Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka francuskiego: tłumaczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0707-s1FRAR3Z-PNJFt Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0238) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z językami
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka francuskiego: tłumaczenia
Jednostka: Katedra Filologii Romańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Wymagania wstępne:

Zaliczone przedmioty modułu PNJF na wcześniejszych etapach.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Efekty uczenia się - wiedza:

Student :


zna podstawowe zasady przekładoznawstwa (efekt kierunkowy: K_W10)


ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym (K_W 13)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:


- (efekt kierunkowy: K_U03) potrafi tłumaczyć z języka francuskiego na język polski


- (K_U04) potrafi tłumaczyć z języka polskiego na język francuski


- (K_U12) potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem odpowiednich metod


- (K_U18) ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2 w ramach języka/języków specjalności


- (K_U21) potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka francuskiego

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:


- (efekt kierunkowy: K_K04) identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu tłumacza

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- okrągłego stołu

Pełny opis:

Rozwijanie kompetencji językowej, jaką jest tłumaczenie poprzez:

- Zapoznanie z podstawami teorii przekładu w oparciu o analizę dyskursu, ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczenia tekstów użytkowych

- Analiza specyfiki wybranych tekstów (struktura, cechy języka itp.) ze zwróceniem uwagi na różne problemy translatorskie

- Rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji tematycznych z danej dziedziny, korzystania ze słowników, encyklopedii, użytecznych stron internetowych

- Tłumaczenie wybranych tekstów (we fragmentach lub w całości), między innymi: tekst reklamowy, instrukcja obsługi, przewodnik, broszura, korespondencja zawodowa, tekst medyczny.

W zależności od potrzeb, lista tłumaczonych tekstów zostanie uzupełniona.

Literatura:

DELISLE, J., LEE-JAHNKE, H., CORMIER, M., (red.), Terminologia tłumaczenia, (przekład i adaptacja T. Tomaszkiewicz), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2004.

DELISLE, J., LEE-JAHNKE, H., CORMIER, M., (red.), Terminologie de la traduction = Translation terminology, Amsterdam ; Philadelphia : J.Benjamins, 1999.

HEJWOWSKI, K., Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2004.

SKIBIŃSKA, E., Inaczej mówiąc… tłumaczenie z francuskiego na polski, Dolnośląskie wydawnictwo edukacyjne, Wrocław, 2001.

TOMASZKIEWICZ, T., PISARSKA, A., Współczesne tendencje przekładoznawcze, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 1996.

TOMASZKIEWICZ, T., (red.), Odpowiednie dać rzeczy słowo…czyli jak tłumaczyć z francuskiego na nasze i odwrotnie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2006.

Inne pozycje bibliograficzne mogą być proponowane przez prowadzącego zajęcia w cyklu.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie aktywnego udziału w zajęciach oraz pozytywnych wyników z testu śródsemestralnego i prac domowych. Macie Państwo prawo do dwóch nieobecności w trakcie semestru.

Prace należy oddawać w terminie.

Po piątym semestrze - egzamin pisemny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Antoniewska-Lajus
Prowadzący grup: Dorota Antoniewska-Lajus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do przekładu tekstów pisanych z polskiego na francuski i odwrotnie. Szczególny nacisk zostanie położony na doskonalenie umiejętności rozumienia i redakcji poprawnych tekstów użytkowych w języku francuskim. Podnoszone będą kwestie interferencji językowych,przekładu frazeologizmów, znaczenia gatunku, funkcji tekstu, rejestrów językowych itp.

Studenci zapoznają się z wybranymi zagadnieniami teorii przekładu, i warsztatem tłumacza, będą korzystać z tekstów paralelnych, uczyli się wyszukiwać informacje z wybranych dziedzin.

Studenci będą tłumaczyć materiały przygotowane przez nauczyciela oraz fragmenty autentycznych tekstów. Będą to między innymi artykuły prasowe, blogi, przewodniki turystyczne, teksty medyczne, materiały reklamowe, instrukcje obsługi itp.

Literatura:

DELISLE, J., LEE-JAHNKE, H., CORMIER, M., (red.), Terminologia tłumaczenia, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2004

HEJWOWSKI, K., Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2004

SKIBIŃSKA, E., Inaczej mówiąc… tłumaczenie z francuskiego na polski, Dolnośląskie wydawnictwo edukacyjne, Wrocław, 2001

TOMASZKIEWICZ, T., PISARSKA, A., Współczesne tendencje przekładoznawcze, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 1996

TOMASZKIEWICZ, T., (red.), Odpowiednie dać rzeczy słowo…czyli jak tłumaczyć z francuskiego na nasze i odwrotnie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2006

http://www.emcinterpreting.org

Uwagi:

1) Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie aktywnego udziału w zajęciach oraz pozytywnych wyników z testu śródsemestralnego i prac domowych. Macie Państwo prawo do dwóch nieobecności w trakcie semestru.

Prace należy oddawać w terminie.

2) Po piątym semestrze - egzamin sprawdzający umiejętność przekładu pojedynczych zdań (bez słowników, na podstawie słownictwa z zajęć) oraz fragmentów tekstów z zakresu tematycznego realizowanego na zajęciach (ze słownikami).

Warunkiem podejścia do egzaminu jest spełnienie wymogów wymienionych w punkcie 1.

3) Wszystkie oceny otrzymane w trakcie semestru wchodzą w skład oceny końcowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Antoniewska-Lajus
Prowadzący grup: Dorota Antoniewska-Lajus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do przekładu tekstów pisanych z polskiego na francuski i odwrotnie. Szczególny nacisk zostanie położony na doskonalenie umiejętności rozumienia i redakcji poprawnych tekstów użytkowych w języku francuskim. Podnoszone będą kwestie interferencji językowych, przekładu frazeologizmów, znaczenia gatunku, funkcji tekstu, rejestrów językowych itp.

Studenci zapoznają się z wybranymi zagadnieniami teorii przekładu, i warsztatem tłumacza, będą korzystać z tekstów paralelnych, uczyli się wyszukiwać informacje z wybranych dziedzin.

Studenci będą tłumaczyć materiały przygotowane przez nauczyciela oraz fragmenty autentycznych tekstów. Będą to między innymi artykuły prasowe, blogi, przewodniki turystyczne, teksty medyczne, materiały reklamowe, instrukcje obsługi itp.

Literatura:

DELISLE, J., LEE-JAHNKE, H., CORMIER, M., (red.), Terminologie de la traduction / Jean Delisle et al.; Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, 1999. (zasób elektroniczny B.U.).

DELISLE, J., LEE-JAHNKE, H., CORMIER, M., (red.), Terminologia tłumaczenia, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2004.

HEJWOWSKI, K., Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2004.

RADEJ, J., Francuski w tłumaczeniach : gramatyka. 3, Preston Publishing, Brzozów, 2016.

RADEJ, J., Francuski w tłumaczeniach : gramatyka. 4, Preston Publishing, Warszawa, 2017.

SKIBIŃSKA, E., Inaczej mówiąc… tłumaczenie z francuskiego na polski, Dolnośląskie wydawnictwo edukacyjne, Wrocław, 2001.

TOMASZKIEWICZ, T., PISARSKA, A., Współczesne tendencje przekładoznawcze, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 1996.

TOMASZKIEWICZ, T., (red.), Odpowiednie dać rzeczy słowo…czyli jak tłumaczyć z francuskiego na nasze i odwrotnie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2006.

http://www.emcinterpreting.org

Uwagi:

1) Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie aktywnego udziału w zajęciach oraz pozytywnych wyników z testu śródsemestralnego i prac domowych. Macie Państwo prawo do dwóch nieobecności w trakcie semestru.

Prace należy oddawać w terminie.

2) Po piątym semestrze - egzamin sprawdzający umiejętność przekładu pojedynczych zdań (bez słowników, na podstawie słownictwa z zajęć) oraz fragmentów tekstów z zakresu tematycznego realizowanego na zajęciach (ze słownikami).

Warunkiem podejścia do egzaminu jest spełnienie wymogów wymienionych w punkcie 1.

3) Wszystkie oceny otrzymane w trakcie semestru wchodzą w skład oceny końcowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.