Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury hiszpańskiej i hiszpańskojęzycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0707-s1FRHI1L-HLH Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0239) Languages, not elsewhere classified
Nazwa przedmiotu: Historia literatury hiszpańskiej i hiszpańskojęzycznej
Jednostka: Katedra Filologii Romańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość języka hiszpańskiego na poziomie A1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta: 50 godzin

Godziny kontaktowe: 30 godzin

Konsultacje: 5 godzin

Praca własna studenta: 15 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01: ma podstawową wiedzę o języku hiszpańskim

K_W02: zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla danego języka/ języków w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia

K_W04: ma podstawową wiedzę o literaturze hiszpańskojęzycznej obejmującą jej periodyzację, genologię oraz twórczość wybranych autorów

K_W05: ma podstawową wiedzę z zakresu literaturoznawstwa

K_W08: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznychEfekty uczenia się - umiejętności:

K_U01: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów

K_U02: potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w języku hiszpańskim

K_U05: potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych na tematy z zakresu studiowanej dyscypliny w języku polskim i w języku hiszpańskim

K_U06: potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla filologii

K_U07: potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego

K_U09: umie umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście historyczno- kulturowym

K_U15: posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim i w języku hiszpańskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł

K_U18: ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu A2 - B1 w ramach języka hiszpańskiego

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

K_K02: potrafi pracować w zespole przyjmując różne role

K_K03: potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

K_K05: docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie

K_K08: dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się w danym obszarze kulturowym

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające: wykład informacyjny

Metody problemowe: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny z elementami dyskusji


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- tekst programowany
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Na podstawie literatury hiszpańskiej i przeprowadzonej analizie wybranych tekstów ze wczesnej epoki (Średniowiecze), doby Renesansu oraz następnych stuleci, student poznaje realia kultury hiszpańskiej, by następnie zapoznać się z różnicami i podobieństwami, które dotyczą literatury pięknej Hiszpanii oraz krajów hiszpańskojęzycznych.

Pełny opis:

Literatura Średniowiecza i Odrodzenia:

1.-2. Analiza pierwszej epopei "El Cantar del mio Cid".

3-4. Analiza utworu literackiego “Arcipreste de hita” - El libro de Buen Amor Juana Ruiza.

5. Opis obyczajów średniowiecznych na podstawie poezji lirycznej:

Marques de Santillana i Juan de Mena.

6. Obraz śmierci w literaturze Średniowiecza na podstawie “Coplas a la muerte de su padre” autorstwa Jorge Manrique.

7. Literatura religijna - św. Teresa i Jan od Krzyża.

8-10. Lopez de Vega i pierwszy manifest teatralny - Początki teatru Złotego Wieku, fragmenty filmu

11-12. Obraz społeczeństwa hiszpańskiego na tle dramatu "Celestina" - Fernando de Rojas (fragmenty sztuki teatralnej i filmu)

13-15. Powieść polifoniczna Cervantesa: "Don Quijote de la Mancha".

Literatura:

Alborg, Juan Luis. Historia de la Literatura española, 1 y 2. Madrid: Gredos, 1997-99.

Antología de la Literatura española. Secciones Bilingües de Español. http://www.educacion.es/exterior/pl/es/

Barros, Rocío Lorenzo. Curso de literatura española como lengua extranjera. Madrid:

Edelsa Grupo Didascalia, 2010.

Introducción a la literatura española a través de los textos. Vol. 1. De los orígenes al

siglo XVII. Madrid: Istmo, 2006.

Introducción a la literatura española a través de los textos. Vol. 2. Siglos XVIII y XIX.

Madrid: Istmo, 2006.

Bados Ciria, Concepción. Textos literarios y ejercicios. Nivel medio I. Madrid: Anaya, 2004.

---. Textos literarios y ejercicios. Nivel medio II. Madrid: Anaya, 2001.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena bieżąca obejmuje obecność i aktywność na zajęciach w trybie stacjonarnym, dwie nieobecności usprawiedliwione, zaś w trybie zdalnym zajęcia odbywają się na platformie TEAMS (K_K01, K_K02, K_K03, K_U07, K_K08)

Ocena semestralna wystawiona jest na podstawie wypowiedzi ustnej studenta, konwersacji w grupach na platformie Teams (K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W08, K_U01, K_U02, K_U05, K_U06, K_U09, K_U15, K_U18).

Zagadnienia obejmują :

- utwory epoki Średniowiecza: opis ich tematyki i stylu literackiego

- obraz życia społecznego w utworach średniowiecznych

- utwory epoki Odrodzenia: opis ich tematyki i stylu literackiego

- obraz życia społecznego w utworach Odrodzenia.

Skala procentowa:

60% - 69,9% - ocena dostateczna

70% - 74,9% - ocena dostateczna plus

75% - 84,9% - ocena dobra

85% - 89,9% - ocena dobra plus

90% - 100% - ocena bardzo dobra

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Bronowski
Prowadzący grup: Cezary Bronowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Bronowski
Prowadzący grup: Cezary Bronowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.