Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty edytorskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0718-s1KUL3Z-WEd Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0211) Techniki audiowizualne i produkcja medialna
Nazwa przedmiotu: Warsztaty edytorskie
Jednostka: Katedra Kulturoznawstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Elementarna znajomość środowiska Windows.

Całkowity nakład pracy studenta:

Łączna liczba godzin pracy studenta: 50, w tym:

30 godzin - praca na zajęciach,

10 godzin - konsultacje,

10 godzin - praca własna studenta (przygotowanie pracy zaliczeniowej).

Efekty uczenia się - wiedza:

1. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej [K_W08].

2. Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu redakcji i opracowania typograficznego tekstu [K_W13].

3. Ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury, ich funkcjonowaniu; ma orientację we współczesnym życiu kulturalnym i artystycznym ze szczególnym uwzględnieniem prac i ich efektów wydawniczych [K_W10].

4. Posiada wiedzę o wybranych mediach i zjawiskach w mediasferze, a zwłaszcza o narzędziach technologii informacyjnej wykorzystywanej w pracy wydawniczej [K_W13].

Efekty uczenia się - umiejętności:

1. Zna różne techniki komunikacyjne, które może wykorzystywać do

komunikowania się ze specjalistami zwłaszcza w dziedzinie kulturoznawstwa i nauk pokrewnych w ramach prac redakcyjno-edytorskich [K_U07].

2. Potrafi nadać różną formę typograficzną swoim wypowiedzim [K_U08].

3. Posiada umiejętność posługiwania się i wykorzystywania narzędzi

i systemów elektronicznych do poszukiwania informacji, redagowania tekstów i komunikowania się [K_U13].

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

1. Zdaje sobie sprawę z wartości profesjonalnego i systematycznego

przygotowywania się do prac redakcyjno-edytorskich [K_K12].

2. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu [K_K04].

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Zajęcia służą opanowaniu praktycznej umiejętności opracowania wydawniczego tekstów.

Pełny opis:

Treści:

1.Wprowadzenie: podstawowa terminologia.

2.Edytorstwo dzieł literatury pięknej a redakcja współczesnego piśmiennictwa nieliterackiego (zwłaszcza dziennikarskiego, naukowego i użytkowego).

3.Zasady korekty – system znaków korektorskich.

4.Korekta a redakcja techniczna.

5.Sporządzanie poprawnego aparatu krytycznego – systemy przypisów.

6.Oprogramowanie wykorzystywane w komputerowym opracowaniu tekstu – przegląd.

7.Podstawy typografii.

8.Redakcja techniczna tekstu zasadniczego, przypisów, spisów treści, tabel oraz materiałów ilustracyjnych.

9.Skład tekstu (ze szczególnym uwzględnieniem najczęściej pojawiających się w trakcie łamania tekstu trudności i błędów oraz metody ich eliminowania).

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bhaskaran L., Czym jest projektowanie publikacji? Podręcznik projektowania, Warszawa 2008.

Bringhurst R., Elementarz stylu w typografii, przeł. D. Dziewońska, Kraków 2007.

Cendrowska P., O sztuce komputerowego składania tekstów, Warszawa 2007.

Chwałowski R., Typografia typowej książki, Gliwice 2001

Felici J., Kompletny przewodnik po typografii. Zasady doskonałego składania tekstu, przeł. M. Kotwicki, P. Biłda, Gdańsk 2006.

Malinowska T., Syta L., Redagowanie techniczne książki, Warszawa 1981.

Wheeler S.G., Wheeler G.S., Typografia komputerowa, Warszawa 1996.

Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

Loth R., Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006.

Polszczyzna na co dzień, red. M. Bańko, Warszawa 2006.

Słownik wydawcy, oprac. B. Kalisz, Warszawa 1997.

Zaśko-Zielińska M., Majewska-Tworek A., Piekot T., Sztuka pisania. Przewodnik po tekstach użytkowych, Warszawa 2008.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia zajęć jest systematyczna obecność na ćwiczeniach oraz praca semestralna polegająca na przygotowaniu redakcyjnym spreparowanego artykułu o objętości ok. 0,5 arkusza wy-dawniczego oraz doprowadzenie go do postaci umożliwiającej druk wydawniczy. Artykuł przygotowywany jest w dwóch wersjach – z przypisami klasycznymi (u dołu strony) i przypisami skróconymi (w tekście).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adrian Mianecki
Prowadzący grup: Adrian Mianecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.