Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka francuskiego (morfologia)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0707-s1FRHI2Z-MORF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka francuskiego (morfologia)
Jednostka: Katedra Filologii Romańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Wymagania wstępne:

Zaliczony pierwszy z przedmiotów modułu: Gramatyka opisowa języka francuskiego (fonetyka i fonologia).

Znajomość języka francuskiego na poziomie A1+/ A2 według ESOKJ.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: ma podstawową wiedzę o języku francuskiego obszaru kulturowego (efekt kierunkowy: K_W01 )

W2: zna gramatykę, leksykę, ortografię i konwencję zapisu API właściwe dla języka francuskiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia (efekt kierunkowy: K_W02)

W3: ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa w obrębie morfologii języka francuskiego (efekt kierunkowy: K_W03)

W4: ma wiedzę o podstawowej terminologii i metodologii badań w dziedzinie filologii stosowanych w odniesieniu do morfologii języka francuskiego (efekt kierunkowy: K_W07)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla filologii w ramach studiowanego przedmiotu (efekt kierunkowy: K_U06)

U2: umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze z zakresu morfologii francuskiej (efekt kierunkowy: K_U08)

U3: posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim i/lub francuskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł (efekt kierunkowy: K_U15)

U4: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące morfologii francuskiej przy użyciu różnych źródeł i sposobów (efekt kierunkowy: K_U01)

U5: potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka francuskiego obszaru kulturowego pod kątem specyfiki morfologicznej (efekt kierunkowy: K_U21)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju w zakresie studiowanego przedmiotu (efekt kierunkowy: K_K01)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Konwersatorium z zakresu najważniejszych problemów dotyczących opisu morfologicznego języka francuskiego w ujęciu synchronicznym.

Pełny opis:

Zajęcia konwersatoryjne Gramatyka opisowa języka francuskiego - morfologia poświęcone są studiowaniu głównych zagadnień dotyczących morfologii współczesnego języka francuskiego pisanego i mówionego. Omawia się specyfikę morfologiczną poszczególnych klas słów występujących w języku francuskim w zakresie derywacji i fleksji. Studenci uczą się analizować i omawiać różne formy językowe, rozpoznawać procedury tworzenia i operacje przekształcania słów stosowane głównie w standardowej odmianie języka francuskiego oraz różnych rejestrach i wariantach językowych francuskiego obszaru kulturowego.

Literatura:

1) Apotheloz, D., 2002: La construction du lexique français. Principes de morphologie dérivationnelle, Paris : Ophrys.

2) Y. Delatour, D. Jennepin, M. Leon-Dufour, Grammaire du francais. Cours de civilisation francaise de la Sorbonne, Paris, Hachette

3) Grevisse, M., 1995: Precis de grammaire, Louvain-la-Neuve, Duculot

Grevisse, M., 2010: Gramatyka języka francuskiego od A do ...B2, (polska adaptacja A. Żuchelkowska), Poznań, Nowela, De Boeck

4) Huot, H., 2001: Morphologie. Forme et sens des mots du français, Paris, Armand Colin.

5) L. Pierre, P. Bhatt, 2009: Structure du francais moderne, Paris, Armand Colin (partie III, La Morphologie, pp. 103-170)

6) M. Supryn-Klepcarz, 2010: Repetytorium gramatyczne z języka francuskiego, Warszawa, Wydawnictwo Szkolne PWN

Uwaga:

Inne pozycje bibliograficzne mogą być proponowane przez prowadzącego zajęcia w cyklu.

Metody i kryteria oceniania:

Zgodnie z § 30 Regulaminu studiów UMK "1. Zaliczenia zajęć obowiązkowych [...] dokonuje prowadzący te zajęcia na podstawie obecności, oceny aktywności studenta oraz uzyskanych przez niego ocen."

Wszystkie efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych są weryfikowane w ewaluacji ciągłej oraz końcowej.

Elementy składowe ewaluacji:

1. Bieżąca kontrola znajomości wskazanej przez prowadzącego literatury przedmiotu.

2. Aktywna postawa studenta podczas zajęć, terminowe wykonywanie zadań i ćwiczeń proponowanych przez nauczyciela akademickiego.

3. Testy kontrolne z zakresu terminologii oraz analizy morfologicznej w liczbie ustalonej przez prowadzącego zajęcia w danym cyklu.

4. Egzamin końcowy w formie testu pisemnego i/lub egzaminu ustnego (zgodnie z założeniami przyjętymi przez prowadzącego zajęcia w danym cyklu).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Antoniewska-Lajus
Prowadzący grup: Dorota Antoniewska-Lajus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

1) Morphologie

2) Morphème, monème, morphe, types de morphèmes, allomorphe

3) Dérivation préfixale

4) Dérivation suffixale

5) D’autres mécanismes de formation des mots: l’emprunt, le calque, la conversion, l’antonomase, la composition, la troncation et l’acronymie, la siglaison, les mots-valises

6) Fléxion

7) Les parties du discours variables et invariables.

Literatura:

1) Apotheloz, D., 2002 : La construction du lexique français. Principes de morphologie dérivationnelle, Paris : Ophrys.

2) Y. Delatour, D. Jennepin, M. Leon-Dufour, Grammaire du français. Cours de civilisation française de la Sorbonne, Paris, Hachette

3) Dumarest D., Morsel, M.- H., 2012 : Le chemin des mots, Presses Universitaires de Grenoble.

4) Grevisse, M., 2010 : Gramatyka języka francuskiego od A do ...B2, (polska adaptacja A. Żuchelkowska), Poznań, Nowela, De Boeck (części : 1 i 3).

5) Huot, H., 2001 : Morphologie. Forme et sens des mots du français, Paris, Armand Colin.

6) L. Pierre, P. Bhatt, 2009 : Structure du français moderne, Paris, Armand Colin (partie III, La Morphologie, pp. 103-170).

7) M. Supryn-Klepcarz, 2010 : Repetytorium gramatyczne z języka francuskiego, Warszawa, Wydawnictwo Szkolne PWN.

8) Bescherelle, la conjugaison pour tous, Hatier.

Uwagi:

1) Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie aktywnego udziału w zajęciach oraz pozytywnych wyników z testów bieżących i prac domowych. Macie Państwo prawo do dwóch nieobecności w trakcie semestru.

2) Warunkiem podejścia do egzaminu jest spełnienie wymogów wymienionych w punkcie (1).

3) Wszystkie oceny otrzymane w trakcie semestru są brane pod uwagę przy wystawianiu oceny końcowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Antoniewska-Lajus
Prowadzący grup: Dorota Antoniewska-Lajus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

1) Morphologie

2) Morphème, monème, morphe, types de morphèmes, allomorphe

3) Dérivation préfixale

4) Dérivation suffixale

5) Types d’affixes, valeur sémantique et grammaticale des préfixes et des suffixes

6) Dérivation impropre (conversion et antonomase)

7) D’autres mécanismes de formation des mots : l’emprunt, le calque, la composition, la troncation et l’acronymie, la siglaison, les mots-valises

8) Fléxion

9) Les parties du discours variables et invariables.

Literatura:

1) Apotheloz, D., 2002 : La construction du lexique français. Principes de morphologie dérivationnelle, Paris : Ophrys.

2) Y. Delatour, D. Jennepin, M. Leon-Dufour, Grammaire du français. Cours de civilisation française de la Sorbonne, Paris, Hachette

3) Dumarest D., Morsel, M.- H., 2012 : Le chemin des mots, Presses Universitaires de Grenoble.

4) Grevisse, M., 2010 : Gramatyka języka francuskiego od A do ...B2, (polska adaptacja A. Żuchelkowska), Poznań, Nowela, De Boeck (części : 1 i 3).

5) Huot, H., 2001 : Morphologie. Forme et sens des mots du français, Paris, Armand Colin.

6) L. Pierre, P. Bhatt, 2009 : Structure du français moderne, Paris, Armand Colin (partie III, La Morphologie, pp. 103-170).

7) Riegel, M., Pellat, J.-C., Rioul, R., Grammaire méthodique du français, Paris, PUF (chapitre XVII, Morphologie grammaticale et lexicale).

8) M. Supryn-Klepcarz, 2010 : Repetytorium gramatyczne z języka francuskiego, Warszawa, Wydawnictwo Szkolne PWN.

9) Bescherelle, la conjugaison pour tous, Hatier.

Uwagi:

1) Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie aktywnego udziału w zajęciach oraz pozytywnych wyników z testów bieżących i prac domowych. Macie Państwo prawo do dwóch nieobecności w trakcie semestru.

2) Warunkiem podejścia do egzaminu jest spełnienie wymogów wymienionych w punkcie (1).

3) Wszystkie oceny otrzymane w trakcie semestru są brane pod uwagę przy wystawianiu oceny końcowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.