przekazywanie wiedzy praktycznej, która umożliwia odróżnianie błędnych konstrukcji zdaniowych i poprawianie błędów, bez wnikania w tkankę merytoryczną zagadnień (często specjalistycznych w naukowym języku danej dyscypliny).

Literatura:

Formy i normy, czyli praktyczna polszczyzna w praktyce, red. Katarzyna Kłosińska, Warszawa 2004.

Jadacka Hanna, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2008.

Poprawnie po polsku, red. A Kubiak-Sokół, Warszawa 2007.

Karpowicz Tomasz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009.

Markowski Andrzej, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2008.

Wolański Adam, Edycja tekstów, Warszawa 2008.

Metody i kryteria oceniania:

bieżące przygotowanie do zajęć: K_W01, K_W10, K_W11, KW_12, K_U06, K_U09, K_U13, K_U14, K_U15

wykonywanie ćwiczeń praktycznych K_U06, K_U09, K_U13, K_U14, K_U15

samodzielna praca z tekstem: K_U06, K_U09, K_U13, K_U14, K_U15, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06, K_K09

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bizior-Dombrowska, Mirosław Strzyżewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest doskonalenie umiejętności krytycznego podejścia do pracy z tekstem i umiejętności praktycznego zastosowania zasad poprawności językowej w pracy redaktora.

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter warsztatowy. Poszczególne spotkania poświęcone są krytycznej analizie autentycznych tekstów reprezentujących różne style i gatunki tekstów humanistycznych. Główny nacisk jest kładziony na semantyczne zagadnienia pracy redaktora. Studenci zapoznają się z praktycznym wykorzystaniem zasad dobrego stylu, zasad gramatycznych i poprawnościowych w relacji do wykonywanej czynności redakcyjnej. Akcent położony jest na przekazywanie wiedzy praktycznej, która umożliwia odróżnianie błędnych konstrukcji zdaniowych i poprawianie błędów, bez wnikania w tkankę merytoryczną zagadnień (często specjalistycznych w naukowym języku danej dyscypliny).

Literatura:

Formy i normy, czyli praktyczna polszczyzna w praktyce, red. Katarzyna Kłosińska, Warszawa 2004.

Jadacka Hanna, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2008.

Poprawnie po polsku, red. A Kubiak-Sokół, Warszawa 2007.

Karpowicz Tomasz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009.

Markowski Andrzej, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2008.

Wolański Adam, Edycja tekstów, Warszawa 2008.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bizior-Dombrowska, Mirosław Strzyżewski
Prowadzący grup: Magdalena Bizior-Dombrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest doskonalenie umiejętności krytycznego podejścia do pracy z tekstem i umiejętności praktycznego zastosowania zasad poprawności językowej w pracy redaktora.

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter warsztatowy. Poszczególne spotkania poświęcone są krytycznej analizie autentycznych tekstów reprezentujących różne style i gatunki tekstów humanistycznych. Główny nacisk jest kładziony na semantyczne zagadnienia pracy redaktora. Studenci zapoznają się z praktycznym wykorzystaniem zasad dobrego stylu, zasad gramatycznych i poprawnościowych w relacji do wykonywanej czynności redakcyjnej. Akcent położony jest na przekazywanie wiedzy praktycznej, która umożliwia odróżnianie błędnych konstrukcji zdaniowych i poprawianie błędów, bez wnikania w tkankę merytoryczną zagadnień (często specjalistycznych w naukowym języku danej dyscypliny).

Literatura:

Formy i normy, czyli praktyczna polszczyzna w praktyce, red. Katarzyna Kłosińska, Warszawa 2004.

Jadacka Hanna, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2008.

Poprawnie po polsku, red. A Kubiak-Sokół, Warszawa 2007.

Karpowicz Tomasz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009.

Markowski Andrzej, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2008.

Wolański Adam, Edycja tekstów, Warszawa 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.