Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka francuskiego (fonetyka i fonologia)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0707-s1ROM1L-GOJF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka francuskiego (fonetyka i fonologia)
Jednostka: Katedra Filologii Romańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Wymagania wstępne:

Wskazana znajomość języka francuskiego na poziomie A1 według ESOKJ.

Podstawowa wiedza i umiejętności nabyte w ramach przedmiotu:

Wstęp do językoznawstwa (0707-s1ROM1Z-WDJ)


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Łączna liczba punktów ECTS: 3 = 90 godzin pracy

1. godziny kontaktowe z udziałem nauczyciela (zajęcia, konsultacje): 1,5 ECTS = średnio 45 godzin

2. Praca własna (przygotowanie do zajęć, prac kontrolnych oraz egzaminu): 1,5 ECTS = średnio 45 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: ma podstawową wiedzę o współczesnym języku francuskim w zakresie fonetyki i fonologii (efekt kierunkowy: K_W01)

W2: zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu (ortograficzny oraz API) właściwy dla języka francuskiego w odniesieniu do studiowanego przedmiotu w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia(efekt kierunkowy: K_W02)

W3: ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa (w zakresie fonetyki i fonologii) (efekt kierunkowy: K_W03)

W4: ma wiedzę o podstawowej terminologii i metodologii badań w odniesieniu do fonetyki i fonologii (efekt kierunkowy: K_W07)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami w odniesieniu do studiowanego przedmiotu (efekt kierunkowy: K_U06)

U2: umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności w zakresie fonetyki języka francuskiego(efekt kierunkowy: K_U08)

U3: posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim i/lub języku francuskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł na poziomie A1+ (efekt kierunkowy: K_U15)

U4: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje w odniesieniu do przyswajanych zagadnień przy użyciu różnych źródeł i sposobów(efekt kierunkowy:K_U01)

U5: potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka francuskiego obszaru frankofonii (efekt kierunkowy:K_U21)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w odniesieniu do studiowanego przedmiotu, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (efekt kierunkowy:K_K01)

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- tekst programowany
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji
- punktowana

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z opisem wybranej problematyki gramatycznej związanej z podsystemem fonetycznym i fonologicznym oraz regułami i prawami z zakresu fonetyki i fonologii języka francuskiego w ujęciu synchronicznym.

Metody i kryteria oceniania:

Inne niż wyszczególnione wyżej metody oraz kryteria oceniania są ustalane przez nauczyciela prowadzącego przedmiot/grupę w danym cyklu.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Walkiewicz
Prowadzący grup: Aleksandra Walkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Literatura:

Dostępna w sekcji dotyczącej grup.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Antoniewska-Lajus, Aleksandra Walkiewicz
Prowadzący grup: Dorota Antoniewska-Lajus, Aleksandra Walkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Literatura:

Dostępna w sekcji dotyczącej grup.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.