Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Specialisation seminar II: Grammar-meaning interface

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0704-p2ENG2W-SSGM-II
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Specialisation seminar II: Grammar-meaning interface
Jednostka: Katedra Filologii Angielskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Interest in discourse analysis

Całkowity nakład pracy studenta:

8+12 ECTS

10+10 contact hours (expansion, presentation, discussion)

50+50 research

40+40 the preparation of the presentation

25+25 preparation for the final test


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W09 The graduate has in-depth knowledge of research-related terminology and methodology applied in a given field.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01, The graduate is able to search for, analyze, evaluate, select, and apply information using various sources and to formulate critical opinions based thereon.

K_U06, The graduate is able to integrate knowledge from various disciplines within Humanities and apply it in an entire range of situations.

K_U07, The graduate is able to undertake autonomous tasks, taking into account the objectives and instructions formulated by their academic supervisors.

K_U08, The graduate is able to gain and deepen their knowledge and develop their research skills on their own.

K_U10, The graduate is able to critically analyze and interpret various texts, use specialist terminology and justify the selected methodology.

K_U11, The graduate displays a high level of ability to compose written works in Polish and/ or the language/ languages of a given cultural area, using basic theoretical approaches and a variety of sources.

K_U12, The graduate displays advanced public speaking skills in terms of producing and delivering texts orally in Polish and/ or the language/ languages of a given cultural area, using basic theoretical approaches and a variety of sources.

K_U13, The graduate displays advanced argumentation skills and is able to refer to scholars’ opinions as well as to draw conclusions and prepare synthetic summaries.

K_U14, The graduate is able to conduct a preliminary search of library holdings, use databases and the Internet, prepare a list of references, add notes with due care as to the copyright, format documents using a word processor and make a presentation.

K_U21 The graduate is able to formulate critical opinions about cultural artefacts on the basis of academic knowledge and experience. The graduate is able to present their critical opinions in various forms and media.
Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01, The graduate is aware of the level of their knowledge and skills and understands the need for constant learning and development of their skills. The graduate is able to inspire and coordinate the learning process of other persons.

K_K03 The graduate is able to properly prioritize the task implemented by themselves or others.


Metody dydaktyczne:

Seminar: mini-lectures to expand knowledge (based on recent literature), presentation of research projects, individualized instruction and feedback

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- seminaryjna

Skrócony opis:

The goal of the MA seminar in linguistics (Image and meaning construction in the language of the public sphere) is to provide the students with the basic tools for the analysis of public discourse public sphere, in such domains as journalism, politics, sport, art, music, etc. In term one is to carry out a thorough revision of theoretical distinctions and methodological prerequisites, and a consolidation of the above elements towards the materialization of a selected research project.

Pełny opis:

• A thorough revision of terminological distinctions regarding descriptive linguistics, and also the introduction of relevant conceptual frameworks of textual analysis, linguistic pragmatics and cognitive linguistics.

• The explanation of the guiding principles concerning research methodology (scope/domain and object[s] of study, theoretical perspective[s]).

General Linguistics (1) structure-function in language (2) the semiotic sign: index, icon, symbol (3) paralanuage: kinesics/proxemics (4) language variation: social, regional... (5) speech chain (6) design features of language (7) functions of language (8) ontological & epistemological issues (9) approaches to language study: structuralism, functionalism, generativism, cognitivism (10) syntactic-semantic roles and relations: PSRules NP/VP/AP/PP... SVOOCA, Ag>Mvr>Inst/Stim>Pat/Exp>Zero (11) semantics: denotation-connotation (12) semantics: sense-reference (triangle) (13) semantics: sense relations: polysemy, homonymy, synonymy, antonymy, hyponymy... (14) pragmatics: mind-code-context and The Speech Act Theory.

Text Linguistics (1) fundamental assumptions: stucture and function, problem solving in lg (2) regulative principles: efficiency, effectiveness, appropriateness (3) constitutive principles: cohesion, coherence, intentionality, acceptability, informativity, situationality, intertextuality

Cognitive Semantics (1) Categorisation by schema (generic-specific) & by prototype (centre-periphery) (2)Cognitive Models: ICMs and CTM Cognitive Theory of Metaphor (a) propositional models, (b) image-schematic models, (c) metaphorical models: types & features, metaphorical coherences and duals, (d) metonymic models vs. metaphorical m. (3) The Invariance hypothesis (4) the Great Chain metaphor...(5)

meaning motivation and polysemy (6) axiology... (7) CIT Conceptual Integration Theory: Mental Spaces and Blends

Cognitive Grammar: (1) Symbolic units, F/G & (S>T) peripheral v. autonomous processing (2) Entities: things, atemporal relations and processes (3) domains: concepts (domain matrix) (4) construal operations/dimensions of imagery/focal adjustments “camera-work”: schematicity, prominence, scope, perspective, abstraction, selection, transformation (dynamicity-virtuality) (5) grammar as image: (‘figures in the carpet metaphor’), (6) e-sites, (7) active zones, etc.

Literatura:

• Fauconnier, Gilles. 2001. “Conceptual Blending and Analogy”, in: D. Gentner, K. J. Holyoak, B. N. Kokinov (eds.), The Analogical Mind, Cambridge Mass./London, England, A Bradford Book MIT, 255-286.

• Lakoff, George and M. Johnson. 1980. Metaphors We Live By. (Afterword 2003). University of Chicago Press.Chicago.

• Lakoff, George. 1993. “Contemporary Theory of Metaphor”, in: A. Ortony (ed.).Metaphor and Thought,

• Cambridge: Cambridge University Press, 202-251

• Langacker, Ronald W. 1990. Concept, Image and Symbol. Mouton de Gruyter. Berlin/New York.

• Langacker, Ronald W. 2000. Grammar and Conceptualization. Mouton de Gruyter. Berlin/New York.

• Skrzypczak, Waldemar. 2006. Analog-Based Modelling of Meaning Representations in English. N. Copernicus University Press. Toruń.

• Matthews, Peter. H. Oxford Concise Dictionary of Linguistics. Oxford University Press. Oxford - New York.

Tarsk. R. L. 1999. (edited by Peter Stockwell 2007). Language and Linguistics: The Key Concepts. Routledge.Oxon.

Metody i kryteria oceniania:

Active involvement (20%)

Preparation for classes (20%)

Analytic tasks, essays and work-sheets (20%)

Final test (40%)

Very good – 91-100% (5.0)

Good plus – 86-90% (4+)

Good – 76-85% (4.0)

Satisfactory plus – 70-75% (3+)

Satisfactory – 60-69% (3.0)

Fail – 0-59% (2)

Praktyki zawodowe:

N/A

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Skrzypczak
Prowadzący grup: Waldemar Skrzypczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

as above (in A)

Pełny opis:

as above (in A)

Literatura:

as above (in A)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)