Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teatr w kontekście innych sztuk

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0718-s1KUL3Z-TwKIS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Teatr w kontekście innych sztuk
Jednostka: Katedra Kulturoznawstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

50 godzin, w tym 35 godzin kontaktowych, 15 praca własna studenta

Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych zjawisk kultury (przedstawień, widowisk i innych performansów), szczególnie z zakresu teatrologii i performatyki (K_W07)

Ma świadomość kompleksowości oraz wielowymiarowości sztuki, zmienności języków, kodów i konwencji w procesie przemian historycznych (K_W09)

Posiada wiedzę o wybranych mediach i zjawiskach w mediasferze (K_W13)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi wyszukiwać, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy (K_U01)

Student posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę idei i poglądów, dobór metod badawczych, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów z zakresu teatrologii i performatyki (K_U03)

Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów kultury właściwych dla kultury audiowizualnej, stosując oryginalne podejścia i nowe osiągnięcia humanistyki i badań kulturoznawczych (K_U05)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy, potrafi organizować proces uczenia innych osób (K_K01)

Jest świadomym odbiorcą dzieł sztuki, posiada umiejętność krytycznej oceny zjawisk kultury współczesnej, zna wartość kultury popularnej i masowej (K_K06)

Identyfikuje i rozstrzyga dylematy metodologiczne i etyczne związane z prowadzeniem badań kulturowych (K_K09)

Metody dydaktyczne:

1. Analiza tekstu

2. Prezentacja multimedialna

3. Analiza performansu (dzieła teatralnego, koncertu, gatunków telewizyjnych i filmowych).

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- obserwacji
- referatu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Konwersatorium poświęcone związkom teatru z innymi dziedzinami sztuki. Autorski program może obejmować relacje teatru z muzyką, kinem, sztukami plastycznymi, literaturą, tańcem. Szczególną uwagę poświęcamy teatrowi współczesnemu i widowiskom multimedialnym.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach

2. Aktywność

3. Kolokwium zaliczeniowe/ referat/ praca zaliczeniowa (wg autorskiego programu).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda
Prowadzący grup: Sandra Frydrysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Konwersatorium poświęcone związkom teatru z innymi dziedzinami sztuki. Autorski program może obejmować badania z obszaru korespondencji sztuk i różne relacje, w które wchodzi teatr z innymi sztukami, np. z muzyką, kinem, sztukami plastycznymi, literaturą, tańcem. Szczególną uwagę poświęcamy teatrowi jako medium i intermedialnym związkom teatru z innymi mediami.

Pełny opis:

Zakres zagadnień poruszanych na zajęciach:

1. Teatr jako medium i hipermedium

2. Sztuka interaktywna

3. Multimedialność i intermedialność jako strategia inscenizacyjna

4. Teatr w cyberkulturze (m.in. cyberteatr, motion capture w teatrze)

5. Teatr i technologia (m. in. teatr robotyczny, performans)

Literatura:

- Słownik terminologii medialnej, red. Walery Pisarek, Kraków 2006.

- A. Duda, M Wiśniewska, Teatr wśród mediów – wyzwania i propozycje badawcze, [w:] Teatr wśród mediów, Toruń 2015, s. 17-32.

- R. Kluszczyński, Sztuka interaktywna, rozdz. Przygotowanie, s. 13-55; rozdz. Teorie, s. 157-215., rozdz. Strategie, s.217 – 264

- R. Kluszczyński, Społeczeństwo informacyjne, cyberkultura, sztuka multimediów, Kraków 2002, rozdz. Sztuka w cyberkulturze, s. 75 – 93.

- Piotr Zawojski, Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii, Katowice 2010, rozdz. 3 „Cyberkultura. Definiowanie nowego paradygmatu kultury”, s. 77-116.

- Małgorzata Jankowska, Wideo, wideoinstalacja, wideo performance w Polsce w latach 1973-1994, Warszawa 2004, rozdz. 2 „Strategie wideo. Poszukiwanie prawdziwej natury wideo”, s. 62 – 109.

- P. Pavis, Media na scenie, [w:] Amalgamaty sztuki. Intermedialne uwikłania teatru, ref. J. Limon, A. Żukowska, Gdańsk 2011, s. 32 - 59.

- Ch. Balme, Zastępcze sceny: teatr, performans i wyzwania nowych mediów, „Dialog” 2007 nr 12, s. 150-164.

- M. Shevtsova, Multimedia w spektaklu. Dekoracja i inwencja, [w:] Amalgamaty sztuki. Intermedialne uwikłania teatru, ref. J. Limon, A. Żukowska, Gdańsk 2011, s. 97-110.

- M. Wiśniewska, Multimedialne strategie inscenizacyjne i wyzwanie intermedialności w polskim teatrze lalek, [w:] O polskim teatrze lalek – w Szczecinie, pod. red. H. Waszkiel, Szczecin 2015, s. 47-66.

- Anna Mancewicz, W masce elektroniki. Videoteatr Piotra Lachmanna i Jolanty Lothe, [w:] Amalgamaty sztuki. Intermedialne uwikłania teatru, ref. J. Limon, A. Żukowska, Gdańsk 2011, s. 203-216.

- Tadeusz Miczka, Teatr w Internecie - Internet w teatrze, [w:] Teatr - media - kultura, Katowice 2006, 294-311.

- Jakub Kłeczek, Cyfrowe lalkarstwo, „Teatr Lalek” 2015 nr 1 9119), s. 12-15

- Maszyny do opowiadania historii, „Teatr Lalek” 2014, nr 3-4 (117-118), s. 27-29.

- P. Kencki, Refleksje bladawa o teatrze robotycznym, „Teatr” 2014 nr 4.

- Robot przyjacielem człowieka. Oriza Hirata w rozmowie z Izabelą Plutą, „Teatr” 2013, n

Uwagi:

sposób zaliczenia:

Metody oceniania:

- aktywność, przygotowanie do zajęć - 20 % oceny

- prezentacja referatu - 30% oceny

- praca zaliczeniowa - 50 % oceny

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.