Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

English linguistics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0704-f2ENG2W-EL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: English linguistics
Jednostka: Katedra Filologii Angielskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Obligatory subject

Całkowity nakład pracy studenta:

4 +6 ECTS (125+125h)

30+30 contact hours

5 individualized instruction in smaller groups with the teacher’s assitance

35 writing 2 essays

35 preparing 2 presentations on selected topics

30 filling out 2 work-sheets

30 preparation for 2 tests


Efekty uczenia się - wiedza:

The student has in-depth knowledge of the multiple issue of the English language (cognitive, social, diachronic, comparative) (K_W01)

The student has in-depth knowledge of the use of English for special purposes. (K_W04)

The student has in-depth knowledge of applied linguistic analysis and creative uses of English. (K_W06)

The student has in-depth knowledge of the links between language studies and literature and non-literary discourse. (K_W08)

The student has in-depth knowledge of research-related terminology and methodology applied in English Linguistics. (K_W09)

The student has in-depth knowledge of selected language issues in the comparative aspects (involving stylistic analysis and translation) (K_W13)


Efekty uczenia się - umiejętności:

The student is able to search for, analyze, evaluate, select, and apply information using various sources and to formulate critical opinions based on special aspects of linguistic analysis and creative skills in English. (K_U01)

The student is able to gain and deepen their knowledge and develop their research and analytical skills on their own. (K_U08)


Metody dydaktyczne:

Mini lectures, presentations, discussion, analytical tasks, filling out work-sheets, brainstorming sessions: ‘ list of all answers’

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem kursu Językoznawstwo angielskie jest uporządkowanie i poszerzenie orientacji studentów w zakresie językoznawstwa ogólnego i opisowego oraz podejść teoretyczno-metodologicznych. Ponadto kurs proponuje przegląd zagadnień w obszarze zróżnicowania języka angielskiego (w wymiarze diachronicznym, regionalnym, społecznym i stylistycznym).

Pełny opis:

POWTÓRZENIE ZAGADNIEŃ z innych (wcześniejszych) kursów, np. językoznawstwa ogólnego, opisowego i kontrastywnego, a także teorii komunikacji (semestr zimowy)

· struktura i funkcja i poziomy organizacji

· semiotyka, znak semiotyczny: indeks, ikona, symbol, oraz kody, medium itp.

· niewerbalne cechy komunikacji

· model komunikacji

· cechy systemowe języka

· zagadnienia ontologiczne i epistemologiczne oraz organizacja wiedzy w wymiarach teoria-praktyka, systemy faktu naukowego a systemy wartościujące

· morfologia oraz procesy słowotwórcze

· składniowe i semantyczne role i relacje

· semantyka: denotacja a konotacja, sens i odniesienie oraz leksykalne relacje znaczeniowe (polisemia, homonimia itp.)

· lingwistyka tekstowa (kryteria konstytuujące tekst)

· pragmatyka językoznawcza (mechanizmy wnioskowania)

· zasada kooperacji, maksymy konwersacyjne, teoria aktów mowy

· językoznawstwo porównawcze

Obszar I: Teoretyczne i metodologiczne podejścia do badania języka (adekwatność opisowa i wyjaśniająca) (semestr zimowy)

· Strukturalizm (Szkoły Genewska, Kopenhaska, Londyńska, strukturalizm amerykański)

· Generatywizm (Teoria Standardowa, X-bar, Teoria Rządu i Wiązania, Zasady i Parametry, Minimalizm)

· Inne podejścia: Tagmemika, Gramatyka Stratyfikacyjna, Językoznawstwo Systemowo-funkcjonalne itp.

· Funkcjonalizm

· Metajęzyk naturalny

· LINGWISTYKA TEKSTOWA I ANALIZA DYSKURSU

· JĘZYKOZNAWSTWO KOGNITYWNE (SEMANTYKA I GRAMATYKA KOGNITYWNA) ORAZ GRAMATYKI KONSTRUKCJI

Obszar II:

Zróżnicowanie językowe (semestr letni):

· metody porównawcze i procesy zmiany językowej w wymiarze diachronicznym oraz zróżnicowanie regionalne i społeczne

· historia języka angielskiego od staro-angielskiego do współczesnego angielskiego: Anglosasi, chrześcijaństwo, inwazje skandynawskie, najazd normandzki, G. Chaucer and W. Caxton, W. Szekspir, Autoryzowana Wersja Biblii

· odmiany: szkocka, irlandzka, brytyjskie, amerykańska, afro-amerykańska, cockney londyński, angielszczyzna australijska.

· klasyfikacja wg typologii użycia języka angielskiego jako pierwszego, drugiego i w funkcji języka międzynarodowego

· model dynamiczny opisujący ewolucję odmian języka angielskiego w wymiarze postkolonialnym

· przegląd odmian postkolonialnych w trzecim świecie: Pacyfik, Azja Południowo-Wschodnia, Indie, Afryka Południowa, Wschodnia i Zachodnia, odmiany karaibskie, i inne języki kontaktowe i kreolskie

Obszar III: Angielszczyzna australijska (semestr letni):

· odmiana australijska: wymowa, słownictwo, aspekty socjolingwistyczne

aborygeńskie warianty języka angielskiego; uniwersum pojęciowe, praktyki narracyjne

Literatura:

OBLIGATORY: Lecture notes and handouts ( BASED ON THE OPTIONAL LIST/RECOMMENDED LIST– BELOW - available form the teacher), AND ALSO recommended YouTube documentaries, lectures and debates..· OPTIONAL/RECOMMENDED · Chandler, Daniel. 2002. Semiotics: The Basics. Routledge. London.· Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge University Press. Cambridge.· Crystal, David. 2007. Words, Words, Words. Oxford University Press. Oxford - New York.· Cruse, Alan. 2006. A Glossary of Linguistics and Pragmatics. Edinburgh University Press. Edinburgh.· Fisiak, Jacek. 1975. Wstęp do współczesnych teorii lingwistycznych. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa. · Koerner E. F. K. and Asher R. E. (eds.). 1995. Concise history of the Language Sciences from the Sumerians to The Cognitivists. Pergamon.. Cambridge University Press. Cambridge.· Matthews, Peter. H. Oxford Concise Dictionary of Linguistics. Oxford University Press. Oxford - New York.· McCrum Robert, William Cran, Robers MacNeil. 1986. The Story of English. Penguin Books.· McIntyre, Dan. 2009. History of English: A resource book for students. Routledge. London and New York.· Melchers Gunnel and Phillip Shaw. 2003. World Englishes. Arnold and Oxford University Press. London and New York. · Moore, Bruce. 2008. Speaking our Language: The Story of Australian English. Oxford University Press.· Australia, New Zealand.· Muecke, Stephen. 2005 [1992]. Textual Spaces. API Network. Sydney.· Mugglestone, Linda (ed.). 2006. The Oxford History of English. Oxford University Press. Oxford.· Pinker, Steven. 1995. The Language Instinct, Penguin Books, London.· Quirk Randolph, Greembaum S. 1990. A Student’s Grammar of the English Language. Longman.· Chalker Sylvia. 1992. A Student’s English Grammar Workbook. Longman.· Richards J. et al (eds.). 1985. Longman Dictionary of Applied Linguistics. Longman.· Schneider, Edgar W. 2007. Postcolonial English: Varieties around the world. Cambridge University Press. Cambridge.· Skrzypczak, Waldemar. 2006. Analog-Based Modelling of Meaning Representations in English. Nicolaus University Press. Toruń.· Tarsk. R. L. 1999. (edited by Peter Stockwell 2007). Language and Linguistics: The Key Concepts. Routledge. Oxon. · Thrudgill, Peter and Jean Hannah. 2002. International English: A guide to the varieties of standard English. Arnold and Oxford University Press. London and New York.· Walsh, Michael and Colin Yallop (eds.). 2007 [1992]. Language and Culture in Aboriginal Australia. Aboriginal Studies Press. Canberra.

Metody i kryteria oceniania:

Graded credit on the basis of:

Active involvement (20%)

Preparation for classes (20%)

Analytic tasks, essays and work-sheets (20%)

Final test (40%)

Very good – 91-100% (5.0)

Good plus – 86-90% (4+)

Good – 76-85% (4.0)

Satisfactory plus – 70-75% (3+)

Satisfactory – 60-69% (3.0)

Fail – 0-59% (2)

Praktyki zawodowe:

N/A

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Skrzypczak
Prowadzący grup: Waldemar Skrzypczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

As in part A

Pełny opis:

As in part A

Literatura:

As in part A

Uwagi:

As in part A

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Skrzypczak
Prowadzący grup: Waldemar Skrzypczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

As in part A

Pełny opis:

As in part A

Literatura:

As in part A

Uwagi:

As in part A

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)